Indrek Rünkla “Arhitektuursest mõtlemisest. Seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel” (Dissertationes 19)

Indrek Rünkla doktoritöö “Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel” püüab välja tuua seoseid erialase mõtlemise ja ameti ühiskondliku ümbruse vahel. Uurimus kirjeldab ühelt poolt arhitektuursete ettepanekute sündimist ja nende kommunikatsiooni pöörates tähelepanu kognitiivsetele protsessidele, kontseptide loomisele ja edasiandmisele. Teiselt poolt katsub töö modelleerida ühiskonda läbi ametiteks laotuse. Määratledes ameteid tegevuste, oskuste ja teadmiste kaudu, kaardistab väitekiri külgnevate professioonide mõju arhitekti praktikale, tema mõtlemisele ja ettepanekute kommunikeerimise viisidele.

Kõige üldisemalt kõneleb töö koosseisudest, nende kujunemisest ja muutlikkusest. Töö räägib arhitektuuri koosseisust ühiskondliku praktikana, ühiskonna koosseisust praktikateks laotatuna, arhitektuurse ettepaneku koosseisust, mõtlemise koosseisust üldiselt ja arhitektuuri tegemise juures, kaose koosseisust arhitektuuri tegemise juures ja veel mitmete asjade ja nähtuste koosseisudest. Nende erinevate asjade koosseisude uurimise siht on seatud arhitekti ameti sotsioloogilisele eritlemisele – läbi filosoofiliste ja empiiriliste vahendite püüab töö määratleda, missuguste seest- ja väljastpoolt mõjuvate jõuväljade toimealas amet moodustub ja muundub.

Indrek Rünkla’s PhD dissertation Architectural Way of Thinking: About the Connections Between Social and Cognitive Structures in the Practice of Architecture is an attempt to describe the relationship between specific professional ways of cognition and the surrounding social environment around the profession. It is a study about how architectural proposals are created and communicated with a focus on the cognitive processes, the creation and presentation of concepts. Secondly the thesis proposes a model of society as a layout of professions. Defining professions by practices, skills and knowledge, a mapping of professional vicinity is elaborated for architecture. The study provides an enquiry into the influences of adjacent practices to the cognition and communication of concepts for an architect.

In general terms the study is about the emergence, composition, variability and temporality of different assemblages. It will model architectural proposals, the process of thinking generally and specifically while creating those proposals, the composition of chaos in the process of architectural creation and several other phenomena. The aim of describing the composition those things is to define the profession of architect in sociological scope. With philosophical and empirical research an account is proposed of different inside and outside agents to form and modify a profession.

Juhendajad / supervisors: Margus Vihalem, PhD; Clarissa Moreira, PhD
Retsensendid / reviewers: Margus Ott, PhD; Epp Lankots, PhD
Oponent / opponent: Margus Ott, PhD

Toimetaja / editor: Eik Hermann
Kujundaja /design: Enno Piir

Disserationes Academiae Artium Estoniae 19
eesti keeles, ingliskeelse resümeega
Eesti Kunstiakadeemia, 2016

ISBN 978-9949-594-00-9
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud