Kirjastamise põhimõtted

 

Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus on EKA allüksus, mis annab välja akadeemilist tõlkekirjandust ja algupäraseid kunstikultuurilisi tekste, mille eesmärgiks on Eesti kunstikultuuri ergutamine ja avardamine. Selle kõrval on kirjastuse sihiks toetada akadeemia tegevust ja tõsta õppetegevuse kvaliteeti.

 

I Üldist

 • Kirjastamistegevus kuulub raamatukogu struktuuri ja seda viiakse läbi vastavalt EKA põhikirjale.
 • Kirjastamistegevus allub teadusprorektorile.
 • Kirjastamistegevust juhib kirjastamiskomisjon, mille koosseisus on teadusprorektor, teadusnõukogu esimees, teadus- ja arendusosakonna juhataja, teaduskondade esindajad, raamatukogu juhataja, kirjastaja ja kommunikatsioonijuht.
 • Kirjastamistegevusel on oma eelarve.

 

II Kirjastamise ideoloogia

Kirjastamistegevuse eesmärgiks on avardada Eesti kunstikultuurilist pagasit ning toetada EKA-s läbiviidavat õppetööd. Selleks publitseerime:

 • akadeemilist tõlkekirjandust;
 • algupärast kunstikultuurilist mõtet, sh eriala spetsialistidelt tellitud sobivaid tekste;
 • eelretsenseeritavat teadus- ja õppekirjandust (monograafiad, perioodilised ja sariväljaanded);
 • EKA õppejõudude poolt kirjutatud/koostatud õpikuid, artiklite kogumikke, metoodilisi ja muid materjale, mis ühtlasi aitaksid kaasa pedagoogide akadeemilisele karjäärile.

 

III Tegevus

 • Kirjastamistegevuse aluseks on nn projektide portfell, mis koostatakse teaduskondadest/erialadest esitatud ettepanekute põhjal. Ettepanekuid ja projekte võivad esitada ka eriala spetsialistid väljastpoolt akadeemiat.
 • Projektid arutab läbi ja kinnitab kirjastamiskomisjon.
 • Kirjastamist viib ellu kirjastaja, kes tegutseb vastavalt oma ametijuhendile.
 • Kirjastaja kutsub kokku kirjastamiskomisjoni vähemalt üks kord aastas tegevusest ülevaate andmiseks.
 • Eesti Kunstiakadeemia Kirjastuse väljaannetel kasutatakse EKA logo.

Lisainfo

Kontakt:

EKA Kirjastus
Põhja pst 7
10412 Tallinn

Neeme Lopp
Kirjastaja
E-post: neeme.lopp@artun.ee
Tel: +372 502 9286