Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame fotoosakonda uudishimulikke ja laia silmaringiga, pildikultuurist ning kunstist huvitatud inimesi – nii neid, kes äsja keskkooli lõpetanud kui ka neid, kes vahepeal mõnel muul alal kätt on proovinud.

Fotograafia bakalaureuse õppekava sisaldab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid, mille käigus omandatakse fototehnilised baasoskused ja visuaalne lugemisoskus ehk oskus pilti analüüsida ja mõtestada. Kuna fotograafiat on selle leiutamisest saadik rakendatud väga erinevatel elualadel, on oluline rõhutada, et fotograafia bakalaureuseõppe näol on siiski tegemist kunstiharidusega. Fotograafia kujunemislugu on nabanööripidi seotud kunstiga, seega paneb meie programm olulist rõhku nii kontseptuaalsele mõtlemisele kui foto eksponeerimisele ruumis, samuti tema suhetele teiste kunstivormidega – filmikunsti, skulptuuri, installatsiooni, graafika ja maaliga. Samas annab selle programmi läbimine hea baashariduse, mida saab rakendada erinevatel fotograafia ja (visuaal)kultuuriga seotud aladel – meie vilistlased töötavad kunsti, hariduse- ja arhiivindusvaldkondades, ajakirjanduses, samuti arhitektuuri, moe- ja reklaamifotograafidena.

Fotograafia erialale kandideerimiseks tuleb sooritada:

1. VESTLUS

Vestlused toimuvad 30.06.2022 Zoomi vahendusel. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest. Vestlus toimub Zoomis. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 28. juunil saadetakse Sulle meilile link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga foto@artun.ee ning üritame leida lahenduse.

Koos avaldusega tuleb esitada digitaalne portfoolio. Palume eelnevalt tutvuda portfoolio koostamise juhendiga (vaata ”PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND” allpool).

2. SISSEASTUMISEKSAMID

Fotograafia eriala sisseastumiseksamid koosnevad vestlusest, esseest (teema antakse konsultatsioonis), fotoseeria “Inimesed tänavalt” pildistamisest ja kunstiprojekti analüüsist (täpsemalt saab sisseastumiseksamite kohta lugeda altpoolt).

OLULISED KUUPÄEVAD: 

13.–27.06.2022 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
13., 20. ja 27.06.2022 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206
30.06.2022 vestlus zoomis
01.07.2022 konsultatsioon (kohustuslik)
01.–05.07.2022 sisseastumiseksamid
hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
11. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava FOTOGRAAFIA

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

EKSAMIÜLESANNE 1: Essee

Essee teemad (avaldatakse 01.07.22 konsultatsioonis):

Valmis essee tuleb saata 04.07.22 hiljemalt kell 10.00 e-posti aadressile: foto@artun.ee

Sisukirjeldus: Essee on kirjalik, isiklikku vaatenurka väljendav arutlus. Essees saab kandidaat näidata enda seisukohti teemade suhtes, tuua esile oma lähenemisnurka, arutlusoskust, silmaringi, argumenteerimisoskust. Tsitaadid ja refereeringud peavad olema korrektselt viidatud. Eesmärk tutvuda tudengikandidaadi kirjaliku eneseväljendusoskuse ja analüüsivõimega.

Töö maht: Essee nõutav pikkus on 2,5-5 lehekülge (4500-9000 tähemärki koos tühikutega), kohustuslik kiri on Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5, veerised 2 cm. Esitatud essee peab olema korrektselt vormistatud.

Hindamiskriteeriumid: Essees ei hinda komisjon õigekirja, vaid eelkõige väidete argumenteeritud esitamist ja põhjendamist ning essee vastavust teemale. Samuti on oluline probleemi nägemise ja püstitamise võime ning selle lahendamine oma teksti jooksul.

NB! Essee valmides lugege see korduvalt läbi ning toimetage ja parandage vead.

EKSAMIÜLESANNE 2: Fotoseeria ”Inimesed tänavalt” pildistamine

Eksamiülesanne kodus lahendamiseks 01-04.07.22. Töö esitamine 05.07.2022.

SISUKIRJELDUS: Ülesande sisuks on inimeste pildistamine tänaval. Seeria peaks lähtuma ühest konkreetsest ideest või kontseptsioonist, autoripositsioon peaks olema aktiivne. Vaatluse all peaksid olema sotsiaalsed suhted, portreed, sündmused, terviklikkus seerias. Kaasa tuleb võtta 12 fotot suurusega 15×20 cm (A5). Kohapeal tuleb need vormistada ühele etteantud A1 suurusele alusele vastavalt juhistele (töövahendid saab kohapealt). Ülesande täitmiseks on aega täpselt 40 minuti. Eesmärk anda sisseastujale võimalus demonstreerida oma oskusi kaamera, ruumi ja sotsiaalse situatsiooni kontseptuaalsel käsitlemisel ja tervikliku fotoseeria loomisel.

Hindamiskriteeriumid: Loomingulise ülesande “Inimesed tänaval”  puhul hinnatakse, kuidas sisseastuja on leidnud teema ning selle lahendanud. Oluline on sisseastuja oskus luua fotograafia abil sotsiaalseid suhteid oma pildistatavaga s.o inimestega tänaval. Samuti hinnatakse seda, milliseid valikuid on sisseastuja teinud oma idee edastamiseks, seeria koostamiseks, töö vormistamiseks ning esitlemiseks.

ERIALAÜLESANNE 3: Kunstiprojekti analüüs/vestlus/portfoolio

Valmis kunstiprojekti esiltus 05.07.22 

SISUKIRJELDUS: Kunstiprojekti analüüs on ülesanne, kus sisseastuja valib seitsme kaasaegse kunstniku töö hulgast ühe, millest tuleb ette valmistada presentatsioon koos slaididega. Esitletav kunstiprojekt valitakse eksamikomisjoni poolt etteantud nimekirjast. (NB! Kunstnike nimekiri, kelle projektide hulgast tuleb valik teha, avaldatakse 1. juulil!). Sisseastuja ülesandeks on iseseisvalt tutvuda antud kunstniku loomingu ja meetoditega, teha endale selgeks ühe kunstiteose või projekti sisu, suhestuda sellega enda isikust lähtuvalt ja leida piisav hulk illustreerivat materjali. Esitlusel palume rääkida ja näidata materjali nii projekti ideelisest taustast kui teostusest. 

Vestlusel selgitab sisseastuja oma seisukohti ja motivatsiooni kaasaegse kunsti ja fotograafia suhtes. Oluline on ka eelnevalt sooritatud eksamiülesannete analüüs, vajadusel esitab eksamikomisjon täpsustavaid küsimusi essee ja loominguliste ülesannete kohta. Eesmärk analüüsida sisseastuja visiooni, potentsiaali ja silmaringi kaasaegse kunsti erinevate võimaluste märkamisel. Vestluse eesmärk on sisseastuja seisukohtade täpsustamine ning motivatsiooni väljaselgitamine.

Portfoolio esitlemise eesmärk on sisseastuja tausta- ja eelneva loomingulise praktikaga tutvumine. Portfoolio ehk loovtööde mapp peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõnd kandidaati huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti.

HINDAMISKRITEERIUMID: Kunstiprojekti remake’i esitlusel hinnatakse sisseastuja võimet süveneda ja analüüsida teise kunstniku tööd ning enda poolt teostatud projekti läbimõeldust ja visuaalset teostust, esituse veenvust ja ladusust. Olulisim on sisseastuja projekti ideelise ja teostusliku külje sõnastamine ja väljendamine. Hinnatakse ka projekti idee ja visuaalse materjali omavahelist haakuvust. Vestlusel hinnatakse sisseastuja oskust tutvustada oma töid (erialaeksamid ja portfoolio), üldist silmaringi ning motivatsiooni töötamiseks kaasaegse kunsti valdkonnas.

Kunstiprojekti esitluse pikkus kuni 7 minutit.

Kohustuslik on käia KUMU Kunstimuuseumi raamatukogus ja otsida materjali raamatutest, mitte ainult internetist.

Vastuvõtulävend* on 16

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND

Portfooliosse ehk loovtööde mapi jaoks tee valik iseseisvalt tehtud töödest. Komisjoni jaoks peaks portfoolio andma ülevaate Sinu isikupärasest visuaalsest mõtlemisest ning eelistustest teemade, žanrite ja kujutamisviiside hulgas.

Portfoolio peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõni Sind huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti.

Portfoolio tähendab vormistatud fotosid ning selle koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et Sinu töid oleks kerge lehitseda ja vaadelda. Näiteks lahtised fotod ümbrikus ei moodusta portfooliot. Distantsilt toimuvate sisseastumiseksamite puhul palume esitada digitaalne portfoolio.

Erialakomisjon pöörab eelkõige tähelepanu kellele, kuidas Sa oma portfooliot tutvustad ja oma töödest kõneled. Komisjon ei hinda fototehnilisi oskusi ega kasutatud aparatuuri. Samuti ei hinnata erinevates žanrites töötamise oskust, pigem tuleb kasuks keskendumine mingile konkreetsele ideele või nähtusele.

NB! Sisseastumisportfoolios aktsepteerime meeleolu- ja ilupilte (näiteks nunnud kassipojad, makrovõte lillest, päikeseloojang) ning Photoshopi filtriga töödeldud fotosid ainult juhul, kui need on seotud mõne vaimuka ja ootamatu lähenemisega!

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
  • CV
  • kavandatava magistritöö projekti lühike kirjeldus(võib olla kirjutatud vabas vormis, kuid peab olema selgelt arusaadava sõnastuse ja sisuga)   
  • motivatsioonikiri
  • portfoolio(peab olema esinduslikus formaadis, sisaldama vähemalt 5 teost (mahukamate projektide puhul ka kuni 3 teost). Paberkandjal portfoolio on hea  lisaks digitaalselt saadetule vestlusele tulles kaasa võtta)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlused toimuvad 1. ja 2. juulil Põhja pst 7-D306

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Max. konkursi punktide arv on 10+10

Eritingimusena saavad õppekavale ilma sisseastmiseksamiteta sisse EKA Kunsti õppekava BA ja fotograafia õppekava BA tasemel Cum Laude lõpetanud üliõpilased, kelle lõpetamise aasta on maksimaalselt kolm aastat tagasi (BA diplom 2020. 2021. või 2022. aastast). Nõutav on avalduse õigeaegne esitamine SAISis

Vastuvõtu lävend* : 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üldinfo magistrisse sisseastujatele https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee