Programmis osalemine

Programmiga liituv ettevõte osaleb tulevikkuvaatavas, innovaatilises, kasutajakeskses ja disainipõhises probleemilahenduse protsessis.

Organisatsioonidel on võimalus teha koostööd Eesti parimate disaini õppejõudude poolt juhendatud tudengitega. Igal kursusel on eraldi fookus, mis sobitatakse ettevõtte või organisatsiooni problemaatikaga.

Ühiseks märksõnaks jääb aga läbivalt kestlikkus.

Programmiga liitudes on võimalik kogeda uusimate inimkesksete disainimeetodite kasutamist. Tule ja tee organisatsioonis loovpööre!

Valikus on kaheksa erinevat kursust:

 • Liikuvus Tegeletakse viimase miili läbimise teemaga, üliõpilased kaardistavad erinevaid liikumisviise ja liikujaid, sh vähemuses olevaid sihtgruppe. Lahendusena pakutakse välje kasutaja-analüüsil põhinev abivahend viimase miili läbimiseks. Selleks võib olla liikumisvahendi uus kontseptsioon, kasutust laiendav element olemasolevale liikurile või midagi muud, mis kasvatab oluliselt valdkonna sihtgruppi.
 • Tööstusdisain Toote loomise protsessis kasutatakse aeglase disaini printsiipe, mh käsitletakse süvitsi konteksti, materjalide ja ringmajanduse probleeme. Tudengid tegelevad süvitsi koostööpartneri poolt sõnastatud valdkonna probleemide uurimisega, positsioneerivad koostööpartnerist ettevõtte disaini- ja ärimaastikul ning loovad lõpp-lahenduseks uuendusliku toote prototüübi. Ettevõtluskoostööle saadakse laiem kõlapind Stockholmi mööblimessil, kus prototüüpe eksponeeritakse.
 • Teenusedisain Teenusedisaini stuudio algab probleemistiku väljaselgitamise ja lõppkasutaja teekonna analüüsiga ning päädib lõppkasutaja vaatest terviklikuma, mugavama või muul moel parema teenuse stsenaariumi loomisega. Teenuse osutamisega võivad olla seotud erinevad organisatsioonid, käsitletakse lõppkasutaja ja teenuse vahelisi kõiki kokkupuute punkte, millest enamik ei ole digitaalsed. disainiprotsessi kaasatakse lõppkasutajaid ja teenusega seotud inimesi. Partneriks on eriti oodatud avaliku sektori organisatsioonid ning sotsiaalsed, heaolu ja tervishoiuga seotud teemapüstitused.
 • Innovatsioonistuudio Multidistsiplinaarsed disainerite rühmad analüüsivad organisatsiooni küsimusi visuaalse kommunikatsiooni, tootedisaini, ruumikujunduse ning moedisaini perspektiividest, mille põhjal luuakse sünergilisi, keskkonnateadlikke ja innovatiivseid lahendusi. Tulemusena valmib projekti teemale vastav prototüüp ja dokumentatsioon.
 • Digitootedisain   Paljud digitaalsed infosüsteemid on kasutajatele keerulised ning tekitavad liigselt küsimusi. Analüüsime selles projektis mõne olemasoleva digitaalse infosüsteemi või e-teenuse kasutajakogemust. Lähtuvalt uuringutest disainime uue, kasutajasõbralikuma stsenaariumi. Olulise lähtekohana käsitleme infosüsteemi taga oleva organisatsiooni väärtusi ja pakume välja viise, millega väärtused inimesteni viia. Tulemusena valmib infosüsteemi või e-teenuse prototüüp ja kasutajauuringu dokumentatsioon. 
 • Kunst avalikus ruumis Kiirelt linnastuvas Eestis on kunsti nähtavus linnaruumis väike ning linnakunsti roll kvaliteetse avaliku ruumi orgaanilise osana endiselt teadvustamise järgus. Väliruumis paikneva kunsti kaudu luuakse kohaidentiteeti ja mõtestatakse erinevaid kriitilisi küsimusi – eeskätt aga tagatakse kasutajatele meeldejääv kogemus ning kohaga seotud mälestused. Kursusel luuakse avalikku ruumi kunstiteoseid. Valmivad teoste prototüübid ja dokumentatsioon.
 • Disain uutele teemadele (kursus on ingliskeelne) Uued tehnoloogiad, ühiskondlikud ning ökoloogilised muutused toovad pidevalt uusi küsimusi, millele ei ole veel vastuseid ega varasemaid lahendusi. Analüüsime neid, alles tärkavaid, kuid ettenähtavalt lähitulevikus meid mõjutavaid temaatikaid. Interkatsioonidisainerid on “tõlgiks” inimeste ja tehnoloogia vahel, aidates mõtestada tehnoloogia võimalusi probleemide lahendamisel ning tehnoloogia inimlikuks disainimisel. Lisaks analüüsile, valmivad neljal teemal lühivideod, võimalikud tulevikustsenaariumid, mis tehnoloogia võimekust kasutaja vaatenurgast demonstreerivad.
 • Viidasüsteem  Eesmärk on olemasoleva infograafika analüüs ja parandamine või täiesti uue graafilise süsteemi väljatöötamine. See võib hõlmata ettevõtteid või kohaliku omavalitsuse haldusala nagu näiteks transpordivõrk, tervishoiu kompleks, hariduskeskus või linnaruum. Analüüsime situatsiooni, viitasid, asendiplaane, liikumiskoridoride olemasolu, piktogramme ja koostame aruande. Teises etapis pakume välja võimalused olukorra parandamiseks. Kolmandas etapis töötame välja kujundamise põhimõtted ja mallid.

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED

 • Programmi kandideerimiseks tuleb organisatsioonil täita osaleja ankeet, kus palume välja tuua organisatsiooni tegevusvaldkonna ja sellega seotud väljakutsed, mida EKA Laetuse programmis soovite käsitleda ning teie motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Programmis osalemise lepingutasu on 8 000.- eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Programm eeldab organisatsioonilt aktiivset panustamist ning avatud suhtlust. Tulemuslikuks koostööks on oluline, et disainimeeskondadel oleks käsitletava probleemistiku ja tegevusvaldkonna sisevaade organisatsiooni poolt.
 • 30. aprilliks (kaasa arvatud), laekunud ankeetide läbivaatamise järgselt võetakse koostööpartneritega ühendust hiljemalt 3. mail 2024.a.
 • Programm kestab august 2024.a. kuni jaanuar 2025.a.
 • Valminud projektid tulevad avalikule esitlusele EKA Design Showcase galal 23. jaanuaril 2025.a.
 • Ettevõte või organisatsioon, kes soovib Laetuse programmis osaleda, kinnitab, et organisatsioon on kantud  EV äriregistrisse, omakapital vastab äriseadustiku nõuetele, ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline, sh ei oma maksevõlgu ega tähtaegselt maksmata võlakohustusi.