2023 KAITSTUD MAGISTRITÖÖD

Loviise Talvaru, Sünni(tu)s ruum – Ideaalse sünnituskogemuse poole
Teemapüstitus sai alguse isiklikust kogemusest, kui aastaid tagasi sattusin pikemaks ajaks haiglasse. Täiesti normaalselt ja tervelt kulgenud rasedus lõppes väga valesti läinud sünnitusega. Ühel hetkel avastasin ennast üksikpalatist, peotäie rahustite ning valuvaigistitega, teadmata, kas või kui kaua mu laps veel elab. Meid eraldati ja koos iga järgneva ravimitoosiga soovitasid arstid lihtsalt palvetada ja parimat loota. Toona ei leidnud ma ennast ümbritsevas keskkonnast selleks midagi toetavat või julgustavat. Kuna meil läks ühel hetkel kõik hästi ja me tervenesime imekombel ilma tüsistuseta, olen sellele perioodile tagasi vaadates saanud mõtiskleda ruumi mõjule inimese füüsilise ja vaimse tervise kontekstis. Oma magistritöös olengi uurimise aluseks võtnud küsimuse, kuidas sisearhitektina luua inimest toetav ja tõstev ning hoidev keskkond raviteekonna vältel ehk tervendava iseloomuga ruum.
Juhendajad: Mariann Drell, Jüri Kerkmik, Gregor Taul.
***
Mõjutatud uusimate tehnoloogiate kasutuselevõtust ja metamaailma futuristliku nägemuse ootusest, otsustavad loojad füüsilise interjööri kujundamisel digitaalset ruumi jäljendada. Sellised disainiprojektid hägustavad piire digitaalse ruumi ja selle ruumi vahel, mida me elame. Lõputöö eesmärk on uurida nende kahe ristumiskoha peamisi punkte ja seda, kuidas digitaalne mõjutab ruumi füüsilises maailmas.
Lõputöö on jagatud kolmeks osaks. Digitaalses peatükis käsitlen kolme erinevat tüüpi virtuaalseid ruume: kommerts-, haridus- ja meelelahutuslik. Vaadeldes ja analüüsides, kuidas need ruumid on ehitatud, sain teada, millised omadused võivad inspireerida füüsilisi kujundusi. Digitaalsed ruumimaailmad pole veel mugavalt elamiskõlblikud ega täielikult uuritud. Seega pakuvad need arhitektidele ja ruumikujundajatele tohutut potentsiaali, pakkudes välja ideede testimiseks ja ruumiliste stsenaariumide loomiseks, mida päriselus ei saaks luua. Et see oleks tõhusam, oleks mõistlik õppida arvutimängude loojatelt, kuna viimased on selliseid ruume juba mõnda aega ehitanud.
Juhendajad: Mariann Drell, Jüri Kermik ja Gregor Taul.
***
Magistritöös olen analüüsinud sünnituskeskkondi Eestis ning selgitanud välja, kuidas luua võimalikult sünnitajakeskset ja privaatset-hubast ruumi, millel oleks positiivne mõju sünnituskogemusele. Sünnitustube ja -osakondasid puudutavaid teemasid ning probleemistikku on Eestis vähe uuritud.
Olemasolevad ruumid on halvas seisus ning uutes lahendustes on näha korduvaid ja ühetaolisi projekteerimispraktikaid, mis on vananenud ja tuginevad üldistele haiglapalatite printsiipidele.
Sünnitus ei ole haigus: sünnis ruum – sünnitusruum – ideaalne sünnituskeskkond on koht, kus saab uus elu alguse. See peab kasvama seestpoolt välja ehk tuginema sünnitaja, tugiisiku ja ämmaemanda vajadustele, olema loomulik, kaasaegne ja vaba keskkond. Ideaalse sünnituskeskkonna paremaks teostamiseks olen loonud uue juhendi sünnitustubadele nende renoveerimiseks ja projekteerimiseks üheskoos sünnitusruumi elementidega. Lisaks lahendasin juhendis väljatoodud põhimõtteid silmas pidades ühe sünnitustoa Eesti neljast suurema sündimusnäitajaga haiglast. Võrdluseks lõin sama pindalaga ruumi, kuid nii-öelda puhtasse keskkonda näiteks uue haigla või sünnituskodu rajamisel ning viimaks prototüübid sellest, milline võiks välja näha ideaalse sünnitusruumi alade planeeringud.
Juhendajad: Mariann Drell, Jüri Kermik ja Gregor Taul.
***
Minu kui ruumiuurija jaoks oli oluline analüüsida lõimumise ja keeleõppe defitsiiti põhjustavaid faktoreid ja lõimumist Eesti koolides ning ühiskonnas laiemalt. Pidasin oluliseks tegeleda laste integratsiooni küsimusega ruumiloome võtete kaudu, nii et fookuse keskmes on eri emakeeltega laste sotsialiseerumine.
Magistritöö pealkiri viitab koolilastele loodud mängulisele integratsiooni kontseptsioonile haridusruumis, mille keskmes on ukraina sõjapõgenike laste lõimumine naabruses olevate koolilastega. Selles on uuritud alates keeleteadlaste soovitustest kuni riiklikku lõimumiskava ja sihtgrupi aruanneteni. Lisaks teoreetilisele uurimusele ja antropoloogilisele uurimusele tuginesin läbiviidud vaatluspraktika käigus omandatud infole ja küsitluse tulemustele ning intervjuudele.
Disainkavandis pakun välja vastloodud ukraina kooliõuele ruumilise lahenduse mängulise ja jagatud ühisruumi loomiseks. Ideekavand näeb ette väikevormide rajamist ja püstitamist kolmele koolihoone alale. Loodud modulaarsed ja eri suurusega väikevormid võimaldavad mitmesugust käsitlemist ja ruumilist kasutust ning sisaldavad endas integreerituid keelekümblusmänge.
Juhendajad: Mariann Drell, Jüri Kermik ja Gregor Taul.
***
Mitmed Eesti väiksemad ja kaugemad piirkonnad on elanikest tühjaks valgumas. Magistritöö käsitleb ääremaade kahanemise problemaatikat ja läheneb teemale kohaspetsiifiliselt, võttes vaatluse alla Võrumaa kaugeima piirkonna, Orava küla. Orava Kooli õpilaste arvu järjepidev allakäik on viinud aruteludeni koolimaja osaliselt sulgeda.
Uurimistöö eesmärk oli leida koolihoonele üks võimalik uus kontseptuaalne ruumilahendus, mis aitaks hoida kodulähedast haridust esimeses kooliastmes ning säilitada elu sealses piirkonnas.
Juhendajad: Mariann Drell, Jüri Kermik ja
Gregor Taul.
Jaga sõpradega:

Postitas Gregor Taul
Viimati muudetud