Andres Kurg “Boundary Disruptions. Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979” (Dissertationes 15)

Andres Kure doktoritöö võtab vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja institutsioonidest – tehnilisest esteetikast, informatsiooniteooriast ja küberneetikast –, kuid kes asusid samas 1970. aastate teisel poolel nende diskursuste suhtes kriitilisele seisukohale.

Töö keskseks küsimuseks on, kuidas alternatiivne kunst Nõukogude Liidus seostus muutustega ruumilises keskkonnas ja subjektiloomes ning kas sellest lähtuvalt on adekvaatne selle kunsti nimetamine “mitteametlikuks”. Hilisnõukogude kunsti iseloomustavat vastandust mitteametliku ja ametliku vahel uuritakse antud töös osana laiemast avaliku ja privaatse dihhotoomiast, mis on struktureerinud mitmeid riigisotsialistlike ühiskondade käsitlusi.

Töö näitab, et mitmetel praeguses ajas täisjõu saanud muutustel on oma eellugu 1970. aastatel Tallinnas tegutsenud kunstnike töödes ning neis resoneerunud arutlustes. Mitteametliku kunsti mõiste problematiseerimine ning kunsti- ja arhitektuuriloomingu käsitlemine seoses ruumilise konteksti ja subjektsuse muutustega koonduvad doktoritööna esitatud artiklites, mis on avaldatud ajavahemikus 2009–2012 ning millest igaüks keskendub ühele kaasusel 1960. aastate lõpust alates Tallinnas töötanud arhitektide ja kunstnike loomingus.

Juhendaja prof dr Katrin Kivimaa.
Eelretsensendid prof Malcolm Miles (University of Plymouth) ja dr Eneken Laanes (Yale University).
Oponent prof Malcolm Miles (University of Plymouth).

Toimetanud Justin Ions
Kujundanud ja küljendanud Indrek Sirkel

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 15
256 lk, inglise keeles
Eesti Kunstiakadeemia, 2014

ISBN 978-9949-467-48-8
ISSN 1736-2261

Doktoritöö väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud