Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame fotoosakonda uudishimulikke ja laia silmaringiga, pildikultuurist ning kunstist huvitatud inimesi – nii neid, kes äsja keskkooli lõpetanud kui ka neid, kes vahepeal mõnel muul alal kätt on proovinud.

õppekava FOTOGRAAFIA

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

OLULISED KUUPÄEVAD 2024:

01.02.– 27.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

01.07.2024 vestlus zoomis

02.07.2024 konsultatsioon (kohustuslik)

02.–05.07.2024 sisseastumiseksamid

hiljemalt 5. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

10. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Eriala eksamid

Eriala eksamid algavad veebi teel läbi viidud eelvestlustega, mille põhjal valime välja eksamile pääsejad. Enne vestlust tuleb koos avaldusega esitada digitaalne portfoolio (pdf formaadis).

EELVESTLUS

Vestlused toimuvad 01.07.2024 Zoomi vahendusel.

Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest. Vestlus toimub Zoomis.

Palun lae oma arvutisseZoom app.

Zoomi lingi leiad oma avalduselt SAISis. Palume eelnevalt veenduda, et Zoom, kaamera ja mikrofon töötavad. Vestlusel tuleb osaleda koos videopildiga. Palume ühineda koosolekuga vähemalt 10 minuti enne vestluse aega. Palume varuda kannatust, teid lubatakse vestlusele ooteruumist.

Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga foto@artun.ee ning üritame leida lahenduse.

EKSAMIÜLESANNE 1: portfoolio

Digitaalne fotoportfoolio tuleb esitada koos avaldusega SAISis 27.06.2024 kuni 23:59ni.

Portfooliosse tee valik iseseisvalt tehtud töödest. See peaks koosnema Sinu pildistatud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõni Sind huvitav idee või nähtus. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (liikuv pilt, maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot.
Fotode formaat ja külgede suhe on Sinu vaba valik. Fotode juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti, pildiallkirju jms. Audiovisuaalsete teoste puhul lisage neile viide.

Digitaalne portfoolio peab olema vormistatud pdf või pptx/ppsx (powerpoint) dokumendivormingus, arvestades arvuti ekraanilt vaatamise eripärasid. Soovituslik suurus võiks olla 3840 × 2160 pildipunkti ja maksimaalne dokumendi maht 20 MB (arvestage, et SAISis on piirang lisatud dokumentide mahule!).

Erialakomisjoni jaoks peaks portfoolio andma ülevaate Sinu isikupärasest visuaalsest mõtlemisest ning eelistustest teemade, žanrite ja kujutamisviiside hulgas. Komisjon pöörab eelkõige tähelepanu kellele, kuidas Sa oma portfooliot tutvustad ja oma töödest kõneled. Ei hinnata fototehnilisi oskusi, kasutatud fototehnikat ega erinevates žanrites töötamise oskust.
NB! Sisseastumisportfoolios aktsepteerime meeleolu- ja ilupilte (näiteks nunnud kassipojad, makrovõte lillest, päikeseloojang), Photoshopi filtri(te)ga töödeldud või AI pildi genereerimise platvormide abil loodud fotosid ainult juhul, kui need on seotud mõne vaimuka ja ootamatu lähenemisega!

EKSAMIÜLESANNE 2: funktsionaalse lugemisoskuse ja üldkultuuriliste teadmiste test

Kodus lahendamiseks online keskkonnas. Ülesande täitmise tähtaeg 3.07.2023 kell 14:00! (tehnilistel põhjustel võib-olla toimub kohapeal 03.07.2023 kell 12:00). Test koosneb kahest osast, funktsionaalse lugemisoskuse testist ja üldkultuurilisest testist.
Funktsionaalse lugemisoskuse testi eesmärk on selgitada välja kandidaadi oskus keskenduda ülesandele ning võime loetud eriala tekstist aru saada. Eksami jooksul loevad kandidaadid etteantud tekste ning vastavad nende põhjal küsimustele.
Üldkultuurilise testi eesmärk on selgitada välja kandidaadi silmaring ning teadmised kaasaegsest kunstist ja kultuurist. Sarnaselt testi esimesele osale on vaja vastata etteantud küsimustele.
Test toimub piiratud aja jooksul online keskkonnas.

Funktsionaalse lugemisoskuse testi puhul summeeritakse õiged vastused ning need annavad kuni viis punkti. Üldkultuurilise testi puhul hinnatakse kandidaadi teadlikkust kaasaegsest kunstist, kultuurist kui ka üldist silmaringi. Selle ülesande osa eest on võimalik saada kuni viis punkti, kaks testi kokku annavad maksimaalselt kümme punkti.

EKSAMIÜLESANNE 3: Fotoseeria ”Inimesed tänavalt” pildistamine

Eksamiülesanne kodus lahendamiseks 03-05.07.2024. Töö esitamine 05.07.2024.

Ülesande sisuks on inimeste pildistamine tänaval. Seeria peaks lähtuma ühest konkreetsest ideest või kontseptsioonist, autoripositsioon peaks olema aktiivne. Vaatluse all peaksid olema sotsiaalsed suhted, portreed, sündmused, terviklikkus seerias. Kaasa tuleb võtta 12 fotot suurusega 15×20 cm (A5). Kohapeal tuleb need vormistada ühele etteantud A1 suurusele alusele vastavalt juhistele (töövahendid saab kohapealt). Ülesande täitmiseks on aega täpselt 40 minuti. Eesmärk anda sisseastujale võimalus demonstreerida oma oskusi kaamera, ruumi ja sotsiaalse situatsiooni kontseptuaalsel käsitlemisel ja tervikliku fotoseeria loomisel.

Loomingulise ülesande “Inimesed tänaval” puhul hinnatakse, kuidas sisseastuja on leidnud teema ning selle lahendanud. Oluline on sisseastuja oskus luua fotograafia abil sotsiaalseid suhteid oma pildistatavaga s.o inimestega tänaval. Samuti hinnatakse seda, milliseid valikuid on sisseastuja teinud oma idee edastamiseks, seeria koostamiseks, töö vormistamiseks ning esitlemiseks.

ERIALAÜLESANNE 3: Kunstiprojekti analüüs/vestlus

Kunstiprojekti analüüsi esitlus 05.07.2024

Kunstiprojekti analüüs on ülesanne, kus sisseastuja valib seitsme kaasaegse kunstniku töö hulgast ühe, millest tuleb ette valmistada esitlus koos slaididega. Esitletav kunstiprojekt valitakse eksamikomisjoni poolt etteantud nimekirjast. (NB! Kunstnike nimekiri, kelle projektide hulgast tuleb valik teha, avaldatakse 3. juulil!). Sisseastuja ülesandeks on iseseisvalt tutvuda antud kunstniku loomingu ja meetoditega, teha endale selgeks ühe kunstiteose või projekti sisu, suhestuda sellega enda isikust lähtuvalt ja leida piisav hulk illustreerivat materjali. Esitlusel palume rääkida ja näidata materjali nii projekti ideelisest taustast kui teostusest.

Vestlusel selgitab sisseastuja oma seisukohti ja motivatsiooni kaasaegse kunsti ja fotograafia suhtes. Oluline on ka eelnevalt sooritatud eksamiülesannete analüüs, vajadusel esitab eksamikomisjon täpsustavaid küsimusi essee ja loominguliste ülesannete kohta. Eesmärk analüüsida sisseastuja visiooni, potentsiaali ja silmaringi kaasaegse kunsti erinevate võimaluste märkamisel. Vestluse eesmärk on sisseastuja seisukohtade täpsustamine ning motivatsiooni väljaselgitamine.

Kunstiprojekti esitluse puhul hinnatakse sisseastuja võimet süveneda ja analüüsida teise kunstniku loomingulist praktikat. Olulisim on valitud kunstniku projekti ideelise ja teostusliku külje sõnastamine ja väljendamine. Vestlusel hinnatakse sisseastuja oskust tutvustada oma töid (erialaeksamid ja portfoolio), üldist silmaringi ning motivatsiooni töötamiseks kaasaegse kunsti valdkonnas.

Kunstiprojekti esitluse pikkus kuni 7 minutit.

Väga soovitatav on otsida materjali kunstiraamatutest, mitte ainult internetist.

Kandideerimislävend* on 21

* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee