Kaitstud doktoritööd

2023

Anders Härm 

„Allumatud kehad. Radikaalsed performatiivsed praktikad 20. ja 21. sajandi kunstis ja kultuuris“ [vt].

Juhendaja: prof Andres Kurg

Eelretsensendid: dr Madli Pesti (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja dr Jaak Tomberg (Tartu Ülikool)

Oponent: dr Madli Pesti (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

2021

Greta Koppel

„Hüvasti, konossöörlus? Kunstiteos kui kunstiajaloolise uurimise kese“ („Farewell to Connoisseurship? The Work of Art in the Focus of Art Historical Research”) [vt]

Juhendaja: prof Krista Kodres

Eelretsensendid: dr Jaanika Anderson (Tartu Ülikooli muuseum), dr Anu Mänd (Tallinna Ülikool)

Oponent: dr Anu Mänd (Tallinna Ülikool)

2020

Ingrid Ruudi

Spaces of the Interregnum. Transformations in Estonian Architecture and Art, 1986–1994 (Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986–1994) [vt]

Juhendaja prof Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid prof Vladimir Kulić (Iowa State University) ja dr Johannes Saar (Tartu Ülikool)

Oponent prof Vladimir Kulić

Kristina Jõekalda

German Monuments in the Baltic Heimat? A Historiography of Heritage in the „Long Nineteenth Century“ (Saksa mälestised ja Balti Heimat. Pärandi historiograafia „pikal 19. sajandil“) [vt]

Juhendaja prof Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia ja prof Ulrike Plath (Tallinna Ülikool)

Eelretsensendid prof Jörg Hackmann ja dr Ants Hein

Oponent prof Jörg Hackmann (Szczecini Ülikool; Greifswaldi Ülikool)

2019

Kädi Talvoja
Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis (Severe Style in the Context of Estonian Art History Writing) [vt]

Juhendaja prof Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum / The Ohio State University)
Oponent dr Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum / The Ohio State University)

2016

Elnara Taidre
Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis
(Model, Metaphor, Play: The Total Mythological Work of Art in the Context of Paradigm Shift in the 20th Century) [vt]

Juhendaja prof Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)
Oponent dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)
* 2017. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes

Indrek Rünkla
Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel [vt]
(Architectural Way of Thinking: About the Connections Between Social and Cognitive Structures in the Practice of Architecture)

Juhendajad dr Margus Vihalem (Tallinna Ülikool) ja dr Clarissa Moreira (Fluminense Federal University, Brazil)
Eelretsensendid dr Epp Lankots (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)
Oponent dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)
* EKA teaduspreemia 2016

2014

Epp Lankots
Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail [vt]
(Critical Historiography of Modern Architecture: Narrating Modernity in the Architectural Histories of Leo Gens and Leonhard Lapin in the 1960s–1980s)

Väitekiri kaitstud eksternina
Juhendaja prof Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool) ja prof Akos Moravanszky (ETH Zürich)
Oponent dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool)
* Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali arhitektuuritegevuse preemia 2015

Andres Kurg
Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979 [vt]
(Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979)

Väitekiri kaitstud eksternina
Juhendaja prof Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid prof Malcolm Miles (Plymouth University) ja dr Eneken Laanes (Tallinna Ülikool / Yale University)
Oponent prof Malcolm Miles (Plymouth University)
* Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali arhitektuuritegevuse preemia 2015

2013

Sirje Helme
Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis [vt]
(Problems of Post-War Modernism and Avant-Garde in Estonian Art)

Väitekiri kaitstud eksternina
Juhendaja emeriitprof Jaak Kangilaski (Tartu Ülikool)
Eelretsensendid dr Mari Laanemets (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Lolita Jablonskiene (National Gallery of Art, Vilnius)
Oponent dr Lolita Jablonskiene (National Gallery of Art, Vilnius)

2011

Eva Näripea
Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond) [vt]
(Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmikunstis (ning edaspidi))

Juhendajad prof Virve Sarapik ja prof Mart Kalm (mõlemad Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid prof Ewa Mazierska (University of Central Lancashire, Preston) ja dr Michael Goddard (University of Westminster, London)
Oponent prof Ewa Mazierska (University of Central Lancashire, Preston)

2010

Tiina-Mall Kreem
Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855–1881) [vt]
(Kirchenbau, Kirchenarchitektur und Kirchenkunst des Luthertums in Estland während der Zeit Alexanders II (1855–1881))

Juhendaja prof Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid dr Karin Hallas-Murula (Eesti Arhitektuurimuuseum) ja dr Urmas Petti (Tartu Ülikool)
Oponent dr Karin Hallas-Murula (Eesti Arhitektuurimuuseum)
* 2011. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi valdkondadeülene peapreemia

2009

Raivo Kelomees
Postmateriaalsus kunstis. Indeterministlik kunstipraktika ja mittemateriaalne kunst [vt]
(Postmateriality in Art: Indeterministic Art Practices and Non-Material Art)

Juhendaja prof Virve Sarapik
Eelretsensendid dr Heie Treier ja dr Chris Hales
Oponent dr Mari Laanemets

2007

Pia Ehasalu
Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561–1710). Produktsioon ja retseptsioon [vt]
(Painting in Tallinn during the Swedish Period (1561–1710): Production and Reception)

Juhendaja prof Krista Kodres
Eelretsensendid prof Juhan Maiste ja mag Juta Keevallik
Oponent dr Inga Lena Ångström Grandien

2004

Heie Treier
Kohalik modernsus kunstis. Eesti varamodernistliku kunsti teoreetiline ja ajalooline kontseptualiseerimine ning Karl Pärsimägi paradigmaleidmise perioodil [vt]
(Local Modernity in Art: The Theoretical and Historical Conceptualisation of Early Estonian Modernist Art and Karl Pärsimägi in the Period of Finding the Paradigm)

Juhendaja dr Thomas McEvilley
Eelretsensendid dr Katrin Kivimaa ja dr Ene Lamp
Oponent prof Jaak Kangilaski

2003

Ants Juske
Ümberpööratud perspektiivi kulturoloogilised, semiootilised ja tajupsühholoogilised tekkemehhanismid [vt]
(Summary in English)

Juhendaja emeriitprof Boris Bernstein
Oponendid prof Peeter Tulviste ja dr Altti Kuusamo

1999

Krista Kodres
Tallinlane ja tema maja. Jõuka Tallinna kodaniku elamu ca 1600–1770. Maja, planeering, kaunistused ja sisustus [vt]
(The Burgher of Tallinn and his Dwelling, ca 1600–1750: House, Plan, Decoration and Furnishings)

Väitekiri kaitstud eksternina
Oponendid prof Lars Olaf Larsson ja prof Juhan Maiste

1998

Mart Kalm
Arhitektuurikultuuri kujunemisest Eestis 1918–1940 [vt]
(Formation of Architecture Culture in Estonia in 1918–1940)

Väitekiri kaitstud eksternina
Oponendid prof Riitta Nikula ja prof Leo Gens

1995

Juhan Maiste
Klassikaline suund Eesti ehituskunstis 1530–1830. Stiil ja traditsioon [vt]
(Classical ideal in Estonian architecture, 1530–1830: Style and Reception)

Väitekiri kaitstud eksternina
Oponendid dr Ea Jansen ja dr Pekka Korvenmaa

Rein Zobel
Tallinn ja tema keskaegsed kindlustused. Linnaehituslik ja arhitektuuriline areng läbi kaheksa sajandi [vt]
(Zusammenfassung)

Väitekiri kaitstud eksternina
Oponendid prof Evald Tõnisson ja dr Raimo Pullat

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud