Algab täienduskoolitus kunstiõpetajatele!

Eesti Kunstiakadeemia kutsub gümnaasiumi ja põhikooli kunstiõpetajaid algaval kevadsemestril koolitusele, et toetada terviklikku ja tähenduslikku õppimist kunstitunnis. Koolitus keskendub gümnaasiumi kahe
kunstikursuse õpisisu, õppemeetodite ja hindamise sidususele ning julgustab õppekavas kirjeldatud õpitulemusteni jõudma tarkade valikute abil.

Kursuse teemad seavad fookuse riiklikule õppekavale kui õpetaja abilisele, kunstiajaloo esitamise võimalustele, visuaalkultuuri analüüsile, disainile kui praktilisele loovusele, „Tea! Mõtle! Loo!“ teemade omavahelisele sidususele, hindamisele ning õpetaja enesearengu toetamisele.

KOOLITUSE EESMÄRGID

Kursusel osaleja:

  • näeb ja loob võimalusi oma õpetajatöö tervikliku õppeprotsessi kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks;
  • teadvustab, et õpiväljundite saavutamine toimub läbi seostatud õppetegevuse, nii õpisisu, meetodi kui hindamise;
  • saab juurde enesekindlust õpisisu ja -meetodite valikute tegemisel;
  • kogeb erinevaid meetodeid õppijana.

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõpetanu:

  • oskab teha eesmärgistatud valikuid õpisisus;
  • valib õpilasi motiveeriva ja õpisisu toetava aktiivõppemeetodi;
  • valib sobiva ja õpitulemusi ning motivatsiooni toetava hindamismeetodi;
  • suudab kavandada ja läbi viia õpitulemustel vastava Tea! Mõtle! Loo! tervikteema;
  • mõistab enda rolli ja vastutust tähendusliku õppimiskogemuse võimaldamisel.

Koolitajad: Kristiina Krabi, Annely Köster, Kaia Köster, Anneli Porri, Merike Rehepapp ning ekspertõpetajad Maia Agar, Marju Liidja, Liia Jung, Jüri Mäemat ja Indrek Raudsepp.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Kursus toimub 26. jaanuar, 18. veebruar, 19. märts, 20. märts, 20. aprill, 18. mai ja 19. mai Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse osakonnas, Suur-Kloostri 11, Tallinn.

Õppetöö ühendab seminare ja praktilisi metoodilisi laboreid. Koolituse materjalid on kättesaadavad eDidaktikumi keskkonnas. Koolituse maht on 4 EAP.

Ühe õppepäeva kestus on 7 akadeemilist tundi kell 10.00—13.00 ja 14.00—16.15.

Koolitus on osalejatele tasuta ja koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Koolitusele registreerimine avatakse 9. jaanuaril 2015, rühma suurus 20 osalejat. Registreerides ootame osalejalt motivatsioonikirja, mille sisuks on eelneva õppimis- ja õpetamiskogemuse kirjeldus; pakilisemad küsimused, mis on õpetamistöös esile kerkinud ning ootused koolitusele!
Registreerimiseks saata sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga meiliaadressile helen.arov@artun.ee.

KOOLITUSE KAVA

26. JAANUAR, ESMASPÄEV

RÕK – takistusest toeks. – Kaia Köster ja Annely Köster

18. VEEBRUAR, KOLMAPÄEV

DIY kunstiajalugu: kunstiajaloo esitamise võimalused – Anneli Porri ja Indrek Raudsepp

19. MÄRTS, NELJAPÄEV

Pildist tekstiks: visuaalkultuuri tõlgendamine – Anneli Porri ja Liia Jung

20. MÄRTS, REEDE

Disain kui praktiline loovus – Merike Rehepapp ja Marju Liidja

20. APRILL, ESMASPÄEV

Tea! Mõtle! Loo! – Annely Köster ja Maia Agar

18. MAI, ESMASPÄEV

Hindamine kunstitunnis – Annely Köster ja Jüri Mäemat

19. MAI, TEISIPÄEV

Mina kunstiõpetajana – peegeldused. – Kaia Köster ja Kristiina Krabi 

REGISTREERIMINE JA KÜSIMUSED:

Helen Arov
55 673 445
helen.arov@artun.ee

Täienduskoolitus on toetatud Euroopa Liidu, Euroopa Sotsiaalfondi Eduko programmi kaudu.

Jaga sõpradega:

Postitas Anneli Porri
Viimati muudetud