Tallinn Summer Academy

TALLINN SUMMER ACADEMY OF ART, DESIGN AND ARCHITECTURE – EDGE/ BLURRING BOUNDARIES

2017 aasta augustis toimub Eesti Kunstiakadeemia esimene rahvusvaheline suveakadeemia Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries, mis koondab erinevate visuaalkultuuri teadus-ja loomevaldkondade kursuseid, keskendudes innovaatilistele, lahendusi otsivatele ja aktuaalsetele teemadele – looduskeskkonna ja inimese koostöö looduses, teede ja liikluse kaardistamine avaliku ruumi investeeringute tõhustamise jaoks, Eesti keskaegsete kirikukrohvide ja krohvimaalingute jaoks sobiva konsolideerimisvahendi leidmine kaasaegsete metoodikate hulgast, Eesti kunstielu regionaalses ning rahvusvahelises kontekstis ning suuremahuliste ja erimõõduliste objektide konstrueerimine ja ehitamine Tallinna Loomaaia elevantidele. Suveakadeemia õppejõududeks ja koolitajateks on EKA ja partnerülikoolide juhtivõppejõud, teadurid ja kunstnikud. Vaata kursuste kohta meie rahvusvahelise suveakadeemia kodulehelt: https://www.artun.ee/summeracademy/

EKA suveakadeemia eesmärk on aidata kaasa EKA missiooni, visiooni ja rahvusvahelistumise eesmärkide täitumisele ehk olla oma tegevuse ja inimeste kaudu “Eestis keskne ja rahvusvaheliselt arvestatav kunsti, visuaalkultuuri ja elukeskkonna looja, kujundaja ja mõtestaja ning oluline kultuurikeskkonna ja elukvaliteedi rikastaja”.

Sealhulgas:

– rikastada rahvusvahelist kunsti-, disaini- ja arhitektuurihariduse maastikku

kõrgetasemeliste õppimise võimaluste kaudu,

– toetada EKA õppekavade, õppejõudude ja õppevõimaluste rahvusvahelise tuntuse ja tunnustatuste jätkuvat kasvu,

– leida EKAle uusi õppijaid-üliõpilasi ja õppejõude-koolitajaid,

– toetada õppejõudude arengut,

– tutvustada eesti kunsti, disaini ja arhitektuuri rahvusvaheliselt,

– tutvustada EKA ingliskeelseid õppekavasid võimalikele sisseastujatele,

– tutvustada Eestit ja eriti Tallinna kui atraktiivset õppimise, loome-, kultuuri- ja

teaduskeskkonda;

– olla jätkusuutlik – rahvusvahelisest suveakadeemiast kujuneb EKAle oluline

tegevusvaldkond ja EKA rahvusvaheline bränd.

Projekti tulemused ja mõju sihtrühmadele:

– ühiskonnas, valdkonnas, piirkonnas ja indiviidi elus elukestva õppe eelduste

loomine,

– EKA rahvusvahelise suveakadeemia kui brändi loomine ja kvaliteedi tagamine ning

rahvusvahelistumise näidikute kasvamine,

– õppevõimaluste rikastumine ja seniste õppevõimaluste piiride ületamine läbi uute,

valdkonna aktuaalsete teadus-, loome- ja arendusteemadel põhinevate, avatud ja

ingliskeelsete õppevõimaluste kujundamise,

– avatud ja võrdsete võimaluste pakkumine õppimiseks, sh võimalus õppida

akadeemias ilma pikemaajalise kohustuseta,*

– ülikoolitasemel õppijate profiili rikastumine ning seda eelkõige kõrgema

haridustasemega õppijate osas,*

– õppijate kõrghariduse tasemel õppevõimalustele ligipääsu paranemine, sh neile,

kellel keelebarjääri tõttu polnud varem võimalik osaleda,

– õppijate õpiteede mitmekesistumine,

– õppijate teadus-loovus- ja oskuspädevuste kujunemise toetamine,

– kõrgkoolis juba õppivate üliõpilaste tulemusliku ja kiiremalt lõpetamise toetamine,*

– väärtuste loomine kohalikule kogukonnale – arendusehitis Soomaale, tõhusamate

konserveerimispraktikate arendamine ja kultuuripärandi kaitsmine Saaremaal,

kolmandatele osapooltele jagatavad kogutud andmed teede ja liikluse kaardistamise

tulemustest,

– õppejõudude teadus-, arendus- ja loometegevuse näitajate kasvamine, õppejõudude

areng, sh rahvusvahelise õpetamiskogemuse lisandumine,

– tipptasemel välisõppejõudude õpetamine Eestis.

(*Tulemuste ja mõju prognoosis on tuginetud Suomen kesäyliopistot 2016

analüüsile.)

Rahvusvaheline suvekool toetab märkimisväärselt Eesti Kunstiakadeemia

Arengukava 2016-2020 (http://bit.ly/2dMHkB7) rahvusvahelistumise eesmärke:

– EKA on rahvusvaheline ja avatud – näeme õpirändes olulist arenguimpulssi, mis

võimaldab omandada parimaid tavasid ja oskusi,

– väärtustame rahvusvahelisi kogemusi ja innustame oma liikmeid loodud võimalusi

kasutama,

– eri kultuuritaustaga õppijate koostöö ja koosõppimine soodustab lõimeprotsessi,

– peame oluliseks huvi ja sallivust välisriikidest tulevate EKA liikmete suhtes ja

otsime võimalusi, et värvata rahvusvahelisi tudengeid ja õppejõude.

Uute õppekavade avamisel ja olemasolevate arendusel (sh rahvusvahelised

õppekavad) lähtub EKA oma tipp-pädevustest ja vastutusvaldkondadest ning tööturu

vajadustest, kaasab arendusse üliõpilasi, vilistlasi, välisspetsialiste ja tööandjaid,

võtab arvesse rahvastikuprognoose.

EKA sihiks on suurendada avalikkuse teadlikkust akadeemia tegevustest,

populariseerides oma põhitegevusi eri sihtgruppide hulgas regiooniti ja

rahvusvaheliselt. Arendame turundus- ja kommunikatsioonistrateegiat, mis toetab akadeemia mainekujundust. Viime läbi aktiivset ja süstemaatilist rahvusvahelistele sihtgruppidele suunatud turundus- ja teavitustegevust.”

Suvekool toetab EKA õppevaldkonna võtmenäitajate saavutamist, milleks üliõpilaste mobiilsuse osas on:

“- rahvusvahelistes õppekavades osalevate tudengite suhe üliõpilaste koguarvuga,

– välisüliõpilaste ja väliskülalisõppejõudude osakaal,

– õppevahetuses ja välispraktikas osalenud üliõpilaste arv/osakaal õppivatest

üliõpilastest ja lõpetajatest.”

Lisaks aitab suvekool kaasa EKA Arengukava rakenduskava arendustegevuste

saavutamisse:

“- korraldame kõrgetasemelisi rahvusvahelisi konverentse, töötubasid ja näituseid,

– innustame vilistlasi osalema EKAga seotud külalisõppejõudude ja ekspertide

loengutes ja töötubades.

– kaasame EKA tegevustesse rahvusvahelisi tudengeid, õppejõude ja teadlasi,

– kaasame oma õppe- loome ja teadustegevusse välisõppejõude,

– kaasame pakutavasse täiendus-, ümber- ja vabahariduslikku õppesse rahvusvahelisi

õppejõude ning spetsialiste. “

Esimese EKA rahvusvahelise suvekooli läbiviimisega oleme aluse pannud

tegevusvaldkonnale, mis toetab EKA õppekavade, õppejõudude ja õppevõimaluste

rahvusvahelist tuntust ja tunnustatust ning tutvustab eesti kunsti, disaini ja arhitektuuri rahvusvaheliselt. Suvekooli on plaanis kaasata 77 välistudengit, kellele oleme saanud tutvustada EKA ingliskeelseid õppekavasid ning Eestit kui atraktiivset õppimise ja teadustöö tegemise kohta.

EKA rahvusvaheline suvekool toimub projekti “Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries” raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond summas 37 079,24 eurot.

Tallinn Summer Academy 2017 – Toys for Elephants video

During Tallinn Summer Academy 2017, the Estonian Academy of Arts Department of Product Design invited students to participate in an international workshop entitled Toys for Elephants.

Elephants in the Tallinn Zoo needed a change of pace to keep their minds sharp. The Tallinn Zoo set the goal of creating a selection of toys for elephants to raise their cognitive capacity. The toys were meant for either indoor or outdoor play. One particularity of the workshop was the unusual target group and the scale – the toys must be large in order to engage the elephants and take into account their weight. A toy for an elephant could weigh around 1 tonne. The construction specification sheet was also different from the norm: the solutions have to come in special dimensions and be able to withstand extreme conditions. The workshop took place at the Tallinn Zoo. 

The tutors for the course were:
Lauri Snellman, University of Lapland in Finland
Runa Thors, Iceland Academy of Arts
Lennart Mänd and Merike Rehepapp from Estonian Academy of Arts

Big thanks to Darja Zubareva, Educationist at Tallinn Zoo 

Participants of the workshop:
Andres Mutis
Iris Indridadottir
Signý Jónsdóttir
Ólöf Sigþórsdóttir
Uliana Reutina
Barbara Drozdek
Kristina Hemkemeier
Timo Treit
Juho Saavalainen
Ville Määttänen
Suvi Pietilä
Tatiana Kravtsov
Renata Johanson
Rünno Kulver
Lisandra Türkson
Marlen Peets
Hannes Tõnuri
Liina Kurvits
Siim Jesper Varblane
Magnus Sirelmets
Joosep Laht

Read more about the Tallinn Summer Academy www.artun.ee/summeracademy
New application period will start in the spring 2018. 

Video, editing and original music by Robin Nõgisto

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

EKA esimene rahvusvaheline suveakadeemia Tallinn Summer Academy 2017 on tulemas!

Sellel aasta augustis toimub esimene EKA rahvusvaheline suveakadeemia Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture Edge/Blurring Boundaries. Suveakadeemias on 6 erinevat kursust: Toys for Elephants, FLOODED Summer School, Numbers and Cognition in Urban Environment, Clay 3D Printing – Presence and Possibilities, Telling Stories – Language in Video and Video as a Language ja Contemporary Art Field in Estonia. Ootame kõikide põnevate osalejatega kohtumist juba 3 nädala pärast!

https://www.artun.ee/summeracademy/ 

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

EKA RAHVUSVAHELINE SUVEAKADEEMIA OOTAB KANDIDAATE!

Ootame nii Eesti kui välismaa tudengeid kandideerima kunsti, disaini ja arhitektuuri #TallinnSummerAcademy kursustele. Valida on 6 kursuse vahel: Clay 3D Printing, Toys for Elephants, Telling Stories, Numbers and Cognition, The Contemporary Art Field in Estonia and the FLOODED Summer School.

Enamus kursuseid on tudengile tasuta!

Loe pikemalt ja kandideeri: https://www.artun.ee/summeracademy/

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink