Disain hariduses ja haridusedisain

NB! Kursus on täitunud!

Disaini õpetamisele keskenduvas mikrokraadis saavad osalejad laiahaardelise ülevaate kaasaegse disaini ja tarbekunsti olemusest ja küsimustest, millega neis disainivalla eripalgelistes valdkondades tegeletakse. Mikrokraad keskendub uue omandamisele ja selle mõtestamisele eeskätt praktilise osaluse ja õpetamise kaudu.

Õppeprogrammis osalejad saavad ise vahetu kogemuse kaasaegse, inimkeskse, koosloova ja kestlikkusele suunatud disaini analüüsist, disainiprobleemide lahendamisest ja loova mõtte lennukaare kõrgustest. Õppetöö käigus vaadeldakse mitte ainult disaini õpetamise võimalusi, vaid ka uuritakse, kuidas disainida õppetööd, kujundada erinevaid õppijakeskseid õpiradu ja luua mõtestatud õpiülesandeid, rakendades inimkeskseid disainipõhimõtteid.

Sihtgrupp Oodatud kõik tänased ja tulevased õpetajad nii üldharidus- kui ka huvikoolidest kõigist ainevaldkondadest.

Eeldused osalemiseks Osalemise eelduseks on bakalaureusekraad. Õppetöö toimub eesti keeles.

Lisaks disaini ja hariduse sidumise mõju väärtustamine ja valmidus uuenduslikku õpikäsitust rakendada. Soov noorte hariduses disainiteadlikkust kasvatada ja haridusdisaini võimalusi edendada. Ennast juhtiv ja koostöövalmis õpihoiak.

Hariduses on järjest enam hakatud disaini põhimõtteid rakendama, et avardada õpetaja võimalusi käsitleda keerulisi haridusteemasid – kuidas paremini lõimida õppeteemasid, kuidas tuua erinevatesse õppeainetesse sisse loovat lähenemist ja probleemikeskset käsitlust, kuidas õppijakesksust arendada, kuidas hoida õpe läbivalt põnev ning ka jõukohast pingutust pakkuv jne.

Mikrokraadi läbides saavad õpetajad nii disainimetoodika kui ka -ülesanded graafilisest disainist, moe- ja tootedisainist ja ka materjalipõhisest tarbekunstist, mida hiljem ise õppetöös kasutada.

Mikrokraadi sisu on üles ehitatud kuue moodulina: disaini ja selle didaktika alused (24 akad. tundi), haridusdisain (24 akad. tundi), tootedisain (16 akad. tundi), graafiline disain (16 akad. tundi), moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisain (24 akad. tundi), tarbekunst (24 akad. tundi). Õppemeetoditena on kasutusel õpimapp, praktiline töö, rühmatöö, diskussioon, esitlus.

Moodulid

Disaini alused  Mooduli eesmärk on anda ülevaade disaini olemusest ja ilmingutest ning mõtestada disaini rolli, mõju ja võimalusi kaasaegses ühiskonnas, fookusega haridusel ja disaini didaktikal. Moodulis käsitletakse nii klassikalisi disaini aluseid (värvus- ja vormiõpetus, kompositsioon, visandamine, loov mõtlemine jmt) kui ka kaasaegseid disaini lähenemisi (disainmõtlemine, disaini antropoloogia, kasutajauuringud, kasutajakogemus, koosloome, ligipääsetavus, jätkusuutlikkus jne) õpetamise perspektiivist. Õppe raames osaletakse vaatlejana EKA disainierialade tundides ja loovülesannete kriitikasessioonidel, analüüsitakse ülesandeid, tunnikavu ja lõputöid TASE näitusel.

Haridusdisain  Haridusdisaini mooduli eesmärk on uurida disaini meetodeid ja nende võimalusi õppimise kujundamisel. Praktiliste ülesannete kaudu katsetatakse inimkeskse disaini printsiipe ja tööriistu (kasutajauuringud, kasutajateekond õpiteekondade kujundamisel, kaasamise printsiibid koosdisainis, kasutajakogemuse disain, ligipääsetavus, uuenduslikud õpikeskkonnad jne).

Tootedisain Tootedisaini mooduli eesmärk on praktilise ülesande kaudu anda arusaam toote loomise protsessist ja disainmõtlemisest selle protsessi kujundamisel. Diskussioonide fookus on erinevatel aspektidel, millega disainer peab arvestama esemelise maailma loomisel, inimsõbralikuma ja jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel. Eraldi keskendume neid protsesse suunava disaineri vastutusele ja võimalustele. Interdistsiplinaarne probleemikeskne õpe disaini kaudu.

Graafiline disain  Graafilise disaini mooduli eesmärk on saada esmased teadmised visuaalsest kommunikatsioonist ning tutvuda graafilise disaini ajalooga ja kaasaegsete arengusuundadega. Moodulis mõtestame graafilise disaini ilmnemist erinevatel elualadel – poliitikast aktivismini, reklaamist kunstini, ajakirjandusest e-teenusteni. Samuti tutvume vahenditega, mida visuaalse kommunikatsiooni protsessides kasutatakse: kiri, märk, värv, pilt, liikuv pilt, kompositsioon, vorm jne.

Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisain Moodul ühendab kolme valdkonna – moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini (MAT) – taustad ning tõlgendab kaasaegselt kolme eriala traditsioonilisi töövõtteid, tehnikaid ja tööriistu, kutsudes samal ajal mõtestama valdkondade kestlikku tulevikku jätkuvalt muutuvas keskkonnas. Mooduli fookuses on materjalid ning jätkusuutlikud perspektiivid.

Tarbekunst Moodulis käsitletakse esemelise kultuuri materiaalseid, tehnoloogilisi ja tähenduslikke ilminguid kaasaegsete tarbekunstipraktikate baasil. Praktiline tegevus annab impulsi loovülesannete mõtestamiseks ja kavandamiseks, ärgitab eksperimenteerivat vaimu ja aitab näha ümbritsevat esemelist maailma teistsuguse nurga alt.

Vajalikud töövahendid ja materjalid Mikrokraadi programmis osaleja kasutab enda materjale visandamiseks ja kavandamiseks (paberid, pliiatsid). Praktiliste töötubade jaoks vajaminev on tagatud osalustasu eest.

Õpiväljundid. Mikrokraadi läbinu

 • teab kaasaegse disaini ja tarbekunsti õpetamise põhimõtteid, peamisi disainiprintsiipe ja -kontseptsioone
 • analüüsib ja rakendab disainmõtlemisele toetuvat uuenduslikku õpikäsitust
 • rakendab loovat lähenemist ja jätkusuutlikku ning kaasavat mõtteviisi õppeainete lõimimisel
 • loob disainmõtlemisele toetuva õpikeskkonna ja kasutajakogemusega arvestava õpiteekonna
 • kasutab disainimetoodikat õppetöös ja loovülesannete koostamisel ning tagasisidestamisel

Hindamine Mikrokraad lõpeb mitteeristava arvestusega, mille sisuks on õppetöö käigus loodud õpimapi esitlus ja kirjalik kokkuvõttev refleksioon. Osalemine on vajalik minimaalselt 80% ulatuses kontaktõppes ja iseseisva töö osas. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad Programmi on koostanud ja mikrokraadi programmi juhendavad EKA disainiteaduskonna juhtivad õppejõud.

 • Ruth-Helene Melioranski, dekaan, disainiteaduskond
 • Ott Kagovere, dotsent, graafilise disaini osakond
 • Piret Puppart, professor, moedisaini osakond
 • Piret Hirv, dotsent, ehte- ja sepiseosakond
 • Stella Runnel, külalisdotsent, aksessuaari- ja köiteosakond
 • Taavi Hallimäe, lektor, disainiteaduskond
 • Marge Robam, disainer, lektor, projektijuht


Aeg: 23. august 2022 kuni 7. juuni 2023 kell 10-13 ja 14-17 (23.–24. august; 24.–27. oktoober; 3.–6. jaanuar; 24.–27. aprill ja 6.–7. juuni)

Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia

Maht: 16 EAP ehk 416 akadeemilist tundi, millest 128 tundi on kontaktõpet ja 288 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koordinaator Marge Robam, Marge.Robam@artun.ee

Registreerumine: kuni 1. august 2022

Hind: 1520 eurot Enne 9. augustit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse 150 eurot, seejärel tasutakse 14. augustiks 343 eurot, 15. oktoobriks 343 eurot, 11. veebruariks 432 eurot ja 15. aprilliks 342 eurot.

Registreerumisel palume esitada motivatsioonikiri.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud