Õppekavast

Kaheaastane täiskohaga õpe toimub nii eesti kui inglise keeles, hõlmates seminare, loenguid, töötubasid, kaastudengite edasi-sidestamist ja omaalgatuslike projektide läbi viimist. Stuudiumi neli peamist haru – Terraforming, Migrated Bodies, Floating Identities ja Material Respondence – on loodud autonoomsete taidepraktikate edendamiseks, mida toetab individuaalne juhendamine ja lai valik tehnilisi oskusi, mida on võimalik omandada vastavalt tudengi personaalsele õpinguplaanile.

Igal semestril on võimalik teha koostööd erineva stuudiojuhendajaga ja töötada mõnes konkreetses erialatöökojas. Taidestuudiumi teeb ainulaadseks meie õppejõudude mitmekülgne taust ja ühisjuhendamisel põhinev õppetöö. Õppejõududeks on rahvusvaheliselt tuntud külaliskunstnikud ja erialaprofessionaalid. 

Õppetöö raames saavad üliõpilased kogemuse ka uurimis– ja/või õpetamistöö abistamisel või praktika sooritamisel väljaspool EKA-t.

Õppe sisu

Erialastuudiod

Nelja semestri jooksul keskenduvad tudengid erialastuudiotes loomeuurimuse meetoditele ja nende erinevate formaatide kombineerimisele. Kesksel kohal on individuaalsete oskuste ja loomepraktika edendamine ning tööprotsesside ja isiklike metoodikate laiendamine, mis omakorda annab oskuse oma tööd kontekstualiseerida, positisoneerida ja kommunikeerida.
Lisaks tavapärasele õppetööle on oluline kollektiivse kogemusvälja kujundamine.

Näiteks algab esimene semester ühise õppereisiga loodusesse, mille käigus kaardistatakse ja uuritakse lokaalset kultuurilist konteksti, tegeletakse vaimse ning materiaalse korilusega, kaasates arhailisi protsesse ja tööriistu – toetamaks tudengeid ühisosa leidmisel ja vabade diskussioonide tekkel. Sarnased projektid leiavad aset kogu õppetöö vältel, muu hulgas grupinäitused ja avalikud sekkumised. Ühtlasi soosib stuudioformaat spontaanseid omaalgatuslikke ettevõtmiseid.

Taideteooria

Taideteooria loengud toetavad stuudiotööd, tuues aruteludesse murrangulisi kontseptsioone, teooriaid ja teemasid, mis läbivad tänapäevaseid taidepraktikaid, disaini ja materjaliuuringute valdkonda. Tudengeid julgustatakse lõimima teooriat praktikaga, rakendades kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust – sobiva terminoloogia, viitesüsteemi, dokumenteerimismeetodite kasutamist uurimistöös ja kogemuspõhiseid lähenemisviise. Tekstide lugemise ja kirjutamise kaudu panustavad üliõpilased käelise töö ja selle rolli ümbermõtestamisse ning materiaalse kultuuri teooriate ja uurimistöö arengusse.

Professionaalne praktika

Üliõpilased saavad võimaluse seostada õpingute jooksul omandatud teadmisi vahetu kogemuse kaudu, tõstes seeläbi erialast kutsekindlust.

Praktikal on kolm suunda: 1) teadusprojektide assisteerimine EKA laborikeskkonnas või doktoriuuringute abistamine; 2) kogenud õppejõudude kõrval õpetamine või valikaine väljapakkumine ja läbi viimine; 3) ​​stuudiopõhise välispraktika läbiviimine.

Üldõpe

Erialaõpet toetab üliõpilaste enda poolt kokku pandud ainete kooslus, vastavalt isiklikule huvile ja vajadustele. Kursuste valikus on: üldteooria, teaduskonna valikained ja vabaained.


Üldteooria kursused sisaldavad näiteks 20. ja 21. sajandi filosoofia probleeme, Kaasaja kultuuri sõlmpunkte, Disainiteooriat, Akadeemilist kirjutamist, Visuaalset kirjaoskust, Loomeettevõtlust. Teised valikkursused varieeruvad aastati, hõlmates pedagoogikat, loovuurimuse metodoloogiat, semiootikat, kunstiaktivismi, soouuringuid jne.

Lõputöö

Kaheaastane õpe lõppeb suuremahulise iseseisva loomingulise projektiga, mis demonstreerib tudengi võimet positsioneerida, kontekstualiseerida ja väljendada oma loomingulisi tööprotsesse ja professionaalseid tõekspidamisi. Praktikapõhiseid tulemeid saadab kirjalik lõputöö osa. Üliõpilase individuaalse projekt ja loomingulise nägemuse võib vormistada kas avaliku näituse, sekkumise, disainilahenduse või mõne alternatiivse esitluse kaudu ametliku lõputöö kaitsmise osana.