Sisseastumine

Foto: Joosep Kivimäe
Foto: Joosep Kivimäe 

Keda ootame õppima?

Sisseastuja puhul ei hinnata mitte niivõrd eelnevat disainiharidust, kuivõrd kandidaadi empaatiavõimet, suhtlemisoskust, „sotsiaalset närvi” ning valmisolekut eksperimenteerida ja tegeleda poliitiliste teemadega /probleemidega. Õppekava sobib ka avaliku halduse, antropoloogia, sotsioloogia ja semiootika eriala lõpetanutele. Tegelema hakatakse uute, alles kujunemisjärgus  probleemidega, mistõttu ükski tudeng ei saa jääda kõrvaltvaatajaks. Tudeng peab olema valmis sekkuma, eksperimenteerima, end protsessiga siduma.

AJAKAVA 2024

01. veebruar– 4. märts saab avaldusi esitada SAIS-is kuni kella 23:59ni

21. märtsil toimuvad magistriõppe vestlused

8. aprillil on õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAIS-is

õppekava SOTSIAALNE DISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

– Inglise keele oskust B1 tasemel tõendav dokument
– CV           
– Motivatsiooniessee (1-2 lk)
– Digitaalne portfoolio, PDF-formaadis, maht kuni 20 Mb. Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub  21. märtsil 2024 Põhja pst 7-A402. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Motivatsiooniessee on eesti keeles, umbes 2 500 – 3 000 tähemärki, kus tutvustatakse oma tausta ja põhjendatakse soovi õppida valitud õppekaval. Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.
Ootame, et kandidaat kirjeldaks kuidas tema varasemad õpingud, tegevused ja kogemused on asjakohased sotsiaalse disaini õppimiseks ning millised on tema ootused õppima asumisele.
Essees palume analüüsida mõnd enda valitud sotsiaalse disaini näidet, mida võib siduda oma tegevusega disaini, kasutajauuringute, antropoloogia vmt seotud alal. Kirjutamisülesanne peab avama kandidaadi mõttemaailma, väärtusi, seoste loomise oskust ja nende selgust, andes aimu, kuidas analüüsitud näited sisseastujat kõnetavad.
NB! On oluline, et motivatsioonikirjas esitatakse korrektsed viited kasutatud algallikatele (st tsitaadid, mõtted, ideed ja materjalid, mis ei ole teie enda omad). Viitamise reeglite vastu eksimist käsitletakse plagiaadina ning selle tulemuseks on kandidaadi diskfalifitseerimine.

Motivatsiooniesseega hinnatakse loogilist ja loovat arutlust ning ideede esitlemise selgust, argumenteeritust, üldistusvõimet ja analüüsioskust. Hindame võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni ning seeläbi teadlikkust valdkondlike ning erialapiire ületavate ideede ja teemade osas. Hindame keeleliselt ladusat ning grammatiliselt korrektset eneseväljendust.

CV ja portfoolio peab andma ülevaate kandidaadi senistest tegevustest ning professionaalsest võimekusest ja huvidest. Portfoolios võib esitleda varasemaid uurimistöid, idee visandeid, erinevaid töö kavandeid, fotosid või makette teenustest, toodetest või teisi arendustegevusi. Me ei oota klassikalisi joonistusi ega maale. Eelkõige peate avama ennast laiemalt loova ja ühiskonda panustada sooviva aktiivse persoonina, kelles on võimeid ja tahet osaleda sotsiaalsete protsesside suunamises.

Kui tunned, et portfoolio formaat ei sobi sinu tegevuse väljenduseks, võid selle mahus esitada visuaalse analüüsi ühest kaasaegsest komplekssest probleemist, mille käsitlemisel usud sotsiaalsel disainil olevat oma roll. Tooge välja probleemi olemus, esitlege visuaalselt selle komplekssust, erinevaid elemente, osapooli ja nende vahelisi seoseid ning näidake, millised on erinevad vaatenurgad (huvid), mis on olulised selle probleemi lahtiharutamisel.

Hindame portfoolio terviklikkust ja esitatud tööde kvaliteeti. Visuaalse analüüsis hindame selle võimet avada probleemi eri tahke ja järeldusteni jõudmise oskust. Mõnda teie esitletud tööst käsitleme vestluse käigus.

Vestlus– kandidaat demonstreerib analüütilist ja loovat mõtlemist, sotsiaalset tundlikkust, olema teadlik ja avatud, näitama üles huvi valitud eriala ning muutuva maailma vastu kogu selle mitmekesisuses. 

Hindame, kuidas kandidaat suudab põhjendada oma motivatsiooni õppekaval õppida, kuidas näeb programmi seoseid oma isikliku professionaalse arenguga ja võimet diskuteerida antud valdkonna arenguid ja probleeme. Hindame suhtlusoskust, loovust, kriitilist mõtlemist, motivatsiooni ja valmisolu õppetöös aktiivselt osaleda, omandatut oma professionaalses karjääris rakendada ning koostöövõimet ja valmisolu panustada uurimuslikus, sotsiaalset tundlikkust nõudvas ja multidistsiplinaarses meeskonnatöös.

Kandideerimislävend* on 10
* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.
Loe sisseastumise üldtingimustest lähemalt

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee