Õppekavast

Õppekava on koostatud põhimõttel, et igal erialal on autonoomne kava ning kõiki toetav ja ühendav ühisosa, mis soodustab tudengite liikumist erialade vahel.

Sisuliselt toetub õppekava neljale sambale – kontseptuaalne, funktsionaalne, tehnoloogiline, materjaliloome.

Õpikeskkond on nagu seinteta katusealune, kus on loodud ja luuakse tingimusi erisuguste tegevuste ja mõttesuundade kohtumiseks ja praktiseerimiseks. Õppes on kesksel kohal individuaalne juhendamine, rühmatöö ja ühised projektid. Toetame üliõpilase individuaalset arengut.

Õpingute käigus omandatakse järgmised põhioskused:

  • baasoskused ja teadmised klaasi, keraamika, ehte või sepise erialal, mis võimaldavad iseseisvalt praktiseerida või jätkata õpinguid magistriõppes;
  • tudeng tunneb põhilisi traditsioonilisi tehnoloogiaid ja praktikaid, oskab eksperimenteerida materjalide ja ideedega;
  • oskus luua ideekontsepte ja terviklikke teoseid;
  • omab meeskonnatöö kogemust ja oskab teha koostööd nii oma eriala kui ka teiste valdkondade esindajatega.

ÕPPEKAVA KIRJELDUS

BA 1. aasta

Põhimõisted, meetoditega tutvumine, materjalide ja alustehnoloogiate tundmaõppimine, iseseisva töö harjutamine töökojas.

BA 2. aasta

Ühisprojekt kõiki erialasid ühendaval teemal, mis aitab esemeid lahti mõtestada ja uuesti konstrueerida. Erialaprojektides on rõhk protsessil, uuritakse materjalide ja tehnoloogiate võimalusi ja varasemate tegijate kogemust. Luuakse seoseid nii materjalis kui kontseptuaalselt. Aasta lõpuks peaks valmima valmisobjekt(id) või tervikseeria, nö body of work, mida esitletakse avalikul väljapanekul.

BA 3. aasta

Märksõnadeks on avalik ruum, kunst ja tehnoloogia, koostöö, valdkondadevahelisus, vaade eriala piiridest väljapoole. Tegeletakse seriaalse ja funktsionaalse printsiibiga. Katsetatakse materjalide ja tehnoloogiatega, käsitletakse põliseid kultuurinähtusi (low-tech, põlisrahvad ja subkultuurid) ja digiajastule omaseid teemasid.

BA õppe seob kokku lõputöö, mille teema lähtub tudengi isiklikust huvist jam mis koosneb kontekstiloovast kirjalikust osast ning praktilisest tööst. Lõputöö järgib lihtsustatud vormis magistriõppe uurimistöö ülesehitust ja valmistab tudengit ette MA õppesse astumiseks.

KEDA OOTAME

Ootame avatud ja uudishimulikke tudengikandidaate, kes soovivad tundma õppida materjale, tehnoloogilisi ja loomingulisi protsesse ning ei karda ennast proovile panna. Kasuks tuleb valmisolek töötada iseseisvalt ja hea läbisaamise oskus kaaslastega.