Registreerumise info ja kord

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev registreerumine. Registreeruda saab kursuse kirjelduse lõpus oleva registreerumislingi kaudu või kui sel viisil mingil põhjusel registreeruda ei ole võimalik, siis kontaktandmetes toodud e-posti aadressile edastatava tahteavaldusega, milles peavad sisalduma alltoodud andmed. Koolitusele registreerumisega loetakse koolitusele registreerunud isik nõustunuks käesolevate koolitusele registreerumise tingimustega.

Koolitusele registreerunud isikule saadetakse registreerumise kinnitus registreerumisel sisestatud e-posti aadressile.

Küsimuste korral palume pöörduda täiendusõppe programmijuhi Pirje Kõvatomase poole pirje.kovatomas@artun.ee / 626 7327 või 5160740

Registreerumiseks peab koolitusel osaleda sooviv isik esitama järgmised andmed:
ees- ja perekonnanimi,
– isikukood,
– kontakttelefon,
– e-posti aadress,
– arve tasuja andmed (isiku/asutuse nimi, isikukood/registrikood, postiaadress).

Kui koolitusel osaleja eest tasub tööandja või teine isik, siis palume sellest teavitada kohe registreerumisel.

Tasumine

Õppemaksu tasumine toimub koolitusele registreerunud isikule registreerumisel esitatud e-posti aadressile saadetava arve alusel või koolitusele registreerumisel makselingi kaudu. Õppemaks tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Õppemaksu ei saa tasuda sularahas.

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunud isikul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koolituse korraldajat koheselt kirjalikult teavitada e-posti aadressil: pirje.kovatomas@artun.ee

Juhul, kui koolitusest loobumisest teatatakse avatud akadeemiale vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne koolituse alguspäeva, õppemaksu maksmise kohustust ei teki. Kui sellisel juhul on õppemaks juba tasutud, tagastatakse see arve tasunud isikule 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul loobumisteate akadeemiale laekumise päevast arvates.

Juhul, kui koolitusest loobumisest teatatakse akadeemiale 2–4 (kaks kuni neli) kalendripäeva enne koolituse alguspäeva, on akadeemial õigus nõuda registreeerunult hüvitist alljärgnevalt:

1) lühiajaliste (kestusega kuni 40 akadeemilist tundi) koolituste korral summas, mis vastab 50%-le õppemaksust;

2) pikaajaliste (kestusega alates 41 akadeemilist tundi) koolituste korral summas 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

Kui õppemaks on juba tasutud, peab akadeemia õppemaksust kinni hüvitise summa ja tagastab ülejäänud osa arve tasunud isikule 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul loobumisteate akadeemiale laekumise päevast arvates.

Juhul, kui koolitusest loobumisest teatatakse akadeemiale viimasel tööpäeval enne koolituse alguspäeva või koolituse ajal või ei teatata loobumisest akadeemiale üldse, kuid koolitusele kohale ei ilmuta või katkestatakse õppetöös osalemine koolituse ajal, on akadeemial õigus nõuda koolitusele registreerunud isikult hüvitist 100% õppemaksust. Juhul, kui arve on tasutud, jääb õppemaks akadeemiale hüvitisena ja seda arve tasunud isikule ei tagastata.

Juhul, kui õppemaksu tasunud isik loobub koolitusest käesolevas dokumendis sätestatud korras nii, et akadeemial tekib kohustus tagastada isikule õppemaks täies ulatuses või osaliselt, on isiku soovil võimalik tasutud õppemaks üle kanda teisele koolitusele, millisel juhul akadeemia isikule õppemaksu ei tagasta vaid arvestab seda isiku poolt valitud teise koolituse eest tasutud õppemaksuna. Sellisel juhul tuleb teise koolituse valik ja õppemaksu ülekandmises akadeemiaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida ning isikul tuleb teisele koolitusele registreeruda käsolevas dokumendis sätestatud korras.

Juba alanud koolituse katkestamise korral õppijale õppemaksu ei tagastata. Kui õppijal on katkestamiseks mõjuv põhjus (haigus, erakorraline ja vältimatu, ettenägematu lähetus vmt), on õppijal, juhul kui tal on selleks soov ja ta tõendab akadeemiale mõjuva põhjuse olemasolu usaldusväärsete tõenditega, kirjalikul kokkuleppel akadeemiaga võimalus liituda järgmise õppegrupiga.

Koolitusele mitteilmumine

Juhul, kui koolitusele registreerunud isik ei ole teatanud koolitusest loobumisest, kuid ei ilmu koolitusele, on koolitusele registreerunud isikul kohustus tasuda koolituse korraldajale leppetrahvina 100% osalustasust. Juhul, kui arve on tasutud, jääb osalustasu koolituse korraldajale leppetrahvina ja seda arve tasunud isikule ei tagastata.

Koolituse ärajäämine

Akadeemial on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus kuni õppegrupi täitumiseni edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajääämisel korraldajast tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Koolituse läbinud isikule väljastatavad dokumendid

Tunnistus täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskoolituses osalenud õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.

Tagasiside

Koolituse kestel ja/või lõpus kogub täiendusõppe korraldaja õppijatelt ja koolitajatelt tagasisidet, mille põhjal viiakse vajadusel läbi muudatused koolituse sisus ja korralduses ning kavandatakse õppekava arendust.

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner www.tootukassa.ee/index.php.