Disain hariduses ja haridusdisain

Disaini õpetamisele keskenduvas mikrokraadiprogrammis saavad õppijad laiahaardelise ülevaate kaasaegse disaini ja tarbekunsti olemusest ja küsimustest, millega neis disainivalla eripalgelistes valdkondades tegeletakse. Mikrokraadiprogramm keskendub uue omandamisele ja selle mõtestamisele eeskätt praktilise osaluse ja õpetamise kaudu.

Õppeprogrammis osalejad saavad ise vahetu kogemuse kaasaegse, inimkeskse, koosloova ja kestlikkusele suunatud disaini analüüsist, disainiprobleemide lahendamisest ja loova mõtte lennukaare kõrgustest. Õppetöö käigus vaadeldakse mitte ainult disaini õpetamise võimalusi, vaid ka uuritakse, kuidas disainida õppetööd, kujundada erinevaid õppijakeskseid õpiradu ja luua mõtestatud õpiülesandeid, rakendades inimkeskseid disainipõhimõtteid.

Sihtgrupp
Oodatud kõik tänased ja tulevased õpetajad nii üldharidus- kui ka huvikoolidest kõigist ainevaldkondadest.

Eeldused osalemiseks
Osalemise eelduseks on bakalaureusekraad. Õppetöö toimub eesti keeles.

Lisaks eeldame osalejalt soovi disaini ja hariduse sidumise mõju väärtustada, valmidust uuenduslikku õpikäsitust rakendada ning huvi noorte hariduses disainiteadlikkust kasvatada ja haridusdisaini võimalusi edendada. Kasuks tuleb ka ennast juhtiv ja koostöövalmis õpihoiak.

Hariduses on järjest enam hakatud disaini põhimõtteid rakendama, et avardada õpetaja võimalusi käsitleda keerulisi haridusteemasid – kuidas paremini lõimida õppeteemasid, kuidas tuua erinevatesse õppeainetesse sisse loovat lähenemist ja probleemikeskset käsitlust, kuidas õppijakesksust arendada, kuidas hoida õpe läbivalt põnev ning jõukohast pingutust pakkuv jne.

Mikrokraadiprogrammi läbides saavad õpetajad nii disainimetoodika kui ka -ülesanded graafilisest disainist, moe- ja tootedisainist ja materjalipõhisest tarbekunstist, mida hiljem ise õppetöös kasutada.

Mikrokraadiprogrammi sisu on üles ehitatud kuue moodulina: disaini ja selle didaktika alused (24 akad. tundi), haridusdisain (24 akad. tundi), tootedisain (16 akad. tundi), graafiline disain (16 akad. tundi), moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisain (24 akad. tundi), tarbekunst (24 akad. tundi). Õppemeetoditena on kasutusel õpimapp, praktiline töö, rühmatöö, diskussioon ja esitlus.

MOODULID

Disaini alused
Mooduli eesmärk on anda ülevaade disaini olemusest ja ilmingutest ning mõtestada disaini rolli, mõju ja võimalusi kaasaegses ühiskonnas fookusega haridusel ja disaini didaktikal. Moodulis käsitletakse õpetamise perspektiivist nii klassikalisi disaini aluseid (värvus- ja vormiõpetus, kompositsioon, visandamine, loov mõtlemine jmt) kui ka kaasaegseid disainilähenemisi (disainmõtlemine, disaini antropoloogia, kasutajauuringud, kasutajakogemus, koosloome, ligipääsetavus, jätkusuutlikkus jne). Õppe raames osaletakse vaatlejana EKA disainierialade tundides ja loovülesannete kriitikasessioonidel ning analüüsitakse ülesandeid, tunnikavu ja lõputöid TASE näitusel.

Haridusdisain
Haridusdisaini mooduli eesmärk on uurida disainimeetodeid ja nende võimalusi õppimise kujundamisel. Praktiliste ülesannete kaudu katsetatakse inimkeskse disaini printsiipe ja tööriistu (kasutajauuringud, kasutajateekond õpiteekondade kujundamisel, kaasamise printsiibid koosdisainis, kasutajakogemuse disain, ligipääsetavus, uuenduslikud õpikeskkonnad jne).

Tootedisain
Tootedisaini mooduli eesmärk on praktilise ülesande kaudu anda arusaam toote loomise protsessist ja disainmõtlemisest selle protsessi kujundamisel. Diskussioonide fookus on erinevatel aspektidel, millega disainer peab arvestama esemelise maailma loomisel ning inimsõbralikuma ja jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel. Eraldi keskendume neid protsesse suunava disaineri vastutusele ja võimalustele. Interdistsiplinaarne probleemikeskne õpe disaini kaudu.

Graafiline disain
Graafilise disaini mooduli eesmärk on anda esmased teadmised visuaalsest kommunikatsioonist ning tutvustada graafilise disaini ajalugu ja kaasaegseid arengusuundasid. Moodulis mõtestame graafilise disaini ilmnemist erinevatel elualadel – poliitikast aktivismini, reklaamist kunstini, ajakirjandusest e-teenusteni. Samuti tutvume vahenditega, mida visuaalse kommunikatsiooni protsessides kasutatakse: kiri, märk, värv, pilt, liikuv pilt, kompositsioon, vorm jne.

Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisain
Moodul ühendab kolme valdkonna – moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini (MAT) – taustad ning tõlgendab kaasaegselt kolme eriala traditsioonilisi töövõtteid, tehnikaid ja tööriistu, kutsudes samal ajal mõtestama valdkondade kestlikku tulevikku jätkuvalt muutuvas keskkonnas. Mooduli fookuses on materjalid ning jätkusuutlikud perspektiivid.

Tarbekunst
Moodulis käsitletakse esemelise kultuuri materiaalseid, tehnoloogilisi ja tähenduslikke ilminguid kaasaegsete tarbekunstipraktikate baasil. Praktiline tegevus annab impulsi loovülesannete mõtestamiseks ja kavandamiseks, ärgitab eksperimenteerivat vaimu ja aitab näha ümbritsevat esemelist maailma teistsuguse nurga alt.

Vajalikud töövahendid ja materjalid
Mikrokraadiprogrammis osaleja kasutab enda materjale visandamiseks ja kavandamiseks (paberid, pliiatsid). Praktiliste töötubade jaoks vajaminev on tagatud osalustasu eest.

Õpiväljundid. Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • teab kaasaegse disaini ja tarbekunsti õpetamise põhimõtteid, peamisi disainiprintsiipe ja -kontseptsioone
 • analüüsib ja rakendab disainmõtlemisele toetuvat uuenduslikku õpikäsitust
 • rakendab loovat lähenemist ning jätkusuutlikku ja kaasavat mõtteviisi õppeainete lõimimisel
 • loob disainmõtlemisele toetuva õpikeskkonna ja kasutajakogemusega arvestava õpiteekonna
 • kasutab disainimetoodikat õppetöös ja loovülesannete koostamisel ning tagasisidestamisel

ÕPPEKAVA

Hindamine
Mikrokraadiprogramm lõpeb mitteeristava arvestusega, mille sisuks on õppetöö käigus loodud õpimapi esitlus ja kirjalik kokkuvõttev refleksioon. Kohustuslik on osaleda minimaalselt 80% ulatuses kontaktõppest ja teha täielikult ära iseseisev töö. Arvestuse sooritanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad
Mikrokraadiprogrammi juhendavad EKA disainiteaduskonna juhtivad õppejõud.

 • Ruth-Helene Melioranski, dekaan, disainiteaduskond
 • Ott Kagovere, professor, graafilise disaini osakond
 • Piret Puppart, professor, moeosakond
 • Piret Hirv, dotsent, ehte- ja sepiseosakond
 • Juss Heinsalu, dotsent, taidestuudiumi õppekava
 • Kärt Ojavee, professor, tekstiiliosakond
 • Andra Jõgis, külalisdotsent, klaasiosakond
 • Sirle Rohusaar, külalislektor, aksessuaari- ja köiteosakond
 • Taavi Hallimäe, lektor, disainiteaduskond
 • Marge Robam, haridusdisainer


Aeg: 23.–26. oktoober 2023 ning 2.–5. jaanuar, 26.–27. veebruar, 22.–25. aprill ja 4.–5. juuni 2024 kell 10–17 (kell 13–14 lõunapaus)

Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 16 EAP ehk 416 akadeemilist tundi, millest 128 tundi on kontaktõpet ja 288 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisainfo: koordinaator Kätlin Leokin, katlin.leokin@artun.ee
Registreerumine: kuni 16. oktoobrini

Hind: 1520 eurot 
Enne 10. oktoobrit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 150 eurot, seejärel 15. oktoobriks 686 eurot, 11. veebruariks 342 eurot ja 14. aprilliks 342 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud