Eesti Kunstiakadeemia jagas uurimisgrante

Sügisel kuulutas EKA juba kolmandat korda välja akadeemiasisese uurimisgrantide taotlusvooru. Uurimisprojektide rahastamisega toetatakse akadeemiale olulisi uurimisteemasid ja -rühmi ning teadmussiirde suurendamist. Traditsioonilise teadustöö ja arendustegevuse kõrval peetakse oluliseks akadeemia ühe fookusvaldkonna – loome- ja praktikapõhise uurimuse – toetamist.

Konkursi tulemusena rahastatakse EKA teadusfondist täismahus nelja uut uurimisprojekti.

Erandlikult otsustas komisjon määrata EKA teadusgrandi kahele esitatud projektile: muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna teaduri Hannes Vinnali juhitud uurimisrühmale projektiga „Tsunftimeistrid: provintsilinnade kunstilooming uuenduse ja traditsiooni vahel 17.19. sajandil“  ning  kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor Krista Kodrese juhitud uurimisrühmale projektiga „Kunstiajalugu kontakttsoonis: populaarne ja fiktsionaalne Eesti kunsti(ajaloo)kirjutuses“

Hannes Vinnali juhitav teadusprojekt võtab vaatluse alla seni vähe uuritud valdkonna maalijate tsunftid 17.19. sajandil ning teeb seda multidistsiplinaarselt, põimides kunstiajaloolist käsitlust sotsiaalajaloo vaatenurgaga ja kaasates konserveerimise, tehnilise kunstiajaloo, analüütilise keemia, arhiivinduse ja museoloogia aspekte. Uurimisrühma kuuluvad Hilkka Hiiop, Kadi Polli (Eesti Kunstimuuseum), Triin Kröönström (Tallinna Linnaarhiiv), Signe Vahur (Tartu Ülikool) ning EKA doktorandid Kristiina Ribelus ja Varje Õunapuu. 

Krista Kodrese juhitav uurimisrühm uurib kunstiteaduse suhet avalikkusega – mitte-akadeemilisi vorme, mida kunstikirjutus võib võtta: erinevad ilukirjanduslikud ja filmikunstilised žanrid, populariseerivad väljundid massimeedias, kirjavahetused, kunstikirjutuse visuaalia jm. Eesmärgiks on juhtumiuuringute kaudu avada kunstiajaloo publikule vahendamise viise Eestis alates kunstiteaduse kui akadeemilise distsipliini sünnist 19. sajandil kuni tänapäevani. Uurimisrühma kuuluvad Kristina Jõekalda, Tiina Abel, Kädi Talvoja, Epp Lankots, Johannes Saar ja doktorant Liisa-Helena Lumberg.

EKA arendusgrandi pälvis arhitektuuriteaduskonna dekaani ja teaduri Sille Pihlaku ning teaduri Siim Tuksami projekt “sLender fassaad – mass-kohandatav, multifunktsionaalne mahuline hoone piirdetarind“, mille eesmärk on välja arendada alternatiivseid lahendusi loodavate hoonete (puit)konstruktsiooni kaitsmiseks ning olemasolevate rekonstrueerimiseks, sealhulgas uurida, milliseid ruumilisi, energeetilisi ja looduspõhiseid lahendusi saaks sLender fassaad endas kanda. Projekti kaasrahastaja on AS Thermory. 

EKA loovuurimusliku grandi konkursile laekus kõige rohkem taotlusi kuue projekti hulgast otsustas komisjon määrata grandi disainiteaduskonna nooremteaduri Arife Dila Demiri projektile „Multi-Sensory Design for Somatic Care“, mis uurib sensoorset disaini hiljutiste neuroteaduse, inimese-arvuti interaktsiooni ja nutitekstiili saavutuste vaates. Väiksemas mahus otsustas komisjon toetada ka sotsiaalse disaini külalisprofessor Francisco Martinezi loovuurimuslikku näituseprojekti „Asju pimedudes hoides“ ning disainiteaduskonna vanemteadur Reet Ausi projekti „Ringse ja jäätmevaba rõivadisaini ning tootmismudeli Upmade arendamine“

Uurimisgrandi suurus on kuni 70000 eurot, rahastuse saanud projektid kestavad kuni kaks aastat. Järgmine uurimisgrantide taotlusvoor kuulutatakse välja 2024. aasta sügisel.