Toimunud projektid

LEE – loovus, eesmärk, edu

Projekti toimumise periood 2013-2015

Pakume Eesti tööturult eemale jäänud lapse/lastega lapsevanematele võimalused edukaks osalemiseks/naasmiseks tööjõuturul ettevõtjana, mille läbi oleks neil võimalik tegeleda meelepärase ning tasuva tööga.

Projekti lõppedes on riigil kodanike grupp, kes on läbinud koolitustsükli, milles on seotud loengud kunstialase praktikumiga professionaalse juhendaja käe all.

Koolitustsükli lõppedes suudab osaleja enda tööpraktikat ja omandatud

teoreetilisi teadmisi arvestades koostada projekti ja luua oma ettevõte ning on võimeline seda teostama hakkama.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

Tõsta enesekindlust lapsevanemal, kes on lapsega/lastega kodus olles tööturult eemale jäänud. Julgustada ja abistada neid naasma tööturule ja tegutsema oma ettevõtlusega. Motiveerida ning koolitada kunstihuvilisi töötuid tegutsema väikeettevõtlusega ja/või ennast tööturul aktiivselt pakkuma. Edendada Eesti kultuuri, kunsti ja käsitöö koostööd ettevõtlusega.

Projekti raames toimub kuus koolitussessiooni (a 68 koolitustundi), mille raames läbivad igas sessioonis 24 sihtrühma liiget nii loomingulise valdkonna

praktikume kui ka ettevõtluseks vajalikke koolitusi (äriplaani koostamine, intellektuaalse omandiga kaasnevad õigused, turunduse läbirääkimsed / enesekehtestamine jne).

Seminaride/koolituste läbiviijad on oma valdkonna parimad koolitajad ja

väga tihedalt seotud loomevaldkondadega, et tagada piisavalt kompaktne ja

vajalik teadmistesüsteem sithrühmale, seda täinedavad siis läbi sessiooni

kestvad prakikumid, mida juhendavad oma valdkonna juhtivad

kunstnikud / dinsanerid, kes on ka kogenud õppejõud.

Koolitussessiooni eesmärk on anda sessioonides osalejatele kontakte tulevikus tööotsimisel ning oma ettevõtlusega alustamisel, lisaks omavad sellised kohtumised osalistele motiveerivat väärtust.

Pärast koolitusi ja praktikume peavad osalejad esitama projekti või äriplaani enda edasise tegevuse planeerimiseks.

Projektiplaane hindavad osalisi juhendanud õppejõud ja valivad välja viie isiku äriplaanid, mida aidatakse järgnevate kuude jooksul neil ellu viia ja leida rahastust.

KOOLITUS SESSIOONIDE TOIMUMISE AJAD:

I SESSIOON 18. – 29. november 2013

II SESSIOON 17.- 28. märts 2014

III SESSIOON 18.- 29. august 2014

IV SESSIOON 10.-21. november 2014

V SESSIOON 26. jaanuar – 6. veebruar 2015

VI SESSIOON 23. märts – 2. aprill 2015

Osalejale tasuta!

Loovalt ettevõtjaks

Projekti toimumise periood 2011-2013

Projektiga tagame Eesti pikaajalistele töötutele võimalused edukaks osalemiseks/naasmiseks tööjõuturul ettevõtjana, mille läbi oleks projektis osalenutel võimalik tegeleda meelepärase ning tasuva tööga.

Projekti raames läbib osaleja koolitustsükli, milles on seotud loengud kunstialase tööpraktikaga professionaalse juhendaja käe all. Koolitustsükli lõppedes suudab osaleja enda tööpraktikat ja omandatud teoreetilisi teadmisi arvestades koostada projekti ja luua oma ettevõte ning on võimeline seda teostama hakkama.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

– Tõsta enesekindlust inimestel, kes on erinevatel põhjustel olnud pikalt tööturult eemal.
– Julgustada ja abistada neid naasma tööturule ja tegutsema oma ettevõtlusega.
– Motiveerida ning koolitada kunstihuvilisi töötuid tegutsema väikeettevõtlusega ja/või ennast tööturul aktiivselt pakkuma.
– Edendada Eesti kultuuri, kunsti ja käsitöö koostööd ettevõtlusega.

Projekti raames läbivad kuus 28-liikmelist gruppi koolitustsükli, mille kogu maht on 68 õppetundi. Üks koolitustsükkel koosneb 6 kombineeritud loengusarjast ja ühest praktikast tegevkunstniku juhendamisel. Ühes sessioonis on paralleelselt toimumas 4 erineva valdkonna praktikumi, millest osaleja saab valida endale meelepärase.

Loengusarjades pakutakse osalejatele koolitusi:
– projektijuhtimisest,
– ettevõtlusest,
– turundusest ja ka
– psühholoogiast
– ja muu ettevõtluse ja loomemajanduse olulistest teemadest.

Praktikumidest saavad osalejad valida endale sobivaima:
– vabade kunstide,
– keraamika,
– nahakunsti,
– taaskasutuse,
– tekstiilitrüki
– ja muu valdkonna erialade hulgast.

Pärast koolitusi ja praktikume, peavad osalejad esitama projekti või äriplaani enda edasise tegevuse planeerimiseks. Projektiplaanid vaadatakse läbi ja igast sessioonist toetatakse 5 isiku edasist tegevust kahe kuu jooksul.

Projekti sihtgrupp: pikaajalised töötud*
Uued grupid alustavad:
I õppesessioon august 2011
II õppesessioon oktoober-november 2011
III õppesessioon veebruar 2012
IV õppesessioon mai 2012
V õppesessioon august 2012
VI õppesessioon november 2012
Osalejale tasuta!

*töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 12 kuud ja 16–24-aastane töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 6 kuud

Loovalt tööle

Projekti toimumise periood 2009 -2011

Projekti koordineeris Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia, konsultant Eesti Kunstiakadeemia arendusosakond

Finantseerimise allikas: Innove SA, Euroopa Liidu sotsiaalfond meede 1.3.1 “Kvalifitseeritudf tööjõu pakkumise suurendamine”

Projektist
Eesmärk: Tagada Eesti mitteaktiivsetele inimestele (vähemalt 1,5 aastat lapsehoolduspuhkusel viibinud vanemad, mittetöötavad noored ja hetkel töötud inimesed) võimalused edukaks osalemiseks/naasmiseks tööjõuturul ja ettevõtluses, mille läbi oleks neil võimalik saada tasuvat ja meelepärast tööd.

Tulemused: Projekti tegevuse tulemusena on toimunud 2 kunstimanageri koolitussessiooni, need on edukalt läbinud 40 inimest. Toimunud on 2 ümarlauda EKA Avatud Akadeemia ja tema Eesti partnerite ning projektis osaleva välispartneri esindajatega. Projekti lõpuks on koostatud esialgne täienduskoolituse kava.

II koolitussessioon

Läbitavad valdkonnad projektis:
– kaasaegse kunsti loeng
– maal / joonistamine
– köite- ja paberitehnikad /kollaaź
– keraamika / tekstiil
– FIE koolitus
– loomemajandus välisriikides (külalisõppejõud Edinburghist)
– psühholoogia
– ajajuhtimine
– brändi loomine

*vähemalt 1,5 aastat lapsehoolduspuhkusel viibinud vanemad, mittetöötavad noored ja hetkel töötud inimesed

KUNST ON LINNAS (Tallinna Linnavalitsus)

Vaata pilte siit

Projekti eesmärgiks on luua usaldusväärseid suhteid eri rahvuste vahel ning edendada rahvusvähemuste integratsiooni Tallinna linnas kunsti kaudu.

Projektis löövad kaasa nii Eesti kui Vene koolide kunstiõpetajad, kes igapäevaselt tegelevad noorte inimeste mõttemaailma muutmise, arendamise ja suunamisega. Läbi sellise vahetu kontakti saab võimalikuks multikultuursuse edendamine, mille tulemuseks on rikkalikum kultuur, rahulolevad ja laialdastemate teadmistega linnakodanikud.

Eesti Kunstiakadeemia tunnustatud tegevkunstnikud ja õppejõud juhendavad projekti kestel kooliõpetajaid grupitööna, kus osalevad eri rahvusgruppide esindajad. Kaasastud on maalikunstnikud, graafilised disainerid, moekunstnikud, etnograafid, tekstiilikunstnikud ja kunstiajaloolased.

Loodame, et erinevate ühistegevuste ja koolituste käigus saadavad ideed levivad läbi noorte edasi sadade kui mitte tuhandete linnakodanikeni.

Projekti tulemuseks on omavahel tihedad kontaktid sõlminud erikeelsete koolide õpetajete hulk, kes on saanud koolituskava alusel eesti kunsti alast koolitust.

PROJEKTI TEGEVUSED

1. Koolitus õpetajatele

Nii nagu kunstnik peab ka õpetaja värskendama ja leidma uusi aspekte oma töös, et uued ideed leiaksid väljundi ühiskonnas. Õpetajate puhul väljendub eelmainitu tema õpilaste tööde kaudu. Üks koolitusmoodul koosneb viiepäevasest sessioonist. Osalejatele pakutakse nii teoreetilisi kui valdkonaapõhiseid loenguid ning erialaseid praktikume.

  • Eesti kunsti seminar
  • Photoshop
  • Etnoloogia
  • Kollaaz
  • Joonistamine
  • Graafiline disain
  • Tekstiil

Tunniplaan

2. Iseseisev ülesanne ja õpilastööde konkurss

Pärast koolitust jagatakse õpetajatele iseseisva ülesande kirjeldus, mille nad edastavad oma õpilastele. Õpetajad inspireerivad ja jagavad värskeid ideid oma õpilastega, kes omakorda valmistavad erinevaid loomingulisi töid teemal „Kunst on linnas“. Tulemusteks võivad olla särgid, märgid, maalid, joonistused jne. Õpilastööd kogutakse kokku ja Avatud Akadeemia korraldab nendest näituse ja zürii valib tööde hulgast välja kaheksa auhinnaväärset kohta.

3. Trükitud postkaartide komplekt

Parimad koolilaste tööd, mille zürii välja valib, valmistatakse trükitud postkaardid. Postkaardid saavad Tallinna linna suveniiriks, mida linnavalitus saab oma äranägemise järgi jagada.

TULEMUSED

Kokku 30 Tallinna kunstiõpetajat on saanud eestikelset ainepõhist täiendõpet, mis aitab kaasa vene õppekeelega koolidel eesti keelsele õppekavale üleminekut.

Kunstiõpetajad on saanud kaasajastada oma erialaseid teadmisi ja oskusi.

Kahe kogukonna (eesti, vene) õpetajad on tegutsenud ühiselt praktiliste tööde käigus, saades nii vajalikke kontakte tulevikuks, arendanud koostööplaane, genereerinud ideid ja leidnud uusi mõttekaslasi teise kogukonna hulgast.

Vene õppekeelega koolide õpetajad on enam teadlikud Eesti rahvakultuurist, etnograafiast, kunstist ning kultuurikontekstist üldisemalt. Uuem info eesti kultuurist jõuab nende kaudu koolidesse, kus õpetajad oma teadmisi õpilastele edasi annavad.

On suurendatud eesti- ja vene õppekeelega koolide omavahelisi kontakte.

On leitud uudseid ideid ja tegevusi eestlaste ja eestivenelaste kultuurikontaktide süvendamiseks Tallinnas.

EKA aktsiaralli võitis Stenly Poks

EKA aktsiaralli võitis EKA kujunduskunsti üliõpilane Stenly Poks.  Koostöös LHV pangaga toimus kujunduskunsti õppekava "Loovus-Majandus" raames aktsiatega ...