Eriolukord EKAs

Hädaolukorra infotunnid toimuvad vastavalt vajadusele neljapäeviti kell 15 aadressil live.artun.ee ja neid saab (järel)vaadata sealsamas.

Kõigil töötajatel ja üliõpilastel on võimalik esitada küsimusi ja teha ettepanekuid enne infotundi ja ka selle ajal veebiplatvormil slido.com/eka

Juhised eriolukorrast väljumiseks

Allpool leiate uuendatud juhised EKA hoone järk-järguliseks avamiseks. Alates 25. maist saab töökodadele ja laboritele lisaks toimetada ka tudengite iseseisva töö aladel C-tiivas. Muidugi tuleb seda teha ettevaatlikult ja järgides 2+2 reegleid ning mitte rohkem kui 10 inimest ühes ruumis või väiksemate ruumide puhul vaid 50% ruumi lubatud arvust. Kõiki ruume peab broneerima õppekavajuhi kaudu.

Püsigem terved ja hoidkem end ja teisi!

1. Lõputööde kaitsmiseks ja vastuvõtuks tuleb säilitada ka e-valmidus.

2. EKA õppehoones on avatud:
– töökojad, arvutiklassid, stuudiod ja laborid;
– tehnikalaenutus;
– raamatukogu;
– galerii, kuhu pääseb ainult Kotzebue tn galerii sissepääsust;
– söökla, kust saab toitu kaasa osta.

3. Töökodade, arvutiklasside, stuudiote ja laborite kasutamise peab õppekavajuht eelnevalt broneerima broneerimissüsteemis, kus on näha ruumis samaaegselt viibida lubatud tudengite arv.

4. EKA õppehoone on avatud 9.00-19.00, alates 25.05.2020 9.00-21.00 ja hoonesse saab siseneda vaid peauksest. Sisenemise põhjendatust kontrollib vajadusel valvelaua töötaja või administraator.

5. Igal hoonesse sisenejal on kohustus desinfitseerida käed ja suunduda võimalikult kontaktivabalt oma sihtkohta. Hoones tuleb järgida 2+2 reeglit. Ruumides võib viibida maksimaalselt 10 inimest korraga. Väiksemates ruumides, kus pole võimalik järgida 2+2 reeglit, võib samaaegselt täita 50 % ruumis ettenähtud töökohtadest.

6. Alates 25.05.2020 saab vältimatu vajaduse korral kasutada kõiki ÕIS-is broneeritavaid ruume. Punktis 5 nimetatud reeglitest kinnipidamise tagab isik, kelle nimele ruum on broneeritud.

7. Alates 01.06.2020 saab kasutada EKA hoone C-tiiva tudengite iseseisva töö alasid järgides punktis 5 nimetatud reegleid.

8. Töötajatel soovitatakse võimalusel teha tööd kodukontoris kuni 02.08.2020 (kollektiivpuhkuse lõpuni), kui töökohustused ei nõua teisiti.

9. Iga EKA töötaja ja üliõpilane on kohustatud hea seisma selle eest, et ta ei kujuta ohtu teistele töötajatele, üliõpilastele ja töökeskkonnale. Seega tuleb püsida kodus ning konsulteerida perearstiga ka väiksemate haigusnähtude puhul või siis, kui ollakse kokku puutunud COVID- 19 haigetega.

Teised olulised teemad leiad allpool, klõpsates avaneb põhjalikum info.

Õppetöö korraldus

Kuidas tagatakse see, et tudengid saaksid tasa teha peamise – erialase töö, mida ei saa netis teha? Kas olukorra laabudes on kool suvel selle võrra kauem lahti?

Küsimus hetkel vastuseta. Infot saadame jooksvalt.

Kas tudeng lähtub ÕIS-i tunniplaanist või juhendaja poolt jooksvalt kokku lepitud aegadest? Võib juhtuda, et uued ajad hakkavad tudengi jaoks kattuma.

Dekaanidega on kokku lepitud, et peetakse kinni olemasolevast tunniplaanist. Erikokkuleppel kõigi osapoolte nõusolekul saab teha vajadusel ka erandeid.

Kas meistriklassid, mis jäid sellel nädalal ära, nihkuvad selle semestrilõppu või uue õppeaasta sügissemestrisse?

Seda täpsustage õppekavajuhiga.

Õppe infovahetus toimub meilide teel. Kas ei oleks võimalik ÕISis (või alternatiivis) infot uuendada ja lisada sinna uuendusi? Praegu pean ise eraldi kalendrit.

Õppejõud saab minna ÕIS-i ja lisada sinna jooksvalt õppetöös tehtud muudatused. Nn alternatiivne tabel loodi hetkeolukorrast ülevaate saamiseks. Kuidas õppejõud ja üliõpilased konkreetse aine raames infot vahetavad lepitakse ühiselt kokku. Oluline on mõlemapoolselt tunniplaanist kinni pidada.

Mis saab lõputöö kirjalikust osast? 

Selle küsimusega palume pöörduda oma õppekavajuhi ja/või lõputöö juhendaja poole.

 

 

Lõpetamine ja TASE näitus

TASE ja kaitsmiste ajakava

“Kasvav TASE ‘20”

Veebinäitus 25.05 – 21.08.2020 (näituse lõpukuupäevad võivad nihkuda)
Reaalnäitus 16. – 21.08.2020 EKA hoones vm ruumis (kui olud seda võimaldavad)

Sel aastal on võimalik lõputöid kaitsta nii kevadel kui augusti keskpaigas. Augusti keskpaigas on lubatud kaitsta neil üliõpilastel, kelle lõputöö formaat ei anna vähimatki võimalust töö teostamiseks eriolukorras või selle esitamist interneti vahendusel.

Kevadised lõputööde kaitsmised toimuvad vastavalt võimalustele õppekava juhi poolt määratud keskkonnas. Kõik lõputööd tuleb üles laadida ka TASE veebilehele (veebikeskkond loomisel). Lõpetajad laevad ise üles oma lõputöö materjalid: fotod/videod, etiketid, saatetekstid. Veebileht avaneb lõputööde kaitsmistega paralleelselt, on kohe avalikkusele näha ja täieneb jooksvalt. Kaitsmised toimuvad 25.05.–19.06.2020.

Augustikuised kaitsmised toimuvad akadeemilises kalendris märgitud kaitsmiste ajal, 17. – 19.08.2020. Juhul, kui olud võimaldavad, toimub TASE ‘20 näitus ruumis augustis osalises mahus koos kaitsmistega.  Juhul, kui ei ole teisiti kokku lepitud kaitsmiskomisjoniga, on juba oma töö kaitsnud üliõpilastele sel näitusel osalemine vabatahtlik.

Augustikuise kaitsmise ja füüsilise näituse teosed lisanduvad veebilehele augustis. Kui näitus saab läbi ja lõputööd on veebilehel üleval täies mahus, toimub TASE finissaaž – kõiki 2020. aasta lõpetajaid koondav üritus. Veebileht jääb arhiivina ligipääsetavaks.

Kui augustis ikkagi ei ole meist sõltumatutel põhjustel võimalik näitust ruumis teostada, tuleb ka augustis kaitsta plaaninud lõpetajatel lõputöö kaitsta online.

Vabade kunstide MA lõpetaja küsib: kui lõputöö teostamine oli plaanitud EKA töökodades, mis võivad suletuks jääda teadmata ajani, siis mis saab lõpetamisest?

Akadeemilises kalendris on ette nähtud mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine 17.-19. august. See on üks praegu jutuks olnud võimalus lõpetamiseks.

Aksessuaari ja köitedisaini osakonna lõpetajad teostavad enda projektid ainete raamis koolis. Kuidas õppimine näeb välja karantiini ajal?

Erialaainete õppejõud kohendavad ainete sisu ja õpetamismeetodeid, et saaks distantsilt õppida. Iga aine õppejõud informeerib tudengeid, kuidas ta plaanib õpet läbi viia. Koondtabel kõigi selle semestri ainetega tehakse teatavaks 22.03. On ka arusaadav, et kõike pole võimalik kaugjuhtida. Omalt poolt teeme kõik, et korvata eriolukord sellega, et töökodasid saaks kasutada kas suveperioodil või järgmisel semestril.

Kui magistratuuri lõputöö teostamine sõltub EKA töökotta ligipääsust ja sealsetest seadmetest, siis iga kaotatud päev tiksub selles suunas, et jõua teost valmis.

Püüame leida lahendust.

Kui praktiline töö on seotud otseselt EKA töökoja kasutamisega, kas EKA oleks valmis laenutama tehnikat nt 3D saviprinterit?

Küsimusega tuleb pöörduda õppekavajuhi ja töökoja juhataja poole.

Kas hetkel siis on otsus, et lõpetamisi ei lükata edasi?

Hetkel on otsus, püsime 2019/20. õa akadeemilises kalendris (https://www.artun.ee/oppimine/akadeemiline-kalender/).

Mis vahe on juuni ja augusti kaitsmisel? Kas selle määrab õppejõud või saab ise valida?

Kui vähegi võimalik, siis kaitske mais-juunis. Kui eriolukorrast tingitult ei ole kuidagi võimalik oma lõputööd teostada ja mais-juunis kaitsta, siis saab lõputööd kaitsta ka augustis (17.-19. aug). Me ei tea täna ja ei oska ka ennustada, kas augustiks on tavapärane elukorraldus taastunud (väga loodame, et see nii on!). Läbi tuleks igaks juhuks mõelda ka kõige mustem stsenaarium. Kindlasti arutage lõputööga seonduvat oma õppekavajuhiga ja leidke lahendus.

Kui kaitsta augustis kas siis peab kirjaliku osa magistritööst esitama mais või saab ka hiljem?

Seda tuleb täpsustada konkreetse õppekava juhiga.

Ütlesite et mai ja augusti kaitsmisel kvaliteedivahet ei ole. Kui augustis EKA lahti on, toimuvad augusti kaitsmised ju ilmselt ikka füüsiliselt, mitte veebis?

Kui võimalik, siis toimuvad augustis kaitsmised EKAs (sh EKA renditud ruumid). Tööd aga peavad kõik jõudma veebikeskkonda. Milline keskkond täpselt, need juhised kõik tulevad veel. Hetkel otsitakse sobivat lahendust.

Kas lõpuaktus juunis jääb praeguse seisuga kindlalt ära?

Hetkeseisuga on otsus selline, et juunis aktust ei toimu.

Aga kui lõputööd pole päris valmis veel? Kas mais lõpetades saab esitada pooleli olevaid teoseid?

Lõputöö vormi ja tingimused täpsustab õppekavajuht. Soovitame õppekavajuhil otsuseid teha paindlikult.

Millest küll võib välja lugeda EKA prioriteeti lõpetajate osas? Kus on info?

Kui eriolukord lõppeb ja EKA hoonesse pääsemise reeglid leevenevad, hakatakse esmajärjekorras töökodadesse lubama lõpukursuste tudengeid.

Juhul kui augustis või sügisel toimub TASE näitus, kas need, kes kevadel kaitsesid, peavad oma asjad ka välja panema?

Juhul, kui ei ole teisiti kokku lepitud kaitsmiskomisjoniga, on juba oma töö kaitsnud üliõpilastele sel näitusel osalemine vabatahtlik.

Sisseastumine

Kas sellel aastal toimuvad sisseastumised?

Täna tegutseme teadmises, et sisseastumiskatsed toimuvad ja tegutseme vastavalt. Hindame jooksvalt olukorda ja vajadusel teeme uued otsused.

Kas eriolukord potentsiaalselt mõjutab ka sisseastumiskatsete toimumisaegu abiturientidele?

Hetkel me ajakavas muudatusi pole teinud. Kui vajadus tekib, siis kindlasti teeme.

Kas MA sisseastumiste kuupäevad lükkuvad ka edasi?

Hetkeseisuga ei lükku. Vajadusel rakendame tingimuslikku vastuvõttu (st kui eriolukorrast tingitult on lõpetamine lükkunud hilisemale ajale, saab vajadusel BA diplomi esitada hiljem).

ERASMUS

Mis saab Erasmusest? Kas saab sügissemestriks kandideerida kuhugi?

Konkurss lõppes 1. märtsil. Nüüd peab ERASMUS komisjon tegema otsused. Hetke seisuga jätkub kõik nii nagu plaanitud oli.
Kui on täpsustavaid/detailseid küsimusi või muresid, võib tudeng pöörduda selles küsimuses otse Sandra Melli poole, kirjutada või helistada (sandra.mell@artun.ee).
ERASMUS jätkub, raha on ja keegi ei jää sellest võimalusest ilma. Euroopa Komisjon on mitteametlikult avaldanud soovi pikendada vilistlaspraktikate võimalust kuus kuud (st kõigil, kes lõpetasid 2019. aasta suvel, oleks sel juhul võimalik sooritada praktika 2020. aasta jõuludeni). Info täieneb jooksvalt.

Õppetasud, õppetoetused

Kas tasulise õppe tudengitel on võimalus taotleda maksepuhkust? Kas on plaanis teha õppetasude alandamist? (Paljudel sissetulek vähenenud või üldse kadunud)

30. märtsil otsustas rektoraat vähendada tasuliste õppekavade kevadsemestri tasusid -10%.

Põhjuseks paljude üliõpilaste pöördumised seoses järsult raskenenud finantsolukorraga.

Üliõpilastele, kes ei olnud 30. märtsiks õppeteenuse eest tasunud, saadeti 30. ja 31. märtsil kreeditarved. Palume kevadsemestri eest tasuda kreeditarvetel näidatud summa võrra vähem.

Üliõpilased, kes olid  kevadsemestri õppeteenuse arved tasunud enne õppeteenuse langetamise otsust, saavad kreeditarved nädala jooksul ja võimaluse otsustada, kas enammakstud raha jääb sügissemestri õppeteenustasu ettemaksuks või tagastatakse maksja pangaarvele.

Täiendav info, millisel viisil oma eelistusest teada anda,  edastatakse lähipäevil.

Kas vajaduspõhinetoetus jääb?

Kõik tudengitele mõeldud toetuses jäävad alles sel õppeaastal.

Kas tsükliõppe õppemaksu tähtaeg 1.aprillil on endiselt veel kehtiv või on antud olukorras võimalus seda tähtaega ka edasi lükata?

30. märtsil otsustas rektoraat vähendada tasuliste õppekavade kevadsemestri tasusid 10%.

Põhjuseks paljude üliõpilaste pöördumised seoses järsult raskenenud finantsolukorraga.

Üliõpilastele, kes ei olnud 30. märtsiks õppeteenuse eest tasunud, saadeti 30. ja 31. märtsil kreeditarved. Palume kevadsemestri eest tasuda kreeditarvetel näidatud summa võrra vähem.

Üliõpilased, kes olid  kevadsemestri õppeteenuse arved tasunud enne õppeteenuse langetamise otsust, saavad kreeditarved nädala jooksul ja võimaluse otsustada, kas enammakstud raha jääb sügissemestri õppeteenustasu ettemaksuks või tagastatakse maksja pangaarvele.

Täiendav info, millisel viisil oma eelistusest teada anda,  edastatakse lähipäevil.

Kui õpilastel jääb sellel semesril EAP´sid puudu (tänu sellele, et meistriklassid jäid ära vms) siis tähendab see seda, et need tuleb kinni maksta?

Tasu ei küsita eriolukorrast tingitult ära jäänud või edasi lükatud ainepunktide eest.

Mis saab õppetoetusest kui vaja augustini koolis olla?

Meile teadaolevalt pole õppetoetuste maksmise osas mingeid muudatusi tehtud. Loodame väga, et leiate koostöös õppekavajuhiga sellised lahendused, et te ei pea kooli jääma kauemaks kui juuni.

 

 

 

Muu

Tänan informatiivse infotunni eest. Kas on plaanis formaati jätkata / arendada—nt virtuaalseid kohvipause nagu paljudes ettevõtetes? EKA-meelsuse säilitamiseks…

Jah, asi on töös. Netitunde hakkame tegema igal nädalal. Netisöökla info tuleb peagi!

Kuidas saab õppida lastega? Aega üldse ei ole…

Selline olukord nõuab meilt kõigilt paremat ajajuhtimist, nutikaid lahendusi jms

Võiks kutsuda üles õppejõude soovi korral laadima oma loengud ülekoolilisse andmebaasi – oleks põnev kuulata ka neid loenguid, millesse registreerunud pole.

Selline üleskutse on tehtud.

Kas kõik EKA töötajad saavad Zoomi kasutada kauem kui 40min?

Need, kellel olemas tasuline zoomi konto, saavad korraldada enam kui 40 min kestvaid koosolekuid. Ajaline piirang ei kehti koosolekule kutsutute kohta. EKA pole kõigile töötajatele zoomi kontosid teinud. Litsentse on soetatud vajaduspõhiselt. Palume pöörduda esmalt dekaani poole ja uurida, kas on võimalik kasutada teaduskonna zoom’i kontot. Kui ei, siis tuleb pöörduda it-osakonna poole ja põhjendada vajadust.

Kui mul on ülikooli kaudu saadud Zoom, on see normaalne, et ta ikka ütleb mulle, et sain rohkem kui 40 min kingitusena? Või olen kuidagi valesti sisse loginud?

On võimalus, et olete vale kontoga sisse loginud või on tegemist ajutise probleemiga. Kui sama asi kordub, siis palun pöörduge IT-osakonna poole (it@artun.ee)

EKA taastas kontaktõppe

EKA kriisikomisjoni koosolekul otsustati, et 17. maist kehtib ka EKAs uus avatum kord: – Kontaktõpe taastub 17. maist.

Lisainfo

artun.ee/distantsope

Triin Krünberg
kvaliteedijuht ja kriisikomisjoni esinaine
triin.krunberg@artun.ee