Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame fotoosakonda uudishimulikke ja laia silmaringiga, pildikultuurist ning kunstist huvitatud inimesi – nii neid, kes äsja keskkooli lõpetanud kui ka neid, kes vahepeal mõnel muul alal kätt on proovinud.

õppekava FOTOGRAAFIA

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

OLULISED KUUPÄEVAD 2024:

01.02.– 26.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

17., 25. ja 26.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

01.07.2023 vestlus zoomis

03.07.2023 konsultatsioon (kohustuslik)

03.–05.07.2023 sisseastumiseksamid

hiljemalt 5. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

10. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Eriala eksamid

Eriala eksamid algavad veebi teel läbi viidud eelvestlustega, mille põhjal valime välja eksamile pääsejad. Enne vestlust tuleb koos avaldusega esitada digitaalne portfoolio (pdf formaadis).

Loe läbi PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND: 

Mis on portfoolio?

Portfooliosse tee valik iseseisvalt tehtud töödest. Portfoolio palume esitada digitaalsena, salvestatuna .pdf failiks. See peaks koosnema Sinu pildistatud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõni Sind huvitav idee või nähtus. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. 

Fotode formaat ja külgede suhe on Sinu vaba valik. Fotode juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti, pildiallkirju jms.

Mida hinnatakse?

Erialakomisjoni jaoks peaks portfoolio andma ülevaate Sinu isikupärasest visuaalsest mõtlemisest ning eelistustest teemade, žanrite ja kujutamisviiside hulgas. Komisjon pöörab eelkõige tähelepanu kellele, kuidas Sa oma portfooliot tutvustad ja oma töödest kõneled. Ei hinnata fototehnilisi oskusi, kasutatud fototehnikat ega erinevates žanrites töötamise oskust. 

NB! Sisseastumisportfoolios aktsepteerime meeleolu- ja ilupilte (näiteks nunnud kassipojad, makrovõte lillest, päikeseloojang), Photoshopi filtriga töödeldud või AI pildi genereerimise platvormide abil loodud fotosid ainult juhul, kui need on seotud mõne vaimuka ja ootamatu lähenemisega!

EELVESTLUS

Vestlused toimuvad 01.07.2023 Zoomi vahendusel.

Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest. Vestlus toimub Zoomis.

Palun lae oma arvutisseZoom app.

Hiljemalt 30. juunil saadetakse Sulle meilile link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib.

Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga foto@artun.ee ning üritame leida lahenduse.

EKSAMIÜLESANNE 1: Essee

Essee teemad (avaldatakse 03.07.23 konsultatsioonis):

Valmis essee tuleb saata 04.07.23 hiljemalt kell 10.00 e-posti aadressile: foto@artun.ee

Sisukirjeldus

Essee on kirjalik, isiklikku vaatenurka väljendav arutlus. Essees saab kandidaat näidata enda seisukohti teemade suhtes, tuua esile oma lähenemisnurka, arutlusoskust, silmaringi, argumenteerimisoskust. Tsitaadid ja refereeringud peavad olema korrektselt viidatud. Eesmärk tutvuda tudengikandidaadi kirjaliku eneseväljendusoskuse ja analüüsivõimega.

Töö maht

Essee nõutav pikkus on 2,5-5 lehekülge (4500-9000 tähemärki koos tühikutega), kohustuslik kiri on Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5, veerised 2 cm. Esitatud essee peab olema korrektselt vormistatud.

Hindamiskriteeriumid

Essees ei hinda komisjon õigekirja, vaid eelkõige väidete argumenteeritud esitamist ja põhjendamist ning essee vastavust teemale. Samuti on oluline probleemi nägemise ja püstitamise võime ning selle lahendamine oma teksti jooksul.

NB! Essee valmides lugege see korduvalt läbi ning toimetage ja parandage vead.

EKSAMIÜLESANNE 2: Fotoseeria ”Inimesed tänavalt” pildistamine

Eksamiülesanne kodus lahendamiseks 03-05.07.23. Töö esitamine 05.07.2023.

Sisukirjeldus

Ülesande sisuks on inimeste pildistamine tänaval. Seeria peaks lähtuma ühest konkreetsest ideest või kontseptsioonist, autoripositsioon peaks olema aktiivne. Vaatluse all peaksid olema sotsiaalsed suhted, portreed, sündmused, terviklikkus seerias. Kaasa tuleb võtta 12 fotot suurusega 15×20 cm (A5). Kohapeal tuleb need vormistada ühele etteantud A1 suurusele alusele vastavalt juhistele (töövahendid saab kohapealt). Ülesande täitmiseks on aega täpselt 40 minuti. Eesmärk anda sisseastujale võimalus demonstreerida oma oskusi kaamera, ruumi ja sotsiaalse situatsiooni kontseptuaalsel käsitlemisel ja tervikliku fotoseeria loomisel.

Hindamiskriteeriumid

Loomingulise ülesande “Inimesed tänaval” puhul hinnatakse, kuidas sisseastuja on leidnud teema ning selle lahendanud. Oluline on sisseastuja oskus luua fotograafia abil sotsiaalseid suhteid oma pildistatavaga s.o inimestega tänaval. Samuti hinnatakse seda, milliseid valikuid on sisseastuja teinud oma idee edastamiseks, seeria koostamiseks, töö vormistamiseks ning esitlemiseks.

ERIALAÜLESANNE 3: Kunstiprojekti analüüs/vestlus/portfoolio

Valmis kunstiprojekti esiltus 05.07.23

Sisukirjeldus

Kunstiprojekti analüüs on ülesanne, kus sisseastuja valib seitsme kaasaegse kunstniku töö hulgast ühe, millest tuleb ette valmistada presentatsioon koos slaididega. Esitletav kunstiprojekt valitakse eksamikomisjoni poolt etteantud nimekirjast. (NB! Kunstnike nimekiri, kelle projektide hulgast tuleb valik teha, avaldatakse 3. juulil!). Sisseastuja ülesandeks on iseseisvalt tutvuda antud kunstniku loomingu ja meetoditega, teha endale selgeks ühe kunstiteose või projekti sisu, suhestuda sellega enda isikust lähtuvalt ja leida piisav hulk illustreerivat materjali. Esitlusel palume rääkida ja näidata materjali nii projekti ideelisest taustast kui teostusest.

Vestlusel selgitab sisseastuja oma seisukohti ja motivatsiooni kaasaegse kunsti ja fotograafia suhtes. Oluline on ka eelnevalt sooritatud eksamiülesannete analüüs, vajadusel esitab eksamikomisjon täpsustavaid küsimusi essee ja loominguliste ülesannete kohta. Eesmärk analüüsida sisseastuja visiooni, potentsiaali ja silmaringi kaasaegse kunsti erinevate võimaluste märkamisel. Vestluse eesmärk on sisseastuja seisukohtade täpsustamine ning motivatsiooni väljaselgitamine.

Portfoolio esitlemise eesmärk on sisseastuja tausta- ja eelneva loomingulise praktikaga tutvumine. Portfoolio ehk loovtööde mapp peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõnd kandidaati huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti.

Hindamiskriteeriumis 

Kunstiprojekti remake’i esitlusel hinnatakse sisseastuja võimet süveneda ja analüüsida teise kunstniku tööd ning enda poolt teostatud projekti läbimõeldust ja visuaalset teostust, esituse veenvust ja ladusust. Olulisim on sisseastuja projekti ideelise ja teostusliku külje sõnastamine ja väljendamine. Hinnatakse ka projekti idee ja visuaalse materjali omavahelist haakuvust. Vestlusel hinnatakse sisseastuja oskust tutvustada oma töid (erialaeksamid ja portfoolio), üldist silmaringi ning motivatsiooni töötamiseks kaasaegse kunsti valdkonnas.

Kunstiprojekti esitluse pikkus kuni 7 minutit.

Kohustuslik on käia KUMU Kunstimuuseumi raamatukogus ja otsida materjali raamatutest, mitte ainult internetist.

Vastuvõtulävend* on 16

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee