Andres Kurg kaitses 20. mail edukalt doktoritöö

20. mail 2014 kaitses Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse erialal doktoritöö Andres Kurg, kes võttis vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja institutsioonidest – tehnilisest esteetikast, informatsiooniteooriast ja küberneetikast –, kuid kes asusid samas 1970. aastate teisel poolel nende diskursuste suhtes kriitilisele seisukohale.

Andres Kurg kaitses edukalt doktoritöö teemal „Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979” („Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979″)

Doktoritöö juhendaja on prof dr Katrin Kivimaa ning eelretsensendid prof Malcolm Miles (Plymouth’i Ülikool) ja dr Eneken Laanes (Yale’i Ülikool).

Doktoritöö kaitsmisel osales oponendina Plymouthi ülikooli professor Malcolm Miles, kelle arvates annab Andres Kure doktoritöö akadeemiliselt olulise panuse privaat- ja avaliku ruumi ning nõukogude perioodi kunsti ja arhitektuuri käsitlustesse. “Andres Kurg on veenvalt dekonstrueerinud varasemaid tõlgendusi ning loonud potentsiaalse mudeli kõnealuse perioodi käsitlemiseks,” lisas Miles.

Töö keskseks küsimuseks on, kuidas alternatiivne kunst Nõukogude Liidus seostus muutustega ruumilises keskkonnas ja subjektiloomes ning kas sellest lähtuvalt on adekvaatne selle kunsti nimetamine “mitteametlikuks”. Hilisnõukogude kunsti iseloomustavat vastandust mitteametliku ja ametliku vahel uuritakse antud töös osana laiemast avaliku ja privaatse dihhotoomiast, mis on struktureerinud mitmeid riigisotsialistlike ühiskondade käsitlusi.

Töö näitab, et mitmetel praeguses ajas täisjõu saanud muutustel on oma eellugu 1970. aastatel Tallinnas tegutsenud kunstnike töödes ning neis resoneerunud arutlustes.

Mitteametliku kunsti mõiste problematiseerimine ning kunsti- ja arhitektuuriloomingu käsitlemine seoses ruumilise konteksti ja subjektsuse muutustega koonduvad doktoritööna esitatud artiklites, mis on avaldatud ajavahemikus 2009–2012 ning millest igaüks keskendub ühele kaasusele 1960. aastate lõpust alates Tallinnas töötanud arhitektide ja kunstnike loomingus.

Doktoritöö juhendaja, Eesti Kunstiakadeemia professor Katrin Kivimaa meelest oli koostöö Andres Kurega, kes on juba kogenud uurija, vastastikku inspireeriv ja konstruktiivne. Ühised erialased, teoreetilis-metodoloogilised ja (teadus)poliitilised hoiakud, mida jagatakse, soodustasid vastastikust arusaamist välistamata samas vaidlusi või erinevaid vaatenurki, mis teadustööd alati edasi viivad.

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus (Estonia pst 7, III korrus) ja SIIN

 Eesti Kunstiakadeemia õnnitleb ja tunnustab Andres Kurge eduka doktoritöö kaitsmise puhul, soovides edaspidiseks jaksu ning indu!

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Piip
Viimati muudetud