Linnamaastikud

KUMU 2013. aasta kuraatornäituse “Aedade järelelu” väliekspositsioon, autorid Maria Pukk, Ivar Lubjak ja Katrin Koov

Maastikuarhitektuuri mikrokraadiprogramm „Linnamaastikud” võtab tähelepanu alla tiheasustusalad ning inimese ja ruumi suhte, andes õppijale võimaluse lähemalt uurida, kuidas inimese asustatud maastikud on kujunenud ja kujundatud.

Õppijad saavad ülevaate maastikuarhitektuuri teooriatest ja ideoloogiatest, samuti selle eriala ülesannetest ja väljakutsetest sotsiaalses ja ökoloogilises plaanis, eriti kliimakriisi valguses. Olulisena nähakse iga inimese osalust elukeskkonna kujundamisel. Niisugusena on see vajalik täiendõpe kõigile inimestele, kes soovivad anda oma panuse mitmekesisema ja kestlikuma linnaruumi loomisesse.

Sihtgrupp
Oodatud on nii arhitektuurivaldkonnas tegutsevad spetsialistid kui ka laiemalt elukeskkonna vastu huvi tundvad inimesed. Kursus sobib avaliku sektori ja erasektori esindajatele, kes on seotud ruumiloome otsuste tegemisega.

Eeldused osalemiseks
Bakalaureusekraad ja motivatsiooni küsimustele vastamine (registreerimisel). Õppetöö toimub eesti ja inglise keeles

Kava
Mikrokraadiprogramm on üles ehitatud 8 moodulina, igaüks neist 2EAP mahus: maastikuarhitektuuri ajalugu ja teooria, maastiku-uuringud, linnaökoloogia, dendroloogia, mullateadus, maastikuhooldus, maastikuehitus ja linnadisain.

 • Linnaökoloogia 24/25 sügissemester (september-november)
 • Maastikuehitus 24/25 sügissemester (september-november)
 • Dendroloogia 24/25 sügissemester (september-november)
 • Mullateadus 24/25 kevadsemester (jaanuar-veebruar)
 • Ajalugu ja teooria 24/25 kevadsemester (veebruar-aprill)
 • Maastiku-uuringud 24/25 kevadsemester (veebruar-aprill)
 • Linnadisain 24/25 kevadsemester (märts-aprill)
 • Maastikuhooldus 24/25 kevadsemester (suvepraktika TBAs suvekuude jooksul vastavalt kokkuleppele juhendajaga)

Maastikuarhitektuuri ajalugu ja teooria
Kursus uurib maastikuteooria ja -praktika ristumist laiemate sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja ökoloogiliste muutustega alates 17. sajandist kuni tänapäevani. Maastikukujundust, arhitektuuri, urbaniseerumist ja ruumi loomist üldisemalt käsitletakse kui ajaloolist protsessi, mis on kujundatud ühiskonna ja majanduse arengu mõjul. Esimene osa käsitleb rahvusvahelist praktikat ja teooriaid, teine osa Eesti maastikuarhitektuuri ajalugu.

Maastiku-uuringud
Kursuse eesmärk anda ülevaade geograafia uurimisvaldkondadest, rõhuga inimese ja maastiku suhetel. Antakse ülevaade loodus-, inim- ja kultuurigeograafiast, käsitletakse maastikke ajas, nende väärtusi ja potentsiaale, kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid, samuti mentaalseid maastikke ja nende seoseid keskkonnapsühholoogiaga.

Linnaökoloogia
Kursusel uuritakse, kuidas toimuvad ökoloogilised protsessid linnas, mis roll on linnaloodusel ja kuidas inimasustus seda mõjutab. Linn ei ole muust maastikust isoleeritud ja allub samuti loodusseadustele. Ometi erinevad linna ökoloogilised protsessid looduslikest selle poolest, et inimene on neid tugevasti reguleerinud. Kursuse eesmärk on tundma õppida, kuidas muuta linnakeskkond ökoloogiliselt jätkusuutlikumaks, elurikkamaks ning elanikele meeldivamaks.

Dendroloogia
Kursuse eesmärk on õppida tundma linnades enam levinud puid ja põõsaid, taimede kasvunõudeid ja arengutsükleid, aga ka võimalikke ohtusid, sealhulgas kahjureid ja nende mõjusid, et saada terviklik ülevaade linnahaljastuse probleemistikust ning osata iseseisvalt kavandada haljastusprojekti. Liikide, kasvukohatingimuste, koosluste ja kahjurite tundmaõppimise järel koostatakse iseseisev uurimistöö.

Mullateadus
Kursusel selgitatakse mullateaduse põhialuseid ning olulisust maastike planeerimisel. Luuakse alused seoste loomiseks mullastike iseärasuste ja taimede kasvukohaeelistuste vahel ning seeläbi mullatingimustega arvestava haljastuste kavandamiseks. Õpitakse tundma mullateaduse põhimõisteid ja metoodikaid, leidma ja kasutama abimaterjale ning määrama lihtsamaid mullaomadusi, lugema ja tõlgendama mullakaarti, määrama muldi ja tegema otsuseid mullaprobleemide lahendamiseks.

Maastikuhooldus
Kursus toimub praktika vormis Tallinna Botaanikaaias. Eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi pargikeskkonnas praktilise töö käigus. Töö käigus õpitakse tundma erinevate taimede ja koosluste kasvutingimusi ning hooldusviise ja -võtteid.

Maastikuehitus
Kursuse käigus saab ülevaate maastikuarhitektuuri rakenduslikust poolest: õpitakse mõistma, kuidas ideest jõutakse ehituseni, millega tuleb arvestada ja milline on maastikuehituse spetsiifika. Saadakse teadmisi kontekstuaalse lähenemise kohta maastikuarhitektuuris ja õpitakse arvestama protsessidega: kasvamise ja muutumise, ilmastiku, aastaaegade, aga ka materjaliringluse ja muude tsüklitega. Praktiliseks tööks on koha analüüs ja loovad sekkumise ettepanekud (nn vahelahendused).

Linnadisain
Kursuse eesmärk on õppida nägema seoseid arhitektuuri ja disainobjektide vahel linnaruumis, luua oskus märgata ruumi igapäevase väikeobjekti tasandil ning hinnata ja võimendada koha kvaliteeti. Kogutud teadmiste baasilt kavandatakse linnadisaini projekt, milles lahendatakse mõni kohaspetsiifiline probleem või võimendatakse koha potentsiaali läbi inimmõõtmelise ja -sõbraliku linnaruumi väikeobjekti.

Õpiväljundid. Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • mõistab elukeskkonda kui mitmekesist tervikut
 • tunneb inimeste mõju maastikele ja vastupidi
 • mõistab elava looduse rolli ehitatud keskkonnas
 • oskab suunata elukeskkonna kavandamise protsesse
 • omab ülevaadet ökoloogiast, muldadest ja taimedest tiheasustusaladel ning oskab neid teadmisi rakendada projektides
 • tunneb linnamaastike kavandamise põhimõtteid ja etappe
 • tunneb maastikuhoolduse põhimõtteid ja töövõtteid

Hindamine
Mikrokraadiprogrammi kursused on omaette tervikud, kus iga aine lõpus toimub hindamine või arvestus vastavalt ainekirjeldusele. Suurem osa ainetest on praktilise suunitlusega (sisaldavad uurimusi, õppekäike, projekte) ja eeldavad kohalkäimist. Kohustuslik on osaleda minimaalselt 80% ulatuses kontaktõppest ja teha kõik praktilised tööd. Programmi läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad
Mikrokraadiprogrammi juhendavad nii EKA kui ka teiste teadusasutuste esindajad. Kuna tegemist on arhitektuuri kõrvalerialaga, mille spetsiifika erineb osaliselt EKA enda ekspertiisist, siis on külalislektoritena kutsutud õpetama oma ala eksperdid Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Botaanikaaiast jm.

 • Mart Meriste MSc, bioloog (Nordic Botanical), külalislektor
 • Olev Abner MSc, dendroloog, Tallinna Botaanikaaed, külalislektor
 • Piret Vacht PhD, mullateadlane, Tallinna Ülikool, külalislektor
 • Karin Bachmann MSc, maastikuarhitekt (KINO maastikuarhitektid), EKA arhitektuuriteaduskonna doktorant
 • Mirko Traks MSc, maastikuarhitekt (KINO maastikuarhitektid), külalislektor
 • Sean Tyler MSc, maastikuarhitekt, EKA arhitektuuriteaduskonna doktorant ja külalislektor
 • Mart Kalm PhD, arhitektuuriteadlane, Eesti Kunstiakadeemia, professor
 • Hannes Palang PhD, inimgeograaf, Tallinna Ülikool, külalislektor
 • Ivar Lubjak MA, arhitekt (Oaas arhitektid), külalislektor
 • Maria Pukk MA, disainer (Oaas arhitektid), EKA disainiteaduskonna külalisdotsent
 • Heli Russak MSc, vanemaednik, Tallinna Botaanikaaed, külalislektor

Aeg: 26. september 2024 kuni 26. september 2025
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna linnaruum (õppekäigud), Tallinna Botaanikaaed (suvepraktika)
Maht: 16 EAP ehk 408 akadeemilist tundi, millest 184 tundi on kontaktõpet ja 224 tundi iseseisvat tööd.
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: Marie-Katharine Maksim marie-katharine.maksim@artun.ee (praktilised küsimused), Katrin Koov katrin.koov@artun.ee (õppekavaga seonduvad küsimused)

Hind: 1390 eurot
Tasumine: registreerudes tuleb tasuda 200 eurot, seejärel 270 eurot 17. septembriks 2024 ja 920 eurot 15. veebruariks 2025

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 2. septembrini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 5. septembril meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud