Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame fotoosakonda uudishimulikke ja laia silmaringiga, pildikultuurist ning kunstist huvitatud inimesi – nii neid, kes äsja keskkooli lõpetanud kui ka neid, kes vahepeal mõnel muul alal kätt on proovinud.

Fotograafia bakalaureuse õppekava sisaldab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid, mille käigus omandatakse fototehnilised baasoskused ja visuaalne lugemisoskus ehk oskus pilti analüüsida ja mõtestada. Kuna fotograafiat on selle leiutamisest saadik rakendatud väga erinevatel elualadel, on oluline rõhutada, et fotograafia bakalaureuseõppe näol on siiski tegemist kunstiharidusega. Fotograafia kujunemislugu on nabanööripidi seotud kunstiga, seega paneb meie programm olulist rõhku nii kontseptuaalsele mõtlemisele kui foto eksponeerimisele ruumis, samuti tema suhetele teiste kunstivormidega – filmikunsti, skulptuuri, installatsiooni, graafika ja maaliga. Samas annab selle programmi läbimine hea baashariduse, mida saab rakendada erinevatel fotograafia ja (visuaal)kultuuriga seotud aladel – meie vilistlased töötavad kunsti, hariduse- ja arhiivindusvaldkondades, ajakirjanduses, samuti arhitektuuri, moe- ja reklaamifotograafidena.

Huvilistel soovitame:

– Käia enne eksamitele tulemist näitustel, kinos, külastada EKA raamatukogu fotoriiulit, lugeda ajakirju Kunst.ee, Vikerkaar, Positiiv

– Tutvuda fotoosakonna vilistlaste loomingu näidetega 

– Viia ennast kurssi osakonna õppejõudude ja nende tegevusega

– Jälgi EKA Fotograafia Facebook’i lehte ja Insagrami kontot

– Mõned lingid rahvusvahelistele fotoportaalidele leiad siit

NB! Vaata ka Sisseastumisportfoolio koostamise juhendit allpool!

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

VESTLUS:

Vestlused toimuvad 01.07.2020 Põhja pst 7 ruumis B404. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest. Vestlusele tuleb kaasa võtta fotoportfooli.o
Palume eelnevalt tutvuda portfoolio koostamise juhendiga:
http://www.artun.ee/erialad/fotograafia/sisseastumine/ (leheküljel allpool)

SISSEASTUMISEKSAMID:

Fotograafia eriala sisseastumiseksamid koosnevad vestlusest, esseest, fotoseeria “Inimesed tänavalt” pildistamisest ja ühe tuntud fotokunstniku loomingu tutvustamisest (etteantud nimekirja alusel). Vestlusele tuleb kaasa võtta portfoolio (juhend allpool).

EKSAMIÜLESANNE 1: Essee

NB! Teemad avaldatakse 2. juulil!

Valmis essee tuleb saata 06.07.20 hiljemalt kell 10.00 e-posti aadressile: foto@artun.ee

Sisukirjeldus: Essee on kirjalik, isiklikku vaatenurka väljendav arutlus. Essees saab kandidaat näidata enda seisukohti teemade suhtes, tuua esile oma lähenemisnurka, arutlusoskust, silmaringi, argumenteerimisoskust. Tsitaadid ja refereeringud peavad olema korrektselt viidatud. Eesmärk tutvuda tudengikandidaadi kirjaliku eneseväljendusoskuse ja analüüsivõimega.

Töö maht: Essee nõutav pikkus on 2,5-5 lehekülge (4500-9000 tähemärki koos tühikutega), kohustuslik kiri on Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5, veerised 2 cm. Esitatud essee peab olema korrektselt vormistatud.

Hindamiskriteeriumid: Essees ei hinda komisjon õigekirja, vaid eelkõige väidete argumenteeritud esitamist ja põhjendamist ning essee vastavust teemale. Samuti on oluline probleemi nägemise ja püstitamise võime ning selle lahendamine oma teksti jooksul.

NB! Essee valmides lugege see korduvalt läbi ning toimetage ja parandage vead.

EKSAMIÜLESANNE 2: Fotoseeria ”Inimesed tänavalt” pildistamine

Eksamiülesanne kodus lahendamiseks 02-06.07.20. Töö esitamine 07.07.2020.

Hindamiskriteeriumid: Loomingulise ülesande “Inimesed tänaval”  puhul hinnatakse, kuidas sisseastuja on leidnud teema ning selle lahendanud. Oluline on sisseastuja oskus luua fotograafia abil sotsiaalseid suhteid oma pildistatavaga s.o inimestega tänaval. Samuti hinnatakse seda, milliseid valikuid on sisseastuja teinud oma idee edastamiseks, seeria koostamiseks, töö vormistamiseks ning esitlemiseks.

ERIALAÜLESANNE 3: Kunstiprojekti analüüs/vestlus/portfoolio

Vestlusel selgitab sisseastuja oma seisukohti ja motivatsiooni kaasaegse kunsti ja fotograafia suhtes. Oluline on ka eelnevalt sooritatud eksamiülesannete analüüs, vajadusel esitab eksamikomisjon täpsustavaid küsimusi essee ja loominguliste ülesannete kohta.

Eesmärk analüüsida sisseastuja visiooni, potentsiaali ja silmaringi kaasaegse kunsti erinevate võimaluste märkamisel. Vestluse eesmärk on sisseastuja seisukohtade täpsustamine ning motivatsiooni väljaselgitamine.

Portfoolio esitlemise eesmärk on sisseastuja tausta- ja eelneva loomingulise praktikaga tutvumine. Portfoolio ehk loovtööde mapp peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõnd kandidaati huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti. Vaata portfoolio koostamise juhendit altpoolt.

Hindamiskriteeriumid: Kunstiprojekti remake’i esitlusel hinnatakse sisseastuja võimet süveneda ja analüüsida teise kunstniku tööd ning enda poolt teostatud projekti läbimõeldust ja visuaalset teostust, esituse veenvust ja ladusust. Olulisim on sisseastuja projekti ideelise ja teostusliku külje sõnastamine ja väljendamine. Hinnatakse ka projekti idee ja visuaalse materjali omavahelist haakuvust. Vestlusel hinnatakse sisseastuja oskust tutvustada oma töid (erialaeksamid ja portfoolio), üldist silmaringi ning motivatsiooni töötamiseks kaasaegse kunsti valdkonnas.

Kunstiprojekti esitluse pikkus kuni 7 minutit.

Kohustuslik on käia KUMU Kunstimuuseumi raamatukogus ja otsida materjali raamatutest, mitte ainult internetist.

Vastuvõtulävend* on 16

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

 

SISSEASTUMISPORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND

Portfooliosse ehk loovtööde mapi jaoks tee valik iseseisvalt tehtud töödest. Komisjoni jaoks peaks portfoolio andma ülevaate Sinu isikupärasest visuaalsest mõtlemisest ning eelistustest teemade, žanrite ja kujutamisviiside hulgas.

Portfoolio peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõni Sind huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti.

Portfoolio tähendab vormistatud fotosid ning selle koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et Sinu töid oleks kerge lehitseda ja vaadelda. Näiteks lahtised fotod ümbrikus ei moodusta portfooliot. Digitaalset portfooliot komisjon ei aktsepteeri!

Erialakomisjon pöörab eelkõige tähelepanu kellele, kuidas Sa oma portfooliot tutvustad ja oma töödest kõneled. Komisjon ei hinda fototehnilisi oskusi ega kasutatud aparatuuri. Samuti ei hinnata erinevates žanrites töötamise oskust, pigem tuleb kasuks keskendumine mingile konkreetsele ideele või nähtusele.

NB! Sisseastumisportfoolios aktsepteerime meeleolu- ja ilupilte (näiteks nunnud kassipojad, makrovõte lillest, päikeseloojang) ning Photoshopi filtriga töödeldud fotosid ainult juhul, kui need on seotud mõne vaimuka ja ootamatu lähenemisega!

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlused toimuvad 06.07 ja 07.07.2020 Põhja pst 7-D306

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Max. konkursi punktide arv on 10+10

Eritingimusena saavad õppekavale ilma sisseastmiseksamiteta sisse EKA Kunsti õppekava BA ja fotograafia õppekava BA tasemel Cum Laude lõpetanud üliõpilased, kelle lõpetamise aasta on maksimaalselt kolm aastat tagasi (Kunsti BA diplom 2018., 2019. või 2020. aastast). Nõutav on avalduse õigeaegne esitamine SAISis

Vastuvõtu lävend* : 5

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üldinfo magistrisse sisseastujatele https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee