EKA uurimisgrandid 2020 jagatud

Teadus- ja arendustöö EKAs

Sel sügisel kuulutas EKA teist korda välja akadeemiasisese uurimisgrantide taotlusvooru. Uurimisprojektide rahastamisega toetatakse akadeemiale oluliste uurimisteemade ja -rühmade loomist ja arendamist ning teadmussiirde suurendamist. 

Traditsioonilise teadustöö ja arendustegevuse kõrval peame oluliseks akadeemia ühe fookusvaldkonna – loome- ja praktikapõhise uurimuse – arendamist, mida riiklik
konkurentsipõhine teadusrahastus ei toeta. Konkursi tulemusena rahastatakse EKA teadusfondist viit uut uurimisprojekti.

EKA teadusgrandi pälvis EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor Krista Kodrese juhitud uurimisrühm projektiga “Stiil ja tähendus. Eesti kunstiteaduse distsiplinaarsed teisenemised”, mille raames keskendutakse Eesti kunstiteaduse kriitilistele mõistetele, uurides nende rolli kunstiajaloo kõneviisi kujunemises ja tähendusloomes läbi kahe viimase sajandi. Uurimisrühma kuuluvad Kädi Talvoja, Kristina Jõekalda ja Tiina Abel.

EKA arendusgrandi pälvis disainiteaduskonna teadur Ruth-Helene Melioranski, kelle juhtimisel viiakse ellu kaks projekti. Koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga viiakse läbi Tallinna linna viidasüsteemi arendusprojekti ettevalmistamine ja sellega seotud kasutajauuringud, mis laiemas plaanis aitavad välja kujundada keskkonnaloome head tava läbi uuringutel
põhineva kaasava disaini rakendamise. Koostöös Eesti Haigekassaga läbiviidav projekt “Patsiendi võimestamine ja terviklik raviteekond Eesti tervisesüsteemis ortopeedia ja vähi sõeluuringu näitel” tegeleb patsiendikeskete, terviklike ja tõhusate raviteekondade loomisega; projekti üldisem eesmärk on arendada patsiendikeskset tervisesüsteemi Eesti tervishoiuasutustes. Mõlemasse projekti on kaasatud tugev meeskond ja tudengid mitmetelt erialadelt.

EKA loovuurimuslik grant otsustati jagada kahe uurimisrühma vahel. Tekstiiliosakonna juhataja ja dotsendi Kristi Kuuse loovuurimuslik projekt uurib sensoorset disaini hiljutiste neuroteaduse, inimese-arvuti interaktsiooni ja nutitekstiili saavutuste vaates. Läbi praktikapõhise uurimistöö luuakse kehalähedasi sensoorseid rakendusi, mis parendavad ja lähendavad digitaalset suhtlust ning muudavad inimese kehatunnetust virtuaalses keskkonnas, samuti julgustavad ja võimendavad mängulist õppimist. EKA teadusfondist toetatakse ka stsenograafia osakonna külalisteaduri Liina Keevalliku juhitud kujundliku mõtte labori loomist ja arendamist, mis koondab õppetööd, meistriklasse ja loovuurimuslikke projekte ning mille põhiliseks uurimisobjektiks on kunstiline kujund ning selle erinevad ilmingud ja mutatsioonid mitemsugustes (performatiivsetes) meediumides.

EKA jätkugrandid, mille eesmärk on toetada uurimissuuna püsimist ja edasi arendamist suurte uurimisprojektide lõppedes, pälvisid kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadurid Epp Lankots ja Katrin Kivimaa.

Rahastuse saanud projektide kestus on kuni kaks aastat, järgmine uurimisgrantide taotlusvoor kuulutatakse välja 2022. aasta sügisel.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud