Kadri Kallaste “Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors. Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania” (Dissertationes 14)

Kadri Kallaste doktoritöö keskendub ajalooliste tapeetide säilitamisele nende algses asukohas tervikliku interjööri osana ning selleks vajaliku metodoloogia väljatöötamisele. Teema valik on eelkõige tingitud murettekitavast olukorrast Eestis, kuid töö tulemus on rakendatav ka laiemalt.

Uurimuse eesmärgiks oli töötada välja juhised, mis võimaldaksid säilitada suuremat hulka ajaloolisi tapeete interjööri osana. Selleks ei ole võimalik välja pakkuda üht universaalset lahendust, vaid erinevate säilituskontseptsioonide kogum, mida saab kasutada restaureerimislahenduste väljatöötamiseks erinevates olukordades.

Uurimuse esimene osa keskendub tapeetide ja levinumate seinaskeemide ajaloole, kasutatud materjalidele ja tootmisviisidele. Lisaks sellele on analüüsitud tapeetide restaureerimise põhjuseid, meetodeid ja erinevate kontseptsioonide mõju restaureeritavale objektile.

Doktoritöö praktilises osas on dokumenteeritud kaheksat erinevat ajalooliste tapeetide restaureerimise juhtumit ja analüüsitud nende säilitamise probleemistikku.

Juhised valmisid uurimuse teoreetilise osa ja praktiliste restaureerimislahenduste kombineerimisel. Tapeetide säilitamiseks interjööri osana pakub autor välja erinevaid variante:in situ säilitamine, restaureeritud objekti paigaldamine selle algsesse asukohta ning tapeedi paigaldamine sekundaarsesse asukohta. Tapeete võib interjööris säilida nii terviklike kui ka fragmentaarsete objektidena.

Väljatöötatud metodoloogia võimaldab suurema hulga väärtusliku materjali säilitamist ja eksponeerimist selle algses või selleks sobivas uues keskkonnas, vaatajaskonna paremat ligipääsu ning ajalooliste tapeetide väärtustamist interjööri osana.

Juhendajad prof dr Krista Kodres ja Markus Krön
Eelretsensendid prof em Anne van Grevenstein-Kruse ja dr Hilkka Hiiop
Oponent prof prof em Anne van Grevenstein-Kruse

Keeletoimetaja Richard Adang
Kujundaja Tuuli Aule

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 14
384 lk, inglise keeles, eestikeelse kokkuvõttega
Eesti Kunstiakadeemia, 2013

ISBN 978-9949-467-43-3
ISSN 1736-2261

Doktoritöö väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Täistekst kättesaadav:
https://www.artun.ee/wp-content/uploads/2013/11/Kadri-Kallaste16.10.13.pdf

Jaga sõpradega:

Postitas Mairon L
Viimati muudetud