EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tulemused

Ettevõtluspreemia: Argo Tamme “Keskkonnahoidlike riigihangete määrusele vastava istemööbli projekteerimine ja prototüüpimine”

EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tulemused on selgunud. Konkursile laekus 12 tööd. Komisjon koosseisus Jaanus Vahesalu, Martin Melioranski, Reet Aus, Daniel Kotsjuba ja Pille Epner otsustas välja anda viis preemiat – ettevõtluspreemia 1000 eurot (toetaja Tallinna Strateegiakeskus), EKA eripreemia 800 eurot ning kolm ergutuspreemiat summas 600 eurot. Tallinna linn tunnustab ettevõtluspreemia saajat „Tallinna ettevõtlusauhinnad 2022“ väljakuulutamisel 28. septembril 2022.

Ettevõtluspreemia 1000 eurot silmapaistva rakendusliku väljundiga töö eest pälvis Argo Tamm magistritööga “Keskkonnahoidlike riigihangete määrusele vastava istemööbli projekteerimine ja prototüüpimine”.
Töö käigus valminud uuendusliku istemööbli lahendusel on suur potentsiaal panustada mööblitööstuse jätkusuutlikkusse. Kergest taaskasutatavast materjalist loodud ja täielikult lahtivõetavat modulaarset toodet saab kergesti parandada või peale eluea lõppu osadeks võtta ning detailid ringlusesse suunata. Eriti väärtuslik on antud uurimistöö ja tootearenduse vastavus keskkonnahoidliku riigihanke määruse tingimustega. See annab võimaluse riigile olla teenäitajaks jätkusuutlikuma tuleviku poole ning rõhutab disaineri laiemat rolli ja vastutust ühiskondlike protsesside suunajana.

EKA eripreemia 800 eurot silmapaistva elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö eest said Elina Liiva ja Helena Rummo uurimusega “Hoone jalajälje vähendamine kasutades taastuvaid ressursse ja ringmajanduse põhimõtteid”.
EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskuse nooremteadurite Liiva ja Rummo teadustöö tulemuste rakendamine lisab tõuke ehitussektori rohepöördele. Uuring annab arhitektidele ülevaate kliimaneutraalsete hoonete projekteerimiseks ning näitab veenvalt, et puitmoodulehitus vähendab oluliselt seotud süsiniku heidet hoonete rajamisel. Projekti tulemusena on Tallinna Linnavaraamet välja kuulutanud arhitektuurikonkursi kahele lasteaiale puitmoodulitest lahenduse leidmiseks ning seega on töö potentsiaal uute lasteaedade kiirema ja kestlikuma rajamise näol on veelgi suurem. Ühtlasi toob antud uurimus esile arhitekti proaktiivse panuse olulisuse ehitustegevuse laiemas ümberkorraldamises.

Ergutuspreemiad à 600 eurot pälvisid:

Mõtus Lõmaš Kama “Koosdisaini mudel Kopli 93 kogukonnakeskuse tuumikrühma elujõuliseks tegevuseks”.
Kama bakalaureusetöö on heaks näiteks ja eeskujuks, kuidas strateegilise disaini meetodite rakendamine aitab toetada kogukondade toimimist ja arengut ning levitada keskkonnasõbralikke väärtuseid ja praktikaid. Koosdisaini raamistikul, mis valmis ühe kogukonnakeskuse arendamise käigus, on potentsiaal laiemale rakendusele mittetulundussektoris. Uurimustöös seotakse loogilisel ja loomulikul viisil, läbi isikliku kogemuse ja reflektiivse panuse jätkusuutlikkuse tippteooria selle otsese rakendamisega lokaalse elukorralduse parendamiseks.

Regina Tagger “Disain patsiendikeskse südametransplantatsiooni teekonna suunas. Mitmetasandilised tugivõrgustikud patsiendi võimestamiseks”.
Taggeri magistritöö puhul hindas komisjon kõrgelt disainipraktikate potentsiaali avamist tervishoiuteenuste terviklikuks arendamiseks, seda eelkõige patsiendi vaate kaasamisel teenuste planeerimisse. Tunnustati viljakat koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja ideelahenduste funktsionaalsust ning  kõrget taset. Töö näitab väga selgelt, et Eesti meditsiinivaldkonna kaasajastamisse on oodatud väga erinevate erialade parim teave ja oskused neid rakendada.

Triin Toom “Veealune kõnelus põisadruga – ettepanekud kasvukohtade säilitamiseks”.
Toomi magistritöö puhul võlus komisjoni eluliselt oluline teemapüstitus ning interdistsiplinaarsete teadmiste oskuslik ühendamine. Väljapakutud funktsionaalsed disainilahendused lähtuvad põhjalikust taustauuringust põisadru elutsüklist ja kasvukohtadest ning panustavad Läänemere paigast nihkunud loodusliku tasakaalu taastamisse. See disainiuurimuslik töö viib siinse ökosüsteemi problemaatika  otsesesse seosesse globaalsete küsimustega inimtegevuste ümbermõtestamisest.

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Strateegiakeskusega korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus- ja mittetulundussektoris ja avalikus sektoris ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas.

Rakenduslikke teadus- ja arendustööde videote loomine on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist “EKA LOOVKÄRG jätkuprojekt”.