Sisseastumine

Konsultatsioonide ajad sisseastujatele leiab SIIT.

Keda ootame õppima?

Ringdisaini õppekava on loodud inimestele, kelle motivatsioon on radikaalselt ja strateegiliselt disainida ringset tulevikku esemelises maailmas ja läbi selle luua positiivset mõju ning lisaväärtust tootvas majandusruumis. Tulevase tudengi taust ei pea olema disainis – õppekaval tutvustatavad (disaini)tööriistad on probleemide lahendamisel ja uute süsteemide loomisel ning tõlgendamisel universaalsed abilised ka äritaustaga inimestele.

Õppekava ootab paralleelselt ka inimesi, keda huvitab akadeemiline karjäär ja kohaliku ringdisaini kogukonna teadusarendustöö. Sisseastuja võib olla äsja BA lõpetanud, kuid ka aastaid lineaarses majandusruumis tegutsenud professionaal, kes vajab uusi tööriistasid, et joonduda ringse tulevikuga.

AJAKAVA 2023

01. veebruar– 29. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is kuni kella 23:59ni

19., 28. ja 29. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7-D206

13., 14., 15. ja 26. juunil konsultatsioonid sisseastujatele. Lisainfo ja registreerimine.

4. ja 5. juulil toimuvad magistriõppe vestlused

12. juulil on õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAIS-is

õppekava RINGDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Inglise keele oskust B1 tasemel tõendav dokument
– CV           
– Motivatsiooniessee (1 A4)
– Digitaalne portfoolio, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina. Kui tööd on välja pandud isiklikule kodulehele, siis võib portfoolio asemel esitada ka kodulehe lingi.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 4. ja 5. juulil 2023 Põhja pst 7-A502/503.  Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Motivatsiooniessee– on eesti keeles, umbes 2 500 – 3 000 tähemärki, kus tutvustatakse oma tausta ja põhjendatakse soovi õppida valitud õppekaval. Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.
Ootame, et kandidaat kirjeldaks kuidas tema varasemad õpingud, tegevused ja kogemused on asjakohased ringdisaini õppimiseks ning millised on tema ootused õppima asumisele.
Essees palume analüüsida mõnd enda valitud ringdisaini näidet, mida võib siduda oma tegevusega disaini, kasutajauuringute, antropoloogia vmt seotud alal. Kirjutamisülesanne peab avama kandidaadi mõttemaailma, väärtusi, seoste loomise oskust ja nende selgust, andes aimu, kuidas analüüsitud näited sisseastujat kõnetavad.
NB! On oluline, et motivatsioonikirjas esitatakse korrektsed viited kasutatud algallikatele (st tsitaadid, mõtted, ideed ja materjalid, mis ei ole teie enda omad). Viitamise reeglite vastu eksimist käsitletakse plagiaadina ning selle tulemuseks on kandidaadi diskfalifitseerimine.

Motivatsiooniesseega hinnatakse loogilist ja loovat arutlust ning ideede esitlemise selgust, argumenteeritust, üldistusvõimet ja analüüsioskust. Hindame võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni ning seeläbi teadlikkust valdkondlike ning erialapiire ületavate ideede ja teemade osas. Hindame keeleliselt ladusat ning grammatiliselt korrektset eneseväljendust.

CV ja portfoolio peab andma ülevaate kandidaadi senistest tegevustest ning professionaalsest võimekusest ja huvidest. Portfoolios võib esitleda varasemaid uurimistöid, idee visandeid, erinevaid töö kavandeid, fotosid või makette teenustest, toodetest või teisi arendustegevusi. Me ei oota klassikalisi joonistusi ega maale. Eelkõige peate avama ennast laiemalt loova ja ühiskonda panustada sooviva aktiivse persoonina, kelles on võimeid ja tahet osaleda ringsemalt toimiva majandusmudeli poole liikumises. 

Kui tunned, et portfoolio formaat ei sobi sinu tegevuse väljenduseks, võid selle mahus esitada visuaalse analüüsi ühest kaasaegsest komplekssest disainiprobleemist, mille käsitlemisel usud ringdisainil olevat oma roll. Tooge välja probleemi olemus, esitlege visuaalselt selle komplekssust, erinevaid elemente, osapooli ja nende vahelisi seoseid ning näidake, millised on erinevad vaatenurgad (huvid), mis on olulised selle probleemi lahtiharutamisel.

Hindame portfoolio terviklikkust ja esitatud tööde kvaliteeti. Visuaalse analüüsis hindame selle võimet avada probleemi eri tahke ja järeldusteni jõudmise oskust. Mõnda teie esitletud tööst käsitleme vestluse käigus. 

Vestlus– vastuvõtukomisjonis toimuva vestluse käigus arutletakse kandidaadi portfoolio, essee ja motiveerituse üle õppima asuda. Vestluse eesmärk on tutvuda kandidaadi erialavaliku põhjustega ning uurida tema laiemate huvide ja teadmiste kohta. Kandidaadilt eeldame analüütilist ja loovat mõtlemist, sotsiaalset tundlikkust, teadlikkust ja avatust valitud eriala ning muutuva maailma vastu kogu selle mitmekesisuses. 

Hindame, kuidas kandidaat suudab põhjendada oma motivatsiooni õppekaval õppida, kuidas näeb programmi seoseid oma isikliku professionaalse arenguga ja võimet diskuteerida antud valdkonna arenguid ja probleeme. Hindame suhtlusoskust, loovust, kriitilist mõtlemist, motivatsiooni ja valmisolu õppetöös aktiivselt osaleda, omandatut oma professionaalses karjääris rakendada ning koostöövõimet ja valmisolu panustada uurimuslikus, vastutustunnet nõudvas ja multidistsiplinaarses meeskonnatöös.

Loe sisseastumise üldtingimustest lähemalt