Valmisid kaks uut huvitavat uuringut Tallinna vanalinna kohta

Tallinna Kesklinna detailplaneerimise projekt. Vanalinna kaitsetsoon. Olemasolevate funktsioonide skeem. 1981. a. Muinsuskaitseameti arhiiv, arvele võtmata planšett. Foto: Martin Siplane

Uurimisprojekti „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ raames on valminud kaks uut uuringuaruannet.

Esimene neist, Triin Talki koostatud Pärand ja kogukond, käsitleb Tallinna vanalinna hoonestuse kasutuste ja elanikkonna muutuseid läbi linna pika ajaloo, fookusega lähiajalool.

Peamisteks küsimusteks, mida töös uuritakse on: mil määral on vanalinna ruumikasutus muutunud viimastel aastakümnetel turismikeskseks, ja mida saab ette võtta, et säilitada turististumisele kalduvas ajaloolises keskkonnas funktsionaalset mitmekesisust ja kohalikku elu? Muuhulgas saab uuringust vastuseid ka sellistele põletavatele küsimustele nagu: mitu galanterii- ja posamentiiride poodi oli vanalinnas sadakond aastat tagasi? Millal ja miks kukkus vanalinna rahvastik 11 000 inimeselt 2000-le? Mida arvas Jaan Kross 1980ndatel vanalinna „parasiitelanikkonnast“ ja „vasaku kingapaela müügi poodidest“?

Teise uuringu, Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootuste kaardistus: pärand, elukeskkond, turism, koostasid TTÜ sotsioloogid Katrin Paadam ja Liis Ojamäe.

Uuringu koostamiseks viidi vanalinlaste seas läbi põhjalik ankeetküsitlus, millele vastas 338 inimest. Lisaks toimus 19 individuaalset süvaintervjuud, mis aitavad vanalinlaste arusaamade ja seisukohtade tagamaid selgemalt mõista. Nii laiahaardelise sisu ja suure vastajaskonnaga küsitlust ei olegi varem Tallinna vanalinna elanikkonna seas läbi viidud – see annab sügava sissevaate vanalinna kui unikaalsesse elukeskkonda koos selle igapäevaelus tooni andvate maailmapärandi, kommunaalprobleemide ja turismiga.
Uuringuaruannetega saab põhjalikumalt tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis.

28. aprillil toimus 3. vahearuande tutvustus Tallinna Linnavalitsuse liikmetele. Koos arutati, milline on külaliskorterite mõju vanalinna elanikkonnale ja väärtustele, haljasalade ja müra küsimusi, ametiasutuste säilimise vajadust vanalinnas, piirkonda läbivate jalgrattateede ja lasteaia rajamise küsimust, võimalusi vanalinlaste toetamiseks ekspertabiga hoonete korrastamisel jpm.

Uuringu “Pärand ja kogukond” tutvustus Tallinna linnavalitsuse esindajatele:
Esitluse video ja slaidid (esineb EKA nooremteadur Triin Talk)

Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootuste kaardistus (Liis Ojamäe ja Katrin Paadami esitlus)

Ootame kõiki uuringute esitlusele ja arutelule 3. juunil kell 18-20 Eesti Kunstiakadeemia suures auditooriumis A-101 ja zoomis (palun registreerige oma osalus siin). Esitlusest teeb ülekande EKA TV.

Meediakajastused:

Tallinn tahab seadust, et saaks tegelda lärmakate külaliskorteritega – ERR Majandus, 21.mai 2021;
UURING | vanalinna lärmakad külaliskorterid on elanikele pinnuks silmas: purjus soomlased ja kasumiahned omanikud – Ärileht, 21.mai 2021

1.oktoobril 2019 sõlmisid Tallinna Sadam ja Eesti Kunstiakadeemia koostöölepingu uurimisprojekti “Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine” käivitamiseks. Uurimistöö eesmärk on analüüsida üha kasvava turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Valminud uuringuaruanded on projekti kolmas vahekokkuvõte.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud