EKA võttis vastu soolise võrdõiguslikkuse kava

Foto: Marek Metslaid

Eesti Kunstiakadeemia senat kinnitas möödunud nädalal soolise võrdõiguslikkuse kava, et tagada võrdsed võimalused ja kohtlemine kõigile EKA liikmetele. Kava sätestab ülikooli kogukonna jaoks suunised ja toimimispõhimõtted, mis soodustavad soolist võrdsust EKAs ja Eesti ühiskonnas laiemalt. 

Soovõrdsuse kava koostamise vajadus tõukus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi uuringust, mis tõi välja, et teaduses avaldub jätkuvalt sooline ebavõrdsus ja see väljendub nii teaduse kui ka teadusvaldkondade soolises segregatsioonis. 

“Ka teadusasutustes näeme soost tingitud karjääriprobleeme, tasakaalu puudumist juhtivatel ametikohtadel, teadustöö sooliselt kallutatud rahastamist ja näilist sooneutraalsust, samuti soolisi eelarvamusi teaduses, organisatsioonikultuuris ja institutsionaalsetes protsessides,” räägib teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Pille Epner, EKA SVK töögrupi vedaja ja lisab:

“Seetõttu on Euroopa Komisjon kutsunud teadusasutusi üles soolise võrdõiguslikkuse kavade kaudu ellu viima institutsionaalseid muudatusi. Samuti on sooline võrdõiguslikkus üks ÜRO kestliku arengu eesmärke.” 

Rektor Mart Kalm leiab, et ”EKA on Eesti ülikoolide seas erandlikult naiste domineeritud, nii palkade kui ametikohtade lõikes, kuid meil on ka arenemis- ja paranemisruumi. Koroonakriis sundis meid väga kiiresti muutma õpetamis-, õppimis- ja töötamistavasid ja näitas, et oleme selleks suutelised. Ka juurdunud stereotüüpseid eelarvamusi, hoiakuid ja kõnepruuki on võimalik kohendada ning ennast ümber harjutada. Usun, et EKA soolise võrdsuse kava aitab meil olla tähelepanelikum, tundlikum ja avatum ning õiglasem oma töötajate ja tudengite suhtes.” 

EKA soolise võrdõiguslikkuse kava peamised eesmärgid lähiaastateks on tõsta teadlikkust võrdse kohtlemise ning võrdsete võimaluste osas, lõimides mitmekesisuse ja sooteadlikkuse teemasid ka õppe- ja teadustegevusse; edendada soovõrdsust toetavat organisatsioonikultuuri, sh töö- ja eraelu ühitamisel ning karjääriarengus; suurendada teadlikkust töökiusust ning soolisest ja seksuaalsest ahistamisest ning pöörata tähelepanu tüliküsimuste ennetamisele ja lahendamisele. 

SVK koostamisse panustas laiapõhjaline töörühm, kus osalesid eri valdkondade ja teaduskondade esindajad. Kava loomisel lähtuti EKA kogukonna soolise jagunemise statistilistest ja uuringute andmetest. Samuti viidi läbi fookusrühma intervjuud akadeemiliste ja tugitöötajate ning personalijuhi ja prorektoritega. 

SVK kehtib 2025. aastani, peale seda vaadatakse kava üle ja vajadusel täiendatakse. 

Tutvu EKA soolise võrdõiguslikkuse kavaga EKA wikis siin.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud