Kriitiline ja kaasav kunstiharidus

De Structura 2022 Foorumi meediatiim

Nii nagu kunstnikud, disainerid ja näitlejad, kes kujundavad oma loovpraktikaid, vajavad ka hariduspraktika kujundajad hoolt, pühendumist, teadmisi-oskusi, selget positsiooni ja üksteise [AS1] tuge.

Kriitilise ja kaasava kunstihariduse mikrokraadiprogrammi õppekava on loodud haridusvaldkonnast huvitatud loovpraktikutele ja kunstiharidusega seotud õpetajatele, vahendajatele ja korraldajatele, kes soovivad kujundada eripäraseid, teadlikke ja väärtuspõhiseid lähenemisi kunstiharidusele. Mikrokraadiprogramm toetab osalejaid kriitilise (ühiskondlikke ja kultuurilisi küsimusi silmas pidava) ja kaasava (erinevate inimeste vajadusi silmas pidava) hariduspraktika arendamisel. Arvestatakse õppija enda (töö)konteksti vajadusi ja eripärasid.

Mikrokraadiprogramm toetub vastastikusele õppele põhinevatele väärtustele, mistõttu on lisaks Eesti Kunstiakadeemia õppejõudude sisendile kõrgelt hinnatud ka osalejate enda (töö)kogemus ja teadmised. Luuakse toetav kogukond, inspireeriv kontekst ja pakutakse vajalik sisend, et enda isikupärast hariduspraktikat koos teistega luua, arendada ja jagada.

Kriitilise ja kaasava kunstihariduse mikrokraadiprogramm koosneb kolmest moodulist: teoreetiline raamistik, nüüdisaja arengud ja praktika. Koos pakuvad need moodulid õppijatele teadmisi, sõnavara ja kogemusi, mille abil enda haridustööd mõtestada, arendada, väärtusi kujundada ja positsiooni võtta. Moodulid toetavad õppijat, et olla eneseteadlik ja enesekindel kunstihariduse õpetaja, vahendaja või korraldaja.

Mikrokraadiprogrammil on ka valikained, mis aitavad kas kunstiteost tõlgendada, teha tutvust erinevate kunstitehnikatega, avada jätkusuutlikkust kunstihariduses või tutvuda disaini- ja ruumiõppe alustega.

Sihtgrupp
Õppima on oodatud kunstiharidusest huvitatud kunstnikud, disainerid ja kultuuritöötajad ning juba eri valdkondades kunstiharidust praktiseerivad inimesed, sh üld- ja huvihariduskoolide kunstiõpetajad, kõrghariduses looverialadel töötavad õppejõud ja õppekavajuhid, muuseumides töötavad muuseumipedagoogid, haridus- ja publikuprogrammi kuraatorid ja kunstiresidentuuride pidajad.

Kava

Õppekava ja moodulid

Õppekava eesmärgiks on toetada kunstiõpetajat, -vahendajat ja -korraldajat muutuva õpikäsituse ja kriitilise pedagoogika suundade mõistmisel muutuvas maailmas. Õppekava aitab luua ja rakendada enda kogemustest ja väärtustest lähtuvat isiklikku arusaama haridusest ja kunsti vahendamisest.

Õppe läbinu kasutab loovaid ja kaasavaid meetodeid kunsti või disaini vahendamise tervikprotsessis alates õppe planeerimisest kuni tagasiside andmiseni, arvestades sealjuures õppijate isikupära ja individuaalsete vajadustega.

Moodulid

Teoreetiline raamistik (5 EAP, september – detsember)

Kriitiliselt pühendunud pedagoogika (5 EAP), juhendab Frederik Klanberg

Kriitiliselt pühendunud pedagoogika kursus põhineb kriitilise pedagoogika teoreetilisele raamistikule, kuid interpreteerib seda tänaseid vajadusi silmas pidades ning seob seda olemasolevate põhimõtetega, mis on seotud nt hariduskäsitluse mitmekesisuse ja haridusliku pöördega kunstis, aga ka nt vägivallatusega. Aine väärtused on peegeldatud ka aine õppevormis, mis tähendab, et põhiliseks õppevormiks on lugemis- ja aruteluring. Kursus toetab õppijat isikliku pedagoogilise väljavaate kujundamises.


Nüüdisaja arengud (7 EAP, jaanuar – märts)

Kaasav haridus ja neuromitmekesisus (2 EAP), juhendab Õnne Uus, PhD

Õpilaste eripära ja sellega arvestamine. Erivajaduste märkamine ja teadvustamine. Õppe kohandamise põhimõtted ja võimalused. Kaasav haridus ja selle rakendamine koolis. Õpiraskused (düsleksia, düsgraafia, düskalkuulia). Aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Käitumisraskused. Andekus. Autismispektrihäire.

Keha hariduses (3 EAP), juhendab Sveta Grigorjeva

Kuidas mõjutavad praegused haridustavad õppija keha? Kursus uurib, millised võiksid olla kunstihariduse erinevates kontekstides alternatiivsed õppeviisid, mis seavad esikohale osalejate kehalised vajadused. Aine toob ka esile, kuidas õppimine on kogu keha hõlmav tegevus ning kuidas õppija kaasamine läbi kogu keha on eriti olulisel kohal just kunstihariduses.

Tagasisidestamise praktikad loovhariduses (2 EAP), juhendab Frederik Klanberg

Osalejate enda loomingule ja hariduspraktikale tuginedes õpime kasutama erinevaid tagasisidestamise meetodeid, nagu näiteks Liz Lermani Critical Response Process ja DAS Theatre Feedback Method. Kursuse vältel analüüsime nende praktikate põhiväärtusi, et võimaldada õppuritel integreerida neid enda õpetamis-, vahendamis- vms töökontekstis.

Praktiseerimine (5 EAP, aprill – mai)

Söögilauaseminarid (3 EAP), juhendab Frederik Klanberg

Söögilauaseminarid panevad fookusesse kogukonnatunde ning väärtustavad vastastikust õpet ja üksteise toetamist haridusalases arengus. Seminaride sisu luuakse koostöös mikrokraadis osalejatega, mis tähendab, et siin saavad osalejad katsetada uusi õppemeetodeid koos kaasõppijatega. Fookuseks on osalejate enda (töö)konteksti eripärad ning arutamine koos õppejõu ja kaasõppijatega. Söögilauda saab kutsuda ka külalisi.

Koostööprojekt (2 EAP), juhendab Maarin Ektermann

Mikrokraad lõpeb koostööprojektiga, mille käigus korraldavad õppijad üksteisele, kutsutud külalistele ja soovi korral ka laiemale publikule kunstihariduseteemalise vestlusõhtu*, kus õppurid jagavad õppe käigus omandatud teadmisi, küsimusi ja aspiratsioone kunstihariduse arenguks.

* Formaat võib vastavalt osalejate soovidele muutuda

ÕPPEKAVA

Mikrokraadiprogrammi läbinu

●  mõistab nüüdisaegse muutuva õpikäsituse kujunemist ja hariduse kriitilisi suundi

●  seostab enda tööd hariduskäsituse erinevate suundadega, luues enda isikliku hariduskäsituse

●  valib sobivad tööviisid erivajadusega õppijaga kaasavas hariduses

●  kasutab keha ja hääle multimodaalse suhtlemise võimalusi kunsti õppe- ja vahendamisprotsessis

●  praktiseerib loovülesandeid ning annab struktureeritud ja kaasavaid meetodeid kasutades loovülesannetele tagasisidet

●  mõtestab kunstitehnikate, disaini- ja ruumiõppe, kunstiteose analüüsi või jätkusuutlikkusega seotud teemasid kunstihariduses (valikained)

Hindamine

Mikrokraadiprogrammi läbimiseks on vaja sooritada õppeaineid 20 EAP ulatuses. Õppija koostab programmi läbides uurimusliku ja reflekteeriva õpiportfoolio, mis sisaldab õppe jooksul kogutud küsimusi, teadmisi, hoiakuid ja dokumentatsiooni nii mikrokraadi seminaridest ja töötubadest kui ka enda töistest tegevustest. Õppijate hindamiseks korraldatakse selleks ettenähtud tagasisidehetked.

Programmi läbinuile väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad

  • Anneli Porri – Tallinna Ülikool, kultuuriteooria, MA, 2012
  • Frederik Klanberg – Piet Zwart Instituut (NL), kunstiharidus, MA, 2024
  • Maarin Ektermann – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus, MA, 2009
  • Sveta Grigorjeva– Tallinna Ülikool, koreograafia, MA, 2013; Justus-Liebig ülikool (Giessen, Saksamaal), MA, 2022; sügisel 2023 alustas nooremteadurina doktoriõpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
  • Õnne Uus (PhD), Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Kasvatusteaduste doktorantuur
  • Kadri Klementi – Eesti Kunstiakadeemia, linnamaastikud, MA, 2010
  • Anna-Kaisa Vita – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiharidus, MA, 2017
  • Jan van Boeckel – Hollandi kunstnik-koolitaja ja teadlane, praegu Groningeni Hanze rakendusteaduste ülikooli uurimiskeskuse kunsti ja jätkusuutlikkuse professor, varem (2018-2019) Göteborgi Ülikooli Disaini- ja Käsitööakadeemia visuaalse kunsti hariduse vanemõppejõud

Aeg: 05.09.2024 kuni 31.05.2025
Teoreetilise raamistiku, nüüdisaja arengute ja praktika moodulid toimuvad reedeti kl 16–19 ja laupäeviti kl 11–15. Valikained toimuvad koos kunstiõpetaja magistritudengitega ning toimuvad neljapäeviti ja reedeti. Kevadsemestri valikaine tunniplaan veel selgub.

Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuumid
Maht: 20 EAP ehk 520 akadeemilist tundi, millest 194 tundi on kontaktõpet ja 326 tundi on iseseisvat õpet; lisaks soovi korral valikained
Õppekavarühm: hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppegrupp: 10 kuni 15 osalejat
Lisainfo: Frederik Klanberg, frederik.klanberg@artun.ee

Hind: 1400 eurot
Enne 22. augustit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 27. augustiks 420 eurot, 11. jaanuariks 390 eurot ja 15. märtsiks 390 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 15. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 19. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud