Baltisaksa kultuuripärand

Gerhard von Kügelgen. Kunstnik perekonnaga Vinni mõisas (1835). Eesti Kunstimuuseum.

„Baltisaksa kultuuripärand” on ainulaadne Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühine mikrokraadiprogramm. Kolme ülikooli kompetentsi koondav erialadevaheline mikrokraadiprogramm aitab kaasa aruteludele ühiskonnas, kuidas paremini mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit, andes nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja hoidmiseks.

Sihtrühm

Mõisakultuuri huvilised, giidid, kodu-uurijad, omavalitsusametnikud, muuseumitöötajad, mõisaomanikud, õpetajad, eri valdkondades elualadel tegutsevad kultuurihuvilised, kellel on soovi ja vajadust laiendada ja süvendada oma teadmisi baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuri orgaanilise osa eri aspektide kohta.

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keele oskus, kasu võib olla mõningasest saksa keele oskusest.

Mikrokraadiprogrammi eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ning mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuuriajalukku ladestunud mõju ulatub ju välja tänasesse päeva, hõlmates keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõttemalle, mentaliteeti, ühiskondlikke ja elukorralduslikke küsimusi.

Mikrokraadiprogramm kestusega kaks semestrit alustab septembris Tartus, Tallinnas ja veebis, võimaldades paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus baltisaksa kultuuri valdkonnas.

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega, kohustuslikel ainetel on korralik veebitugi, mh olenevalt ainekursusest veebiloengud, ning tunnist on võimalik osa saada hübriidselt. Kohustuslike ainete tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadi taotlejad saavad vajadusel individuaalset nõustamist.

Baltisaksa kultuuri tundmine on võti Eesti kultuuri ja ühiskonna mõistmiseks. Mikrokraadiprogramm annab selle võtme. Tule ja õpi oma ala tippude juhatusel märkama ja tõlgendama baltisaksa kultuuri jälgi meie ümber ja meis endis.

Õpiväljundid. Õppur

 • saab sidusaid (interdistsiplinaarseid) teadmisi baltisaksa kultuuri ajaloost (mõisaarhitektuurist, kunstist, keelest, kirjandusest, mõisapärimusest, etc.)
 • oskab seostada teadmisi baltisaksa kultuurist ja pärandist tänapäeva kultuuri- ja ühiskonnaelu teemadega
 • valides praktilise suunitlusega aineid, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kas restaureerimises, muinsuskaitses, tõlkimises jne
 • näeb ja kasutab võimalusi baltisaksa kultuuri uurimistulemuste rakendamiseks erinevates töö- ja eluvaldkondades lähtuvalt oma individuaalsest taustast
 • üksikute ainete õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid leiab ülikoolide infosüsteemidest

ÕPPEKAVA

Hindamismeetod

Mikrokraadiprogramm lõpeb mitteeristava arvestusega, milleks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes. Arvestuse läbinule väljastatakse TÜ, TLÜ ja EKA ühine täienduskoolituse tunnistus.

Põhiõppejõud. Tallinna Ülikool

 • Aigi Heero on saksa keele ja didaktika dotsent
 • Maris Saagpakk on saksa kirjanduse ja kultuuriloo dotsent
 • Ulrike Plath on baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor

Põhiõppejõud. Tartu Ülikool

 • Reet Bender on Germanistika osakonna juhataja, saksa keele ja kultuuri kaasprofessor
 • Liina Lukas on võrdleva kirjandusteaduse professor
 • Olev Liivik on arhiivinduse kaasprofessor

Põhiõppejõud. Eesti Kunstiakadeemia

 • Linda Kaljundi on kultuuriajaloo professor
 • Hilkka Hiiop on professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan
 • Riin Alatalu on muinsus­kaitse ja konserveerimise dotsent ja MA õppekava juht

Aeg: 2. september 2024 kuni 29. juuni 2025
Koht: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia ning distantsõpe veebi vahendusel
Koduleht: baltisaksa.ee
Maht: 21 EAP (15 EAP kohustuslikke ja 6 EAP valikaineid)
Õppekavarühm: humanitaaria, mujal liigitamata
Hind: 1155 €
Registreerumine: 3. juuni kuni 21. august 2024
Kontakt: Marianne Liibert: marianne.liibert@ut.ee; +372 737 5358

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud