Sisseastumine

Keda me ootame

Maali õppida soovijatelt eeldame eelkõige avatust, uudishimu ümbritseva elu ja kunsti suhtes – huvi ja (eakohane) kursisolek kunstieluga (sh harjumus külastada kunstinäitusi) on üheks eduka õppimaasumise eelduseks. Olulised on elementaarsed manuaalsed oskused, mis avalduvad maali, aga samuti joonistuse vm. vormis. Siiski pole määravaks seni tehtud pildid, pigem tulevad kasuks töödes ilmnevad võimed, eeldused ja tahe ennast julgelt ja isikupäraselt väljendada, ümbritsevat analüüsida ja kunstiliselt tõlgendada. Kasuks tulevad samuti vaimne paindlikkus, kohanemisvõime muutuvate oludega ja koostöövalmidus, suutelisus elementaarseks enesekriitikaks – ehk kokkuvõtvalt nö intelligentne reageerimisoskus.

Ajakava

01.02.– 26.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
17., 25. ja 26.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

Kunst BA õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Küsimused leiad SIIT

03.– 04.07.2023 toimuvad vestlused
05.07.2023 konsultatsioon
05.– 07.07.2023 kohapeal toimuvad sisseastumiseksamid
hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
10.07.2024 õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava KUNST (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur)

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

ESIMENE EKSAMIVOOR: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja portfoolio

Eksamiülesanne 1: Näituse arvustus vabalt valitud näituse põhjal

Näituse arvustus tuleb esitada  hiljemalt 29. juuniks. Arvustus lisatakse avalduse juurde SAIS’i.

Näituse arvustuse nõutavaks pikkuseks on 1 lehekülg (2000-2500 tähemärki koos tühikutega) A4 formaadis (font Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5, veeris 2 cm). Kindlasti märkida essee pealkirjas arvustatava näituse pealkiri, toimumiskoht ja aeg ning autori nimi. Palume esitada essee .docx vormingus, palume essee dokument nimetada enda täisnimega.

Näituse arvustuse puhul hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust, analüüsivõimet ja argumenteerimise võimekust, teksti sidusust ja terviklikkust. Samuti hinnatakse kirjutaja mõttekäikude originaalsust, maailmavaatelist avarust ning vastavust EKA-s õppimiseks vajalikele nõudmistele.

Portfoolio:

Avalduse juurde SAISis tuleb lisada digitaalse kunstnikuportfoolio ning soovi korral väljavõtted visandiplokist (vt. “vestlusele kaasa”).

Esitatud portfoolio alusel valib vastuvõtukomisjon välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele. Tulemused hiljemalt 30. juunil kella 15:00ks.


TEINE EKSAMIVOOR: Vestlus

Vestlus toimub 3. ja 4. juuli 2023 Põhja pst 7-D306

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlus etteantud artikli teemal (kandidaat peab olema valmis rääkima kõigil kolmel teemal).

Artiklite nimekiri:

  1. Eero Epner “Maastiku vaatamisest eesti vanemas maalikunstis” (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/maastiku-vaatamisest-eesti-vanemas-maalikunstis/)
  2. Mats Laes Nuter “Kunst on linnas kunsti näha” (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/kunst-on-linnas-kunsti-naha/)
  3. Neeme Lopp ja Jaak Tomberg “Tulevik on tunni aja pärast” (https://www.muurileht.ee/tulevik-on-tunni-aja-parast/).

Vestlusele kaasa:

Vestlusele võib kaasa võtta eelnevalt SAISi üleslaetud kunstniku portfoolio paberkandjal, mis sisaldab vähemalt 8 (viimase kolme aasta) teose dokumentatsiooni ning lühikest kunstnikupositsiooni tutvustavat teksti. Soovi korral võib kaasa võtta kuni 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja olemasolu korral ka visandiplokk. Zoomi vestluseks palume ette valmistada portfoolio töödega esitluse ekraanilt jälgimiseks. 

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.


KOLMAS EKSAMIVOOR: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamitele eelneb konsultatsioon 05.07.2023 kell 10.00 Põhja pst 7- Galerii

Eksamiülesanne 2: joonistamine 05.07.2023 11.00- 18.00 Põhja pst 7- kogunemine EKA Galeriis
Joonistatakse kohapeal valmisseatud ülesande alusel. Joonistusvahendid saab kohapealt. Joonistus peab valmima esimese eksamipäeva lõpuks. Joonistus seatakse üles oma Loomingulise ülesande teose lähedusse.

Hinnatakse proportsioonide, mahtude, valguse, vormi, perspektiivi paikapidavust ja veenvust.

 

Eksamiülesanne 3 “Loominguline ülesanne” 05.-06.07.2023 kell 10.00–18.00 Põhja pst 7

Erialaeksami loomingulise ülesande teema antakse eksamile eelneval konsultatsioonil.

Ülesande teostamiseks on kandidaatidel aega kaks päeva, mille jooksul peab valmima terviklik kunstiteos, mis kujutab, kirjeldab või peegeldab üliõpilaskandidaadi kui isiksuse maailmavaadet, soove, kirgi, isiklikke üleelamisi ning hoiakuid, mälestusi või tuleviku prognoose, mida kandidaat soovib kommunikeerida.

Valmiv kunstiteos võib väljendada kandidaadi sõnumit ühiskonnale – või ka ühele konkreetsele isikule – läbi otsese (või kaudse) kujutamise, kirjelduse või mõne muu visuaalsele kunstile omase meetodi. Teose formaat on vaba, teos võib olla nt joonistus, installatsioon, graafiline teos,  skulptuur, maal, video, foto, performance, heliinstallatsioon vm. Töö teostus peaks kandidaadi ideed ja kontseptsiooni toetama ning võimaldama tal näidata oma erialaseid oskusi.

Terviklik teos võib tähendada ka tööde seeriat või isegi mitmeid erinevates kohtades paiknevaid taieseid.

Lubatud on kõik kunstilise eneseväljenduse vormid ja tehnikad, mis jäävad seadusandluse raamidesse ja mida kandidaat suudab veenvalt ära põhjendada. Kogu spetsiifiline varustus selliste projektide teostamiseks ja eksponeerimiseks peab sel juhul olema tagatud sisseastuja enda poolt. Näiteks video puhul eeldame salvestamise ja  monteerimise vahendite olemasolu kandidaadilt. Samuti peavad kandideerijal kaasas olema oma varustus joonistamiseks, maalimiseks, skulptuuri teostamiseks jne.

Teose kõrval võib vajadusel olla lühike selgitav tekst.

Töö teostamise vahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Tööks vajalikud joonistusalused ja mõned lihtsamad tööriistad on olemas ka eksami paigas. Töölaudade ja muu kohapealse inventari osas abistavad osakondade meistrid. 

Loomingulise ülesande hindamisel hinnatakse töö teostamisel kasutatud tehniliste oskuste taset, teose kontseptsiooni tugevust, ideelist  potentsiaali ja originaalsust, lahenduse kaasaegsust, valitud tehniliste vahendite ning kujutamise meetodite asjakohasust ja veenvust valminud teose kontekstis ning kogu lahendusega saavutatud kunstilist tervikväljundit. 

 

Eksamiülesanne 4 “Loomingulise ülesande esitlus” 07.07.23 kell 10.00 Põhja pst 7

Teose esitlus toimub hindamiskomisjoni ja kaas-kandidaatide ees. Selleks tuleb ette valmistada ja esitada lühike, 5 minuti pikkune teost selgitav ning põhjendav esitlus, millele järgneb küsimuste voor. Kaaskandidaatidele asjakohaste küsimuste esitamine on tervitatav.

Hinnatakse sisseastuja oskust tutvustada oma töid (erialaeksamid ja portfoolio), üldist silmaringi ning motivatsiooni töötamiseks kaasaegse kunsti valdkonnas. Hinnatakse ka sisseastuja võimet süveneda ja analüüsida kaaskandidaatide tööd. 

 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend*: 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Lisainfo

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

http://ekasculpture.tumblr.com/

Valik galeriisid Tallinnas:

Tallinna Kunstihoone galeriid:

http://www.kunstihoone.ee/

Eesti Kunstnike Liidu galeriid:

Hobusepea galerii http://www.eaa.ee/hobusepea/hindex.htm

Draakoni galerii http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

KUMU

http://www.kumu.ee/en/

Vaal Galerii

http://www.vaal.ee/

Temnikova 6 Kasela galerii

http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Täpsemalt loe kandideerimise kohta SIIT

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee