Eestit tutvustava meediateose konkurss

Tähistamaks Eesti Kunstiakadeemia peatselt saabuvat 100 aasta juubelit, innustamaks noori kunstnikke ja kogumaks uusi ideid, kuulutavad Eesti Kunstiakadeemia ja Välisministeerium välja Eesti-teemaliste meediateoste konkursi. Meediateos (film, video, pildiseeria, animatsioon või nende kombinatsioon) on 1-2minutiline ja tegeleb küsimusega, mis on Eesti ja kes on eestlased läbi Eestiga seotud elamuste, emotsioonide, inspireerivate mõtete. Meediateoses kasutatakse pilti ja muusikat ilma kirjaliku teksti või selgitava pealelugemiseta, et seda saaks esitada igas keeleruumis, sest meediateose peamiseks kavandatud kasutuskohaks oleks diplomaadi või rahvadiplomaadi Eesti-teemalise esitluse sissejuhatamine, kuulajaskonnas rõõmsa ja uudishimuliku meeleolu loomine.Konkursist võivad osa võtta kas üksikautorite või meeskondadena kõik isikud, kes konkursi väljakuulutamise hetkel on Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased, kaasates vajadusel ja omal valikul isikuid meediateose loomise tehniliste jms küsimuste lahendamisse. Konkursi tähtaeg on 4. november 2013. EKA ja Välisministeeriumi ühine žürii valib välja parimad tööd ning teeb võitjate nimed teatavaks detsembrikuu jooksul. Žüriil on õigus määrata auhinnafondi piires auhindade suurust, anda välja ergutuspreemiaid ja eriauhindu.———————————————————————Eestit tutvustava meediateose konkursi tingimused Tallinn, aprill 2013Eesti Kunstiakadeemia ja Välisministeerium teevad ühiselt ettepaneku esitada Eesti-teemalise meediateose idee, et konkursi teel parim välja selgitada. Meediateose (film, video, slaidiseeria, animatsioon, nende kombinatsioon) pikkuseks on 1-2 minutit. Selle eesmärk on tutvustada, mis on Eesti ja kes on eestlased läbi Eestiga seotud elamuste, emotsioonide ja inspireerivate mõtete. Meediateoses kasutatakse pilti ja muusikat ilma kirjaliku teksti või selgitava pealelugemiseta , et seda saaks esitada igas keeleruumis. Meediateose peamiseks kavandatud kasutuskohaks oleks diplomaadi või muu Eestit tutvustava isiku (rahvadiplomaadi) Eesti-teemalise esitluse sissejuhatamine, kuulajaskonnas hea meeleolu loomine, mis tekitaks vaatajas täiendavat huvi Eesti vastu.Konkursist võivad osa võtta kas üksikautorite või meeskondadena kõik isikud, kes konkursi väljakuulutamise hetkel on EKA üliõpilased, kaasates vajadusel ja omal valikul isikuid meediateose loomise tehniliste jms küsimuste lahendamisse . Meediateose esitamise tähtaeg on 4. november 2013 kell 9.00.Meediateos esitatakse suletud ümbrikus, mis on märgistatud autori valitud märksõnaga ja viitega „Eestit tutvustava meediateose konkurss“.Ümbrik sisaldab:· märksõnaga varustatud DVD-d või mälupulka, millele on salvestatud meediateos;· kinnist ümbrikku, milles on autori valitud märksõna, autori (te) nimed, isikukoodid, kontaktandmed ja autorite kollektiivi puhul nende esindaja nimi. Nõuetekohaselt vormistatud meediateos esitatakse Välisministeeriumi külalispääsla valvelauda (Lauteri tn 2), kus on alates 31. oktoobri hommikust avatud ka vastav register.Meediateost hindab seitsmeliikmeline žürii: kolm liiget EKA-st ja neli Välisministeeriumist.  Žürii hindab 10-punkti süsteemis meediateose teostust ja vastavust eesmärgile.Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast paremusjärjestuse väljaselgitamist ja selle kajastamist protokollis või pärast žürii otsust tunnistada konkurss nurjunuks. Vajaduse korral esitatakse autorile ettepanek meediateose täiendamise kohta ja edasise tegevuse põhimõtted.Konkursi auhinnafond on 1000 eurot. Žüriil on õigus määrata auhindade suurust auhinnafondi piires, anda välja ergutuspreemiaid ja eriauhindu või jätta auhinnad määramata juhul, kui konkurss tunnistatakse nurjunuks.Konkursil osalemise kulusid osalejatele ei hüvitata. Meediateoste kandjat autoritele ei tagastata, kui pärast konkurssi meediateosele autori nime lisamiseks ei lepita kokku teisiti. Meediateose konkursile esitamisega annavad osalejad (autorid) välisministeeriumile loa:• teos avalikustada, seda reprodutseerida ja üldsusele suunata ilma teose kasutamise tähtaega ja territooriumi piiramata ning autoritasu saamata; • anda kasutamisõigus edasi kolmandatele isikutele.Meediateose autorite poolt välisministeeriumile antav luba on oma sisult lihtlitsents, mis tähendab, et autorid võivad ka ise oma teost kasutada ja anda selle kasutusõigusi edasi teistele isikutele. Kõik autorite ja välisministeeriumi vahelised toimingud, mis on vajalikud meediateose üldsusele suunamiseks, lepitakse kokku pärast konkurssi. Žürii lõpetab oma töö 4. detsembriks. Konkursi tulemused avalikustatakse detsembrikuu jooksul, avalikustamise aeg ja koht täpsustatakse EKA ja välisministeeriumi kodulehel ühe nädala jooksul peale žürii töö lõpetamist.Kõigi konkursiga seotud küsimuste kohta annavad lisainfot Kärt Juhasoo, kjuhasoo@mfa.ee, 6377 623 ja Raivo Kelomees, offline@online.ee , 616 4218 Välisministeeriumi avaliku diplomaatia osakondEesti Kunstiakadeemia uusmeedia õppetool

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud