Balti­saksa kultuuri­pärand

Gerhard von Kügelgen, Kunstnik perekonnaga Vinni mõisas (1835), Eesti Kunstimuuseum


Baltisaksa kultuuripärand” on ainulaadne Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühine mikrokraad. Kolme ülikooli kompetentsi koondav erialadevaheline mikrokraad aitab kaasa aruteludele ühiskonnas, kuidas paremini mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit, andes nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja hoidmiseks.

Sihtrühm
Mõisakultuuri huvilised, giidid, kodu-uurijad, omavalitsusametnikud, mõisaomanikud, õpetajad, eri valdkondades elualadel tegutsevad kultuurihuvilised, kellel on soovi ja vajadust laiendada ja süvendada oma teadmisi baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuri orgaanilise osa eri aspektide kohta.Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, kasu võib olla mõningasest saksa keele oskusest.

Mikrokraadi eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ning mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuuriajalukku ladestunud mõju ulatub ju välja tänasesse päeva, hõlmates keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõttemalle, mentaliteeti, ühiskondlikke ja elukorralduslikke küsimusi.

Mikrokraad kestusega kaks semestrit alustab septembris Tartus, Tallinnas ja veebis, võimaldades paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus baltisaksa kultuuri valdkonnas.

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega, ainetel on korralik veebitugi, mh olenevalt ainekursusest veebiloengud, ning tunnist on võimalik osa saada hübriidselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadi taotlejad saavad individuaalset nõustamist. Samuti on olemas lisaseminaride korraldamise võimalus olenevalt olukorrast.

Õpiväljundid. Õppur

  • saab sidusaid (interdistsiplinaarseid) teadmisi baltisaksa kultuuri ajaloost (mõisaarhitektuurist, kunstist, keelest, kirjandusest, mõisapärimusest, etc.)
  • oskab seostada teadmisi baltisaksa kultuurist ja pärandist tänapäeva kultuuri- ja ühiskonnaelu teemadega
  • valides praktilise suunitlusega aineid, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kas restaureerimises, muinsuskaitses, tõlkimises jne
  • näeb ja kasutab võimalusi baltisaksa kultuuri uurimistulemuste rakendamiseks erinevates töö- ja eluvaldkondades lähtuvalt oma individuaalsest taustast
  • üksikute ainete õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid leiab ülikoolide infosüsteemidest

Hindamismeetod
Mikrokraad lõpeb mitteeristava arvestusega, milleks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes. Arvestuse läbinule väljastatakse TÜ, TLÜ ja EKA ühine täienduskoolituse tunnistus.

Õppejõud. Tallinna Ülikool
Aigi Heero on saksa keele ja didaktika dotsent
Maris Saagpakk on saksa kirjanduse ja kultuuriloo dotsent
Ulrike Plath on baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor

Õppejõud. Tartu Ülikool
Reet Bender on Germanistika osakonna juhataja, saksa keele ja kultuuri kaasprofessor
Liina Lukas on võrdleva kirjandusteaduse professor
Pärtel Piirimäe on mõtteloo professor 
Olev Liivik on arhiivinduse kaasprofessor

Õppejõud. Eesti Kunstiakadeemia
Linda Kaljundi on kultuuriajaloo professor
Hilkka Hiiop on professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan
Riin Alatalu on muinsus­kaitse ja konserveerimise dotsent ja MA õppekava juht

Baltisaksa kultuuri tundmine on võti Eesti kultuuri ja ühiskonna mõistmiseks. Mikrokraad annab selle võtme. Tule ja õpi oma ala tippude juhatusel märkama ja tõlgendama baltisaksa kultuuri jälgi meie ümber ja meis endis. Aeg: 05. september 2022 kuni 25. juuni 2023
Koht: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia ning distantsõpe veebi vahendusel
Koduleht: https://baltisaksa.ee
Maht: 18 EAP (12 EAP kohustuslikke  ja 6 EAP valikaineid)
Õppekavarühm: humanitaaria, mujal liigitamata
Hind: 810 €
Kontakt: programmijuht Reet Bender: reet.bender@ut.ee, +3727376240


Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud