Tingimused

 1. Konkursi korraldajad on Eesti Kunstiakadeemia ja AS Eesti Post.
 2. Üldtingimustes on kasutatud järgnevaid mõisteid:
  1. Töö – osaleja poolt konkursile esitatav postmargi ja FDC kavand koos esimese päeva templi ning sellega kaasnev materjalide kogum vastavalt üldtingimustes märgitule.
  2. Osaleja – konkursile töö esitanud Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane ja vilistlane.
  3. Autor – autoriks on Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasest või vilistlasest füüsiline isik, kes on teose loonud.
  4. FDC (esimese päeva ümbrik) – margi temaatikas kujundatud ümbrik, mis ilmub koos margiga. Sellele kleebitakse ilmuv postmark ning kustutatakse ilmumispäeval (esimese päeva templiga).
  5. Esimese päeva tempel – postitempel, mida postiasutus kasutab ainult konkreetse uue postmargi või tervikasja kasutusele võtmise päeval kasutusele võetava postmargi või tervikasjal oleva maksetähise kustutamiseks.
 3. Konkursil võivad osaleda Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja vilistlased,  v.a hindamiskomisjoni liikmed (edaspidi nimetatud kui Osalejad).
 4. Esitatud tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud, komplekssed, varustatud etiketi, soovitavalt legendiga.
 5. Konkursile esitatakse järgmised elemendid CD-l digitaalsete pdf failidena ja väljaprintidena paberil (digifailidele tuleb lisada kõik kasutatud fondid (ttf, t1 või otf) ning pildifailid):
  1. Postmargi kavand (väljaprint 1:1, 3:1)
   Postmargi mõõdud: 33,0 x 27,5 mm, portrait või landscape
   Pildifail – tif, CMYK, 600 ppi
   Kohustuslik tekst: EESTI, 0.00 €, 2014
  2. FDC kavand (väljaprint 1:1)
   Ümbriku mõõdud: 162 x 114mm
   Pildifail – tif, CMYK, 400 ppi
   Kohustuslik tekst: FDC
   NB! Joonise kaugus ülaservast minimaalselt 10 mm, teistest servadest 2 mm.
   Ümbriku alumine parempoolne neljandik peab olema piisavalt hele, et võimaldada loetavalt saaja aadressi kirjutamise.
  3. Esimese päeva tempel (väljaprint 1:1, 3:1)
   Templi joonis (1:1, diameeter soovitavalt 27 – 35 mm) võib olla loodud vektorgraafikas minimaalse joone paksusega 0.15 mm. Võib kasutada ka 1-bitist pildifaili, aga mitte väiksema resolutsiooniga kui 600 ppi.
   Kohustuslik tekst: ESIMENE PÄEV, TALLINN, 01.09.14, AS EESTI POST
   Kujunduses soovitav mitte kasutada suuri musti pindasid.
  4. Osaleja andmed (nimi, aadress, telefon, e-mail) kinnises ümbrikus varustatuna märksõna (sama märgusõna peab paiknema igal väljaprindil ning lisatud CD-l) ja pealkirjaga konkurss „Eesti Kunstiakadeemia 100 postmark“.
 6. Konkureerima pääsevad tööd, kus on esitatud konkursi kõik neli nõutavat elementi. Enne kui hindamiskomisjon hindab väljaprinte, kontrollitakse digifailide korrektsust. Ebakorrektsed tööd hindamisele ei pääse.
 7. Hindamiskomisjoni ja osaleja kokkuleppel võidakse konkursile esitatud töid edasi arendada ja viimistleda.
 8. Konkursil osalemisega seotud kulutusi ei hüvitata.
 9. Konkursile esitatud töid ei tagastata.
 10. Konkursi korraldajatel puudub õigus konkursile esitatud ideid realiseerida ilma õiguste omanikuga kokkuleppe sõlmimiseta. Kokkuleppe õiguste omanikuga sõlmib AS Eesti Post.
 11. Konkursile esitatud tööd on kaitstud Autoriõiguse Seadusega. Toote suhtes kehtivad autori varalised õigused antakse üle vastavalt individuaalselt sõlmitud lepingule AS Eesti Postile. Autori isiklikud õigused jäävad kuuluma autorile.
 12. Ebakorrektsete isikuandmete esitamisel, autoriõiguste rikkumisel, ebaausal teel võistlustööde ettepoole hääletamisel jms rikkumiste puhul võidakse osaleja ja tema töö konkursilt kõrvaldada.
 13. Konkursile tööd esitades kinnitab osaleja, et ta:
  1. on töö osas õiguste omanik.
  2. vastutab kolmandate osapoolte võimalike pretensioonide eest enda poolt esitatud tööde ulatuses
  3. on tutvunud kõigi konkursi tingimustega;
  4. aktsepteerib kõiki konkursitingimusi ja ei oma mis tahes pretensioone konkursi korraldaja suhtes;
  5. annab nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel, jm kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu saamata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Loe edasi töö esitamisest

Vaata auhindasid

Postitas

Viimati muudetud