Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud võõrkeelena inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

2. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Ajakava

13.-27.06.2022 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

13., 20. ja 27.06.2022 avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7-D206 kell 10:00-16:00

29.06.-01.07.2022 kohapeal toimuvad BA eksamid

01.07.2022 MA vestlus

hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

11. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava STSENOGRAAFIA

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

KOOS AVALDUSEGA TULEB ESITADA:

Eksamiülesanne 1: Essee. Sisseastumise avalduse juurde SAISis lisada kõigil essee, ca 1200-1500 sõna. Teemad: Kunstiteos, mis on mõjutanud mu elu / Kelleks tahan siin koolis saada ja miks?

Digitaalne portfoolio: Portfoolios peab sisalduma 10 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või visandiplokk.


SISSEASTUMISEKSAMID KOHAPEAL 29.06-01.07.2022

Eksamiülesanne 2: pildirida 29.06.2022 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kaasa võtta telefon või fotokaamera. Pildid esitatakse komisjonile digitaalselt kokku lepitud kellaajaks. Hinnatakse kadreerimisoskust, pildirea dünaamikat ja terviklikkust.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 3: kavand  30.06.2022 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kollaažiks kaasa võtta liim, käärid, vatman/joonistuspaber A4 formaadis, ajalehed/ajakirjad, värvilised paberid, tekstiiliribad etc.
Ülesannet on lubatud sooritada ka digitaalselt. Hinnatakse nägemuse originaalsust, kompositsiooni terviklikkust ja detailitäpsust etteantud teema käsitlemisel.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 4: kohaspetsiifiline installatsioon 01.07.2022 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Hinnatakse kontseptsiooni selgust ja kunstilise kujundi loomise oskust.


 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava STSENOGRAAFIA

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
  • CV
  • kavandatava magistritöö projekti lühike kirjeldus(võib olla kirjutatud vabas vormis, kuid peab olema selgelt arusaadava sõnastuse ja sisuga)   
  • motivatsioonikiri
  • portfoolio(peab olema esinduslikus formaadis, sisaldama vähemalt 5 teost (mahukamate projektide puhul ka kuni 3 teost). Paberkandjal portfoolio on hea  lisaks digitaalselt saadetule vestlusele tulles kaasa võtta)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlused toimuvad 1. juulil Põhja pst 7-D304

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Max. konkursi punktide arv on 10+10

Eritingimusena saavad õppekavale ilma sisseastmiseksamiteta sisse EKA Stsenograafia õppekava BA tasemel Cum Laude lõpetanud üliõpilased, kelle lõpetamise aasta on maksimaalselt kolm aastat tagasi (BA diplom 2020. 2021. või 2022. aastast). Nõutav on avalduse õigeaegne esitamine SAISis

Vastuvõtu lävend* : 12

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee