Varasemad kunstiõpetaja erialal kaitstud magistritööd, 2007-2017

2017

Keiu Kuresaar

“Kunstiõpetajate arusaamad loovusest ja seda arendavatest ning takistavatest teguritest “(“Art Teachers´ Conceptions About Creativity and Factors that Promote or Hinder it”)

Juhendaja: Helen Arov (MA)

Retsensent: Lilian Reinmets (MA)

Riin Pallon-Tammepuu

Aktiivõppe meetodite kasutamine ühe Eesti üldhariduskooli gümnaasiumiastme kunstikursuse näitel” (“Using Active Learning Techniques in the Example of One Art Course in an Estonian High School”)

Juhendaja: Maarja Kell (MA)

Retsensent: Liia Jung (MA)

Anne-Liis Leht (ekstern)

“Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti ja -disaini bakalaureuse õppekava analüüs” (“Analysis of BA glass art and design curriculum at the Estonian Academy of Arts”)

Juhendaja: Tiina Sarapu (MA)

Retsensent: Sofi Aršas (MA)

Malle Raet

“Kunstiõpetaja identiteedi kujunemine Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja lisaeriala täiendkoolituse õppijate kogemuses.”

Juhendaja: Kristiina Krabi-Klanberg

Retsensent: Piret Viirpalu

Anna-Kaisa Vita

“Visuaalse mõtlemise arendamise võimalused näituseruumis täiskasvanud publikule suunatud haridusprogrammide näitel.”

Juhendaja: Anneli Porri

Retsensent: Sireli Uusmaa

Maria Lullu

“Digiseadmete rakendamine digipädevuse arendamise kontekstis Eesti üldhariduskooli kunstitunnis.”

Juhendaja: Kristi Laanemäe

Retsensent: Tiina Treibold

2016

Sandra Lääne

“Kunstitemaatiliste muuseumitundide disain ja praktika Eesti ja Hollandi muusemites põhikooli II kooliastme näitel”

Juhendaja: Anu Lüsi

Retsensent: Anu Purre

Liisimari Randjärv

“Minu unistuste kunstikool“ Füüsiline õpikeskkond kunsti õppimise toetajana huvikooli kontekstis, disainerlikku mõtteviisi kasutades”

Juhendaja: Kristiina Krabi-Klanberg

Retsensent: Toomas Vahur Lihtmaa

Ave Kongo

“Õpetajate arusaam arhitektuurist ning selle avaldumine nende õpetamispraktikas üldhariduskoolide, Arhitektuurikooli ja Eesti Arhitektuurimuuseumi näol”

Juhendaja: Kadri Klementi

Retsensent: Krista Aren

2015

Minni Hein

Kehalisest kogemusest õppimise toetamine gümnaasiumi muuseumitunnis”

Juhendaja: Kristiina Krabi

Retsensent: Triin Siiner

Karin Mägi

Kool noore heaolu toetajana”

Juhendaja: Kati Aus

Retsensent: Grete Arro

Jevgenia Grib

Heterogeense õppegrupi õppimise toetamine ülikoolis”

Juhendaja: Kaia Köster

Retsensent: Kristiina Krabi

Anniki Kari

Laste kujutamisviisi muutuste toetamine kunsti õpetavate
klassiõpetajate arusaamades I kooliastme näitel”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Anu Purre

Liis Kalmet

Gümnaasiumi kunstiõpetajate kaasaegse kunsti kogemus ja selle avaldumine nende õpetamispraktikas”

Juhendaja: Anneli Porri

Retsensent: Leen Jõesoo

Maaria Kingla

Muuseumitund põhikooli I astme õpitulemuste toetajana ja integreerijana Eesti Kunstimuuseumis”

Juhendaja: Anu Lüsi

Retsensent: Sireli Uusmaa

Cornelia Kotto

Värvipimeda õppija ja tema õpetaja toimetulek visuaalset kirjaoskust
eeldavas õppes”

Juhendaja: Helin Puksand

Retsensent: Tiiu Tammemäe

Maia Agar

Mitmekultuurilisuse toetamine kunstiõppes kunstiõpetajate kogemuse põhjal”

Juhendaja: Maia Muldma

Retsensent: Inge Raudsepp

2014

Velly Juur

Kuidas motiveerida perekondi koolieelsete lastega muuseumi külastama.
Abimaterjal „Mia lugu“ Niguliste muuseumi külastamiseks“

Juhendaja: MA Anu Purre, (EKM)

Retsensent: MA Anu Lüsi

Tiina Niin

„Hindamise efektiivistamine kujundava ja kokkuvõtva hindamissüsteemi ühendamisel Eesti üldhariduskoolide teise kooliastme kunstitundides“

Juhendaja: MA Annely Köster

Retsensent: MA Inge Raudsepp

Maarja Kell

Kunstiõpetajate arusaam kujundavast hindamisest ja selle rakendamine
kunstitunnis“

Juhendaja: Dr Eineke Pilli, (TÜ)

Retsensent: MA Maria Jürimäe(TÜ)

Helen Arov

Õpioskuste arengu toetamine põhikooli III astme kunstiõpetuses ja selle seos õpimotivatsiooniga“

Juhendaja: MA Anna-Liisa Jõgi

Retsensent: Dr Katrin Poom- Valickis (TLÜ)

Kaie Olmre-Hütt

Loovtegevuse
võimalusi integratsiooni soodustamiseks Ukraina kultuurikeskuse töötubade juhendajate tähelepanekute põhjal“

Juhendaja: MA Anneli Porri

Retsensent: MA Jelena Tšekulajeva (EKM)

2013

Silvia Reinpuu

Disainiteemalised haridusprogrammid „Alguse asi“ ja „Mööblimängud“põhikooli kolmandale astmele ETDM-is“

Juhendaja: MA Anu Purre

Retsensent: MA Reeli Kõiv

Kalli Kalmet

Huvikooli õppekava vastavus kõrgkooli ootustele (maali ainekava näitel)“

Juhendaja: MA Annely Köster

Retsensent: MA Epp Pilv

Jane Raud

Looming õppekavas. Põhikooli kunstiõpetus kui lõimiv ja lõimitav õppeaine“

Juhendaja: PhD Einike Pilli

Retsensent: MA Eve Kiiler

Maarja Selli

Riiklikust õppekavast õpilaskeskse „Kunst“ õppeaineni üldhariduskooli gümnaasiumi näitel“

Juhendaja: MA Anneli Porri

Retsensent: MA Kristi Laanemäe

Kadriann Soosaar

Visuaalne kultuur ajalooõppes: kaasaegsed praktikad koolis”

Juhendaja: MA Anneli Porri

Retsensent: PhD Tiina-Mall Kreem

2012

 

Kaja Glikman

Disainiõpetus Soome ja Eesti üldhariduskoolis“

Juhendaja: MA Merike Rehepapp

Retsensent: MA Krista Aren

Agnes Kato

Kriitilise mõtlemise arendamine gümnaasiumi kunstitunnis“

Juhendaja: MA Annely Köster

Retsensent: MA Eve Kiiler

Katri Smitt

Meedia-aabits nooremale koolieale“

Juhendaja: PhD Kadri Ugur

Retsensent: MA Merit Karise

Reet Talimaa

Kunstikasvatuse küsimused eelkoolieas ja esimeses kooliastmes“

Juhendaja: MA Raivo Roosmaa

Retsensent: MA Edna Vahter

2011

 

Jelena Bogdanova

Kunstiteraapia rakendamisvõimalused kunstimuuseumis“

Juhendaja:MA Anu Purre

Retsensent: MA Piret Sepp

Mara Marialjutjuk

Maaliline tegutsemine kodus. Loovtöö kogumik 3-6 aastastele lastele“

Juhendaja: MA Piret Sepp ja BA Agnes Liiv

Retsensent: Carolina-Sofia Pungas

Janne Maasing

Projekt „Klaasi- ja keraamika töötoad“ Siimusti Avatud Noortekeskuses

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: Ped. tead. kand. Silvia Kera

(ekstern) Helen Pau

20.sajandi teise poole nahkehistöö arengusuunad eriala kompositsiooni õppeprogrammist lähtudes“

Juhendaja: Inge Teder

Retsensent: Merike Alber

Tuuli Reinsoo

Väikese jalajälje kunstitund. Eesti kunstiõpetuse võimalused ökoloogilise vastutustunde arendamisel“

Juhendaja: MA Anne-Susanna Lindström

Retsensent: PhD Kaia Lehari

2010

 

Irina Hožailova

Ökodisaini projekt: Kartongimaania“

Juhendaja: MA Ülle Linnuste

Retsensent: MA Anne Susanna Lindström

Jana Huul

Multifunktisonaalne töövihik galeriidele“

Juhendaja: MA Anu Purre

Retsensent: Anu Lüsi

Riho Kall

Non-design põhikooli kunstiõpetuses“

Juhendaja: PhD Kaia Lehari

Retsensent: Prof. Leonhard Lapin

Piret Sepp

Joonistamisõpetus ja kunstiline kasvatus Eesti üldhariduskoolis 1920.-1930.
aastatel“

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: Dots. Ene Lind

Evelyn Toomistu-Banani

Kinnas kui kunsti- ja käsitööobjekt“

Juhendaja: MA Anne Susanna Lindström, MA Pille Kivihall

Retsensent: MA Anu Purre

2009

 

Riina Georg

Waldorfpedagoogikast lähtuvad loovülesanded huvikooli kunstiõpetuses“

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: MA Piret Paas

Anu Hint

Kompositsiooni- ja vormiõpetuse ainekava moedisaini erialal“

Juhendaja: PhD Kaia Lehari

Retsensent: MA Juta Piirlaid

Olesja Katsanovskaja

Muuseumi- ja koolitunni ühendamine ning arendamise võimalused vene
õppekeelega kunstiõpetajale Kumu kunstimuuseumi haridusprogrammide sarja Algusest peale põhjal“

Juhendaja: MA Jelena Tsekulajeva

Retsensent: MA Reeli Kõiv

Riina Kivirüü

Värviõpetus Eesti koolis ja selle õpetamisvõimalusi lastele ja noortele“

Juhendaja: MA Riste Laasberg, MA Marje Tammert

Retsensent: Heli Mänd

Ene Luik-Mudist


Üldkompositsiooni ja värviõpetuse ainekava maastikuehitaja erialal“

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: Prof. Lylian Meister

Ülle Metsma

Eesti kooli riietumissümboolika – areng ja suundumused“

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: MA Malle Antson

Carolina-Sofia Pungas


Meediakasvatus algklasside kunstitunnis“

Juhendaja: MA Anne Susanna Lindström

Retsensent: MA Kadri Uustalu

Aleksei Šatunov


Kunstiõppeasutuste õpilaste ja üliõpilaste nägemismälu arendamine“

Juhendaja: MA Raivo Roosmaa

Retsensent: MA Toivo Niiberg

Anne-Kai Toht


Kunstiharidusprogramm „Lilled kunstis“ Kumu kunstimuuseumi näitusele „Floromaania“

Juhendaja: MA Anu Purre

Retsensent: MA Reeli Kõiv

2008

 

Mari-Liis Laanemaa


Piparkoogimaania“ kui uks kunsti ja traditsioonide maailma. Näituseprojekt ja haridusprogrammid

Juhendaja: MA Anu Purre

Retsensent: PhD Maria Tilk

Sirli Kont

Väärtuspõhised kunstiharidusprogrammid Tallinna Kunstihoonele Eesti Kunstimuuseumi metoodiliste materjalide eeskujul“

Juhendaja: MA Anu Purre

Retsensent: MA Reet Varblane

Külli Kõiv

Kunstiprojekt Tallinna vanglas“

Juhedaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: MA Aigi Orav

Lea Tomson

Rahvusvaheline kunstivõrgustik internetis ja selle võimaluste kasutamine kunstiharidusprojektis“

Juhendaja: MA Malle Antson

Retsensent: MA Anu Lüsi

Kadri Vallikivi


Projektipõhised ülesanded põhikooli kunstiõpetuses“

Juhendaja: MA Anne Susanna Lindström

Retsensent: MA Piret Paas

2007

 

Aleksanda Dubjagina


Kunstiteraapiline aspekt kunstiõpetuses“

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: MA Tiiu Põldemaa

Alina Korsmik

Lasteetendus kui õppevorm“

Juhendaja: MA Katri Aaslav-Tepandi

Retsensent: MA Piret Räni

Kadri Kruus-Laurimaa

Naha- ja köitekunstiajaloo loengud Eesti Kunstiakadeemias“

Juhendaja: Prof. Illu Erma

Retsensent: Inge Teder

Leila Tamm

Lehvik kui kunstinähtus“

Juhendaja: Jane Rannamets

Retsensent: Inge Teder

Kristina Tischler


Kunstiharidusprogramm Tallinna Kunstihoonele“

Juhendaja: MA Anu Purre

Retsensent: MA Malle Antson

Kadri Uustalu

Digitaalsepilditööstuse strateegiad visuaalses meedias. Õpiprogramm gümnaasiumile“

Juhendaja: Prof. Hans Gabral

Retsensent: MA Anne Susanna Lindström

Jaga sõpradega:

Postitas Helen Arov
Viimati muudetud