Eluruumide kavandamine

Õppekava eesmärgiks on anda arhitektuuri-, sisearhitektuuri- ja disainialased teoreetilised baasteadmised eluruumide projekteerimisest ning kujundamisest. Paralleelselt projekteerimisega seotud õppeainetele toimuvad loengud ja salongikülastused, mille raames saavad osalejad teoreetilisi teadmisi, mida enda valitud alusprojektis praktiliselt rakendada. Kursuse põhiline eesmärk on õppeaasta jooksul läbi lahendada ühe eramu sisearhitektuuri projekteerimise võimalikult erinevad esmased etapid. Õppekava arvestab sisearhitektidele kehtestatud kutsestandardit.

Kursuse käigus tutvutakse eluruumide arhitektuuri ja sisearhitektuuri projekteerimise erinevate osadega ning kujundamise olulisemate aspektidega – kultuuriline, ajalooline ja keskkondlik kontekst, ruumikompositsioon, ruumiplaneeringu loogika, funktsionaalsus, ergonoomika, tehnoloogilised seosed eluruumides, elukondlikud valgustuslahendused, elukondlik akustika, elukondliku eritellimusmööbli projekteerimine, elukondliku valmismööbli ja muude sisustustoodete valimine, esteetilise terviku loomine, värvide mõju, viimistlusmaterjalide eripärad, omadused ja valimine, projekti vormistamise ja esitlemise graafika jne.

Sihtgrupp

Osalema on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi arhitektuuri, sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on eluruumid, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi eluruumide eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

Osalemise eeldused

Vähemalt keskharidus ning hea eesti keele oskus.

Kursusel osalejal peab enne täienduskoolituse algust olemas olema lahendatava eramu alusmaterjal vähemalt põhiplaani(de) näol, mida kogu täienduskoolituse jooksul pidevalt edasi arendatakse ja detailsemaks muudetakse. Alusmaterjaliks võib olla ka näiteks mõne tehasemaja põhiplaan, mõnest veebikeskkonnast leitud põhiplaan või osaleja enda poolt lihtsustatult ja skemaatiliselt koostatud ideeline põhiplaan. NB! Olemasolevate eramute projektmaterjalide koopiaid saab tellida kõigi kohalike omavalitsuste arhiividest.

Õppemetoodika

Esimesel kohtumisel toimuvad sissejuhatav loeng ja arutelu, mille käigus tutvustatakse sisearhitektuuri kui eriala, täienduskoolituse täpsemat ülesehitust ja õppemeetodeid. Järgnevate kohtumiste õppemetoodika lähtub põhimõtteliselt Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri erialaainete õpetamise metoodikast. Toimuvad auditoorsed loengud ning salongide ja tootmisruumide külastused, kuid peamiselt tegeldakse kontakttundides arutelu ja personaalse tagasiside andmisega iseseisva tööna teostatud projektmaterjali ning tekkinud küsimuste baasil. Tagasisideprotsessi on kaasatud kõik täienduskoolitusel osalejad ning toimub pidev avatud arutelu.

Vaata õppekava

Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

  • oskab näha ümbritseva reaalsuse abstraktseid alusstruktuure
  • omab algteadmisi värvide mõjust
  • tunneb erinevate ajaperioodide olulisemaid objekte ja mõistab nende arhitektuuri- ja kunstiteoreetilist konteksti
  • tunneb põhilisi interjööri- ja mööblikujunduses kasutatud materjale ja dekooritehnikaid
  • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning on teadlik lihtsamate jooniste teostamise loogikast ja reeglitest
  • mõistab eluruumide üldisi kujundus- ning planeerimisprintsiipe
  • orienteerub ArchiCAD-i töökeskkonnas, oskab oma põhiideed digitaalselt realiseerida
  • omab ülevaadet põhilistest eluruumide siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
  • omab ülevaadet eluruumide valgustuse ja akustika põhimõtetest
  • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ja sellest järeldusi tegema

Hindamismeetod

Kursusel osaleja peab kontakttundides osalema vähemalt 80% ulatuses; edukalt sooritama kõik õppekava õppeainete vahearvestused; edukalt sooritama lõpuesitluse. Lõpuesitlusele pääsemise aluseks on kõigi vahearvestuste edukas sooritamine. Õppekava täiemahulise täitmise ja eduka lõpuesitluse sooritamise järel väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja 
Kadri Ruusna, diplomeeritud sisearhitekt tase 7, MA, sisearhitektuur, Eesti Kunstiakadeemia, 2015
Juhendajad
Kadri Ruusna, Aivar Oja, Linda Lainvoo, Käthi Kivi, Merle Laidro, Ardo Hiiuväin, Kersti Lainvoo, Tajo Koiksaar, Triinu Kaljuorg, Kaidi Pärn, Janika Apri, Joan-Tähven Vene, Avo Tragel, Maria Sidljarevitš ja  Kerli Virk.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 7. september 2021 kuni 1. juuni 2022 teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A204, arvutiklassid A404 ja A407
Maht:  25 EAP/ 655 akadeemilist tundi,
millest 252 kontakttundi ja 403 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Hind:
2000 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 23. augustiks 465 eurot, 23. oktoobriks  460 eurot, 15. jaanuariks 2022 465 eurot ja 12. märtsiks 2022 460 eurot.

KANDIDEERIMINE

Kursusele on võimalik kandideerida kuni 10. augustini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 13. augustil meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 27. augustiks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud