Tüüne-Kristin Vaikla “Re-purposing Space. The Role and Potential of Spatial Intervention” (Dissertationes 22)

Tüüne-Kristin Vaikla loomepõhine uurimus “Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju” tegeleb ajalooliste hoonete ümbermõtestamisega, et avaradada mooduseid ja luua üldistusi professionaalse ruumilise sekkumise mõiste laiendamiseks. Töö vaatleb ruumilisi suhteid, mis on seni varjatuks jäänud, uurides fenomenoloogilise ruumikäsitluse, disainiaktivismi ja gentrifikatsiooniprotsessi võimalikke vastastikmõjusid. Väitekiri analüüsib juhtumiuuringute – Pärnu mudaravila, Tallinna linnahalli ja Hiiumaa Palu kiriku – näitel ruumi aktiveerimise võimalikkust ning ruumiliste sekkumiste taktikaid, fokuseerides füüsilise ruumiga paralleelselt mentaalse ja sotsiaalse ruumi kihistustele.

Uurimus keskendub mineviku (hoonete) ja tuleviku (kasutajate) vaheliste seoste otsingutele, väärtustades ruumilisi kihistusi ja inimlikke käitusmismustreid. Sisearhitektina huvitub autor ruumi mõjust inimestele ning inimeste mõjust ruumile ehk teisisõnu, kuidas on võimalik füüsilise ruumi abil suunata inimeste käitumist ning mil moel inimene mõjutab ruumi atmosfääri. Sisearhitektuurse ruumiprojekti koostamise puhul on emotsionaalne ja pragmaatiline lähenemine pöördvõrdelises suhtes.

Juhendajad Prof. Ranulph Glanville, Prof. Mart Kalm
Välisretsensendid / External reviewers: Dr. Suzie Attiwill, Dr. Lilian Hansar
Oponent / Opponent: Prof. Morten Lund

Toimetaja / Editor: Dr. Epp Lankots
Tõlkijad / Translators: Peeter Tammisto, Liis Kivirand
Keeletoimetaja / Copy editor: Richard Adang
Kujundus ja küljendus / Design and layout: Stuudio Stuudio

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 22
240 lk, inglise keeles, eestikeelse kokkuvõttega
Eesti Kunstiakadeemia, 2017

ISBN
978-9949-594-10-8
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud