Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame eelneva kunstikogemusega (kunstiringid, kunstikoolid, ettevalmistuskursused jne.) laialdase kultuurihuviga, kitsamalt teatri ja filmihuvilisi noori, kes on omandanud gümnaasiumihariduse ning kellel lisaks emakeelele on omandatud võõrkeelena inglise keel.

Kandidaadilt oodatakse arutlusoskust, intelligentsust, loomingulisust. Samuti eelnevat praktilist kunstiga tegelemist, sealhulgas maalimine ja joonistamine. Teretulnud on kodus valmistatud maketid, mudelid ja kavandid. Tugevalt soovitav on omada eelnevat kunstikogemust kunstiringides, kunstikoolis, ettevalmistuskursustel, vm.

Kandidaadilt eeldame:

1. intelligentset arutlusvõimet eriala puudutavatel teemadel

2. portfooliot, mis lisaks joonistustele ja maalidele sisaldaks erialaseid katsetusi

Ajakava

01.02.– 27.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7-D206 kell 10:00-16:00

29.06.– 05.07.2024 kohapeal toimuvad BA eksamid

hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

10.07.2024 õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava STSENOGRAAFIA

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

KOOS AVALDUSEGA TULEB ESITADA:

Eksamiülesanne 1: Essee. Sisseastumise avalduse juurde SAISis lisada kõigil essee, ca 2000 sõna. Teemad: Kunstiteos, mis on mõjutanud mu elu / Kelleks tahan siin koolis saada ja miks? Hinnatakse valitud teema avamise oskust ja teksti sisukust

Digitaalne portfoolio: Portfoolios peab sisalduma 12 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või visandiplokk.


SISSEASTUMISEKSAMID KOHAPEAL 03.– 05.07.2024

Eksamiülesanne 2: pildirida 03.07.2024 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Ülesande teema antakse kohapeal. Sisseastujatele selgitatakse eksamipäeva hommikul ülesannet. Sisseastujad esitavad komisjonile määratud kellaajaks oma töö tulemused. Päeva teises pooles toimub tööde arutelu, iga sisseastuja saab komisjoni ees võimaluse kommentaarideks ja küsimustele vastamiseks. Komisjon otsustab, kes pääsevad edasi järgmise päeva ülesannet sooritama.

Kaasa võtta telefon või fotokaamera. Pildid esitatakse komisjonile digitaalselt kokku lepitud kellaajaks. Hinnatakse kadreerimisoskust, pildirea dünaamikat ja terviklikkust.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 3: kavand  04.07.2024 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Kavand = kollaaž, ehk see ülesanne tuleb lahendada kollaažtehnikas. Ülesande teema täpsustatakse kohapeal. Sisseastujatele selgitatakse ülesannet. Sisseastujad esitavad komisjonile määratud kellaajaks oma töö tulemused. Päeva teises pooles toimub tööde arutelu, iga sisseastuja saab komisjoni ees võimaluse kommentaarideks ja küsimustele vastamiseks. Komisjon otsustab, kes pääsevad edasi järgmise päeva ülesannet sooritama.

Hinnatakse nägemuse originaalsust, kompositsiooni terviklikkust ja detailitäpsust etteantud teema käsitlemisel.

Kollaažiks kaasa liim, käärid, vatman/joonistuspaber A4 formaadis, ajalehed/ajakirjad, värvilised paberid, tekstiiliribad etc. Ülesannet lubatud sooritada ka digitaalselt.

Päeva lõpuks selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru. Eksamilävend 5.

Eksamiülesanne 4: kohaspetsiifiline installatsioon 05.07.2024 algusega kell 9.30 Põhja pst 7 ruumis B304.

Ruumiline kompositsioon (EKA ruumides ja linnaruumis). Sisseastujad saavad ülesande, mille nad peavad lahendama linnaruumis. Pealelõunal külastab komisjon valminud töid kokkulepitud järjekorras.

Hinnatakse kontseptsiooni selgust ja kunstilise kujundi loomise oskust.


 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Kõigi kolme eksamipäeva jooksul on edasipääsuks vajalik lävend 5.
Sisseastujad, kelle päevasooritust hinnatakse alla 5 punkti, ei pääse edasi järgmise päeva ülesannet lahendama.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava STSENOGRAAFIA

2024 aastal vastuvõttu stsenograafia magistriõppesse ei toimu.

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee