Tüüne-Kristin Vaikla doktoritöö kaitsmine 

Eesti Kunstiakadeemias tuleb 14. juunil kaitsmisele kunsti ja disaini eriala doktorandi Tüüne-Kristin Vaikla doktoritöö „Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja võimalus“ (Re-purposing Space: the Role and Potential of Spatial Intervention).

Avalik kaitsmine toimub 14. juunil 2017 algusega kell 14.00 endises Heliose kinos (Sauna 7, Tallinn)


Doktoritöö juhendajad: prof dr Ranulph Glanville ja prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Suzie Attiwill (RMIT) ja dr Lilian Hansar (Eesti Kunstiakadeemia)

Oponent: prof Morten Lund (Chalmersi Ülikool)

Doktoritöö lähtekoht on luua mudeleid professionaalse ruumilise sekkumise mõiste laiendamiseks nii installatiivsel kui performatiivsel moel. Loomepõhine uurimus avastab juhtumiuuringute näitel ruumi aktiveerimise võimalusi ja kujundab ruumilise sekkumise taktikaid, fokusseerides füüsilise ruumiga paralleelselt mentaalse ja sotsiaalse ruumi kihistustele. Uurimus järgib fenomenoloogilise tunnetuse meetodeid, et ümber mõtestada kasutuseta hooneid, mis taaselustatakse (varem või hiljem) piirkonna gentrifikatsiooni kui linnauuendusliku protsessi tulemusena.

Sisearhitektuurse ruumiprojekti koostamise puhul on emotsionaalne ja pragmaatiline lähenemine pöördvõrdelises suhtes. Väitekiri keskendub mineviku (hoonete) ja tuleviku (kasutajate) vaheliste seoste otsingutele, väärtustades ruumilisi kihistusi ja inimlikke käitusmismustreid. Sisearhitektina huvitun ruumi mõjust inimestele ning inimeste mõjust ruumile ehk teisisõnu, kuidas on võimalik füüsilise ruumi abil suunata inimeste käitumist ning mil moel inimene mõjutab ruumi atmosfääri.

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli kodulehel.

Olete oodatud!