Stacey Koosel “The Renegotiated Self. Social Media’s Effects on Identity” (Dissertationes 17)

 

Stacey May Kooseli doktoritöö uurib sotsiaalmeedia mõju isiklikule identiteedile. Tänu sotsiaalmeedia populaarsuse kasvule kommunikeeritakse võrgukeskkonnas üha enam identiteedinarratiive. Sotsiaalmeedia võimaldab kasutajatel luua profiile nende endi isiklike identiteetide põhjal, muutes mängu identiteediga infoajastu esmaseks meelelahutuse allikaks.

Teemad, nagu eraelu puutumatus, teabe eetiline kasutamine, autentsus, sotsiaalne kontroll, eneseväljendus, enesetsensuur ja teised meedia lubavused, on muutunud järjest olulisemaks.

Teemat „identiteet“ kasutatakse doktoritöös kui raamistikku, mille kaudu saab sotsiaalmeediat analüüsida. Digitaalse identiteedi kultuurinähtust uuritakse läbi seitsme artikli, kasutades erinevaid meetodeid, sealhulgas meediaökoloogiat, tehnikafilosoofiat, virtuaaletnograafiat ja kunstilist uurimust.

Artiklid panevad küsimärgi alla identiteedi loomise ideoloogia sotsiaalmeedias, intervjueerides kunstnikke Facebooki kasutamise teemal, juhtides tähelepanu paradigmamuutustele ja paradoksidele tänapäeva kultuuris ja arutledes muude teadusuuringute üle digitaalse kultuuri valdkonnas.


Stacey Koosel’s doctoral thesis is a collection of articles that explore the effects of social media on personal identity. The communication of identity narratives online has become abundant with the increasing popularity of social media. Social media enables users to build profiles based on their personal identities, making identity play a primary source of entertainment in the information age.

Topics such as privacy, ethical use of information, authenticity, social control, self-expression, self-censorship and other media affordances have all, subsequently, become important issues. The topic of ‘identity’ is used as a framework through which social media use can be analysed. The cultural phenomenon of digital identity is explored in a collection of seven articles using different approaches, including media ecology, the philosophy of technology, virtual ethnography and artistic research.

The articles raise questions about the ideology of identity creation in social media, by interviewing artists on how they use Facebook, pointing out paradigm shifts and paradoxes in contemporary culture and the discussion of other research in the field of digital culture.


Juhendaja / Supervisor: Dr. Raivo Kelomees
Välisretsensendid / External reviewers: Prof. Marina Grishakova, Prof. Mauri Kaipainen
Oponent / Opponent: prof. Mauri Kaipainen

Toimetajad / Editors: Hilary Bird, Dr. Paul Beaudoin, Kristina Jõekalda
Summary translation: A&A Lingua
Kujundus ja küljendus / Desing and layout: Jaanus Samma

Disserationes Academiae Artium Estoniae 17
219 lk, inglise keeles
Eesti Kunstiakadeemia, 2015

ISBN 978-9949-467-77-8
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud