Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine

Restauraator Aleksandr Babin restaureerib Pikal tänaval asuva hoone katusel skulptuuri (1979). Foto: Viktor Rudko (EFA.204.0.115907)

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise mikrokraadi saab omandada EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas. Mikrokraadiprogramm tutvustab arhitektuuripärandi konserveerimise ja restaureerimise aluspõhimõtteid ning pärandi tehnilise seisundi uurimis- ja hindamismeetodeid.

Sihtrühm
Kõik, kes on huvitatud kultuuripärandi kaitsest, ajaloolistest ehitistest, kunstist ja arhitektuurist ning soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega, sh arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid, mälestiste omanikud jt huvilised.

Eeldused osalemiseks
Bakalaureusekraad. Õppima asumise tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (MA). Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppemeetod
Igast teemast räägib selle ala tunnustatud asjatundja, mistõttu on programmi kaasatud arvukalt nii pikaajalise kogemusega praktikuid kui ka akadeemilisi uurijaid. Loengutele lisaks toimuvad seminarid, grupitööd ning õppekäigud vastvalminud või töös olevatele objektidele. Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega ning arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitusel osalejatega.

AJAKAVA
Sügissemester, 2024: 18.–20.10; 01.-03.11; 15.–17.11; 29.11–01.12; 13.–15.12
Kevadsemester, 2025: 17.–19.01; 31.01.–02.02; 14.–16.02; 28.02.–02.03; 14.–16.03 (toimub Tartus); 28.–30.03

Õpiväljundid. Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • omab konserveerimis- ja restaureerimisotsuste vastuvõtmiseks vajalikke teoreetilisi ja praktikaga seotud alusteadmisi
 • omab ülevaadet muinsuskaitse ajaloost, teooriast ja  seadusandlusest ning arhitektuuri ajaloost
 • tunneb kultuuriväärtuslike alade ja hoonete uurimise allikaid ja meetodeid
 • tunneb kultuuriväärtuslike alade, hoonete ja nende detailide inventeerimise, dokumenteerimise aluseid ja viise
 • tunneb hoonete tehnilise seisukorra uurimis- ja hindamismeetodeid
 • omab teadmisi kultuuriväärtuslike alade ja hoonete uuringute aruande koostamisest
 • oskab koostada planeeringutele muinsuskaitse eritingimusi
 • oskab koostada ajaloolisele hoonele hooldus- ja tegevuskava ning teab restaureerimisprojekti koostamine põhimõtteid
 • tunneb kivi- ja puitehitiste konstruktsioone ning konserveerimise ja restaureerimise üldisi põhimõtteid
 • omab esmast ülevaade interjööri ajaloost ja stiilidest, interjööride restaureerimise printsiipidest ja praktikast
 • omab esmast ülevaadet Eesti ajalooliste parkide ja kultuurmaastike kujunemise ajaloost, väärtuslike maastike määratlemise metoodikast, nende kaitse ning hoidmise põhimõtetest
 • omab ülevaadet muinsuskaitselise järelevalve tööst ja teab muinsuskaitselise järelevalve aruande koostamise põhimõtteid
 • omab praktilise restaureerimise algoskusi

Hindamine
Mikrokraadiprogramm lõpeb hindelise arvestusega, mille saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 80% ulatuses, sooritanud õppekava ainepunkti ülesanded (23 EAP) ning iseseisvalt koostanud ja kaitsnud kursuse lõputöö. Lõputöö sisuks on vabalt valitud vana hoone ajaloo, materjalikasutuse ja tehnilise seisukorra analüüs ning sellel põhinevate restaureerimissoovituste andmine.

Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad
Igast teemast räägib just selle ala tõeline asjatundja. Seetõttu on kursusele kaasatud arvukalt erinevaid lektoreid, nende seas nii pikaajalise kogemusega praktikuid kui ka akadeemilisi uurijaid. Õppemooduleid kureerivad Riin Alatalu (PhD), Triin Talk (MA), Lilian Hansar (PhD), Triin Reidla (MA), Leele Välja (MA), Hilkka Hiiop (PhD), Kateriin Ambrozevits (MA) ja Maris Veeremäe (MA).


Aeg: 18. oktoober 2024 kuni 9. mai 2025
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 598 akadeemilist tundi, millest 242 tundi on kontaktõpet ja 356 tundi iseseisvat tööd (23 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: õppekava juht Maris Veeremäe: maris.veeremae@aadam-kaarma
Registreerumine: kuni 11. oktoober 2024 või kuni kohtade täitumiseni (5)

Hind: 1990 eurot
Enne 4. oktoobrit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerimistasu 200 eurot ning seejärel 650 eurot 9. oktoobriks 2024 ja 1140 eurot 20. jaanuariks 2025.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud