Theses

BACHELORS’ THESIS

2016

Anu Koppel. Kolga mõisa peahoone. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise kontseptsioon

Special Conditions of Heritage Conservation and Restoration Concept for the Main Building of Kolga Manor

Juhendaja: Ly Renter

Retsensent: Silja Konsa

Jüri Türkei. Majavalitsuse remont kui mõiste, selle tüpoloogia, restaureerimisproblemaatika ning kontseptsioonid Tallinna puitarhitektuuri näitel

The building administration’s renovation as a notion, its typology, conservation problems and concepts, as examplified by the wooden architecture of Tallinn

Juhendaja: Oliver Orro, MA

Retsensent: Claudia Valge

Triinu Kööba. Terrasiitkrohv Eestis. Kasutusajalugu ja restaureerimisproblemaatika

Granite imitation rendering in Estonia. History of use and problems of restoration.

Juhendajad: Maris Mändel, MA

Retsensent: Anu Soojärv

Maarja Kohtla. Ajaloolistest tänavavalgustitest Tallinna, Kuressaare ja Haapsalu vanalinnade näitel

The Historical Street Lights in the Old Towns of Tallinn, Kuressaare and Haapsalu

Juhendaja: Lilian Hansar, PhD

Retsensent: Triin Reidla

Marju Bakhof. Ajaloolised teekatendid linnades

Historic Pavements in Estonian Cities.

Juhendaja: Jaan Vali

Retsensent: Teele Jürivete

Taavi Tiidor. Tallinna Toomkiriku kooriruumi barokne stukkdekoor

Stucco décor in the chancel of Tallinn Cathedral

Juhendajad: Isabel Aaso-Zahradnikova MA, Hilkka Hiiop PhD, Juhan Kilumets MA

Retsensent: Marju Raabe

Tarmo Hook. Järvamaa kindluskirikute väljakujunemine ja paiknemine 13. sajandil

Position of Fortified Churches in Järvamaa in the Thirteenth Century

Juhendaja: Martti Veldi

Retsensent: Villu Kadakas

Andres Kalamees. Tartu Ülejõe pargiala taashoonestamisest

Juhendaja: Lilian Hansar PhD

2015

Aliis Veeber. Haljala valla mõisate abihooned

Manor’s outbuildings in Haljala municipality

Juhendaja: Riin Alatalu PhD

Retsensent: Anita Jõgiste

Claudia Valge. Ajalooliste puithoonete välisfassaadide värvilahendused Kassisaba asumis

Exterior Colour Schemes of Historic Wooden Buildings in the Kassisaba District of Tallinn

Juhendajad: Lilian Hansar Phd, Maris Mändel MA

Retsensent: Diana Haapsal

Anu Soojärv. Monumentaalkunst eksterjööris 1960. – 1980. aastatel Eestis: tehniline teostus ja säilivusproblemaatika

Exterior Monumental Art in Estonia from 1960s to 1980s: Technical Execution and Preservation Issues

Juhendajad: Hilkka Hiiop PhD, Maris Mändel MA

Retsensent: Johanna Lamp

Triin Reidla. 1980. aastate linnaplaneerimise eksperiment Tartus. “Arhitekti linnaosa” kujunemine ja väärtused

An Experiment in 1980s Urban Planning in Tartu. The Development and Values of “The Architect’s District”

Juhendajad: Lilian Hansar PhD, Oliver Orro MA

Retsensent: Tiina Tuulik

Juhan Hint. Hävinud arhitektuuripärandi eksponeerimine Tartu keskaegse kihistuse näitel

The Presentation of Architectural Remains in the Example of Medieval Stratifications in Tartu

Juhendaja: Lilian Hansar PhD

Retsensent: Anna-Liisa Sikk

Regina Hirtentreu. Evald Okase muuseumi maalikogu inventeerimine ja nelja maali konserveerimine

The Inventory of the Paintings Collection in the museum of Evald Okas. The Conservation of four oil paintings by E. Okas

Juhendaja: Merike Kallas MA

Retsensent: Tiina Sakermaa

Kristina Hirtentreu. Ants Viidalepa suuremõõtmelise lõuendmaali konserveerimine

The Conservation of the large scale painting by Ants Viidalepp

Juhendaja: Merike Kallas MA

Retsensent: Grete Nilp

Joel Leis. Paberfoto kahjustuste atlas: albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotod 20. sajandi esimese pooleni

Damage Atlas of 19th Century Second Half and 20th Century First Half Paper Based Albumen, Collodion, Silver Gelatine Photograps

Juhendaja: Meriliis Roosalu MA

Retsensent: Helen Volber

Karl Kallastu. Tõrvaajamine kui elatusallikas. Ajalooliste tõrvaahjude varemete ja asemete inventeerimine ning uurimine Loode-Saaremaal

Traditional pine tar production as a livelihood. Exploring the sites and ruins of historical tar ovens in North-Western Saaremaa

Juhendaja: Elo Lutsepp MA

Retsensent: Mark Rand

2014

Diana Haapsal. 1920.-1930. aastate aedlinlike piirdeaedade tüpoloogia Nõmme linnaosa näitel

Typology of Suburban Residential Fencing During the 1920s and 1930s as Exemplified in Nõmme City District

Juhendaja: Maris Mändel MA

Retsensent: Maarja Ruut

Kätlin Kaganovitš. Pärandi säilitamisest kujutise vahendusel. Dokumentalistika ja ristmeedia näited

Documentary film in preservation of cultural heritage

Juhendajad: Hilkka Hiiop PhD, Eva Näripea PhD

Retsensent: SiimRaie

Keidi Saks. Mantelkorstnad Saare maakonnas

Mantel Chimneys in Saare Country

Juhendaja: Rita Peirumaa MA

Retsensent: Dan Lukas

2013

Helen Volber. Meedia- ja videokunsti dokumenteerimine ja säilitamine

Documentation and preservation of media and video art.

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Annika Räim

Eva-Maria Aitsam. Eestiaegse väikeelamu kujunemine 1920.–30. aastatel ning hoonetüübi säiltamise ja restaureerimise võimalused Arnold Väli loomingu näitel

Development of small residential buildings in the 1920s and 1930s in Estonia and the possibilities for their preservation and restoration with focus on Arnold Väli’s creation

Juhendajad: Oliver Orro, Kirsi-Merilin Põldaru

Triin Ploom. Ühe redeltugitooli taassünd: taust ja rekonstruktsioon

The Rebirth of a Ladderback Armchair from Kolga Manor: Backround and Reconstruction

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Annes Hermann

Grete Ots. Pennisafferite arveraamat ja teised klappköited Tallinna Linnaarhiivi kogudes

Pennisaffer Book and Other Limp Bindings in the Collections of the Tallinn City Archives

Juhendaja: Mariann Habicht

Maarja Ruut. Alevite kujunemine Raplamaa näitel

Development of boroughs by example of Rapla county

Juhendaja: Lilian Hansar

Triin Aare. Haapsalu Jaani kiriku altari konserveerimistööde kontseptsioon ja restaureerimismetoodika välja töötamine

The conception and methodology of conservation of the altarpiece of St John´s church in Haapsalu

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Merike Kallas

Ott Mahlapuu. Jalgrataste ajalugu kuni II maailmasõjani. Jalgratta restaureerimine ja konserveerimine. Jalgratta Kurmark restaureerimine

History of the bicycle before II World War. Restoration and conservation of bicycle. Restoration of the bicycle ‘Kurmark’

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Merike Kallas, Helmut Välja

Grete Nilp. Kunstimälestiste restaureerimine nõukogude perioodil

The restoration of art in the Soviet Era

Juhendajad: Hilkka Hiiop, Anneli Randla

Hanna Selvet. Valve Pormeistri varajane looming. Nõukogude pärandi restaureerimise problemaatika

The early works of Valve Pormeister. Issues of soviet heritage restauration

Juhendaja: Maris Suits

Maria Vinter. Näiteid nukkude restaureerimisest Eestis ja Prantsusmaal

Examples of doll restorations from Estonia and France

Juhendajad: Heige Peets, Ruth Paas, Patricia Dal Pra

2012

Kristina Aas. Maikrahvi uued rõivad. Suurgildi hoone lünettmaalide ajalugu ja ennistamine

The new garments of the Count of May – The history and restoration of the lunette paintings of the Great Guild Hall

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Anita Jõgiste. Klassitsistlikud tüüpfassaadid ja värvilahendused Tallinna vanalinnas 19. sajandi esimesel poolel

Neo-classical model facades and color schemes in the first half of the 19th century in Tallinn’s old town

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Triin Jänes. Padise kloostri arheoloogilised leiud: raudesemete konserveerimine

Padise monastery’s archaeological findings: conservation of iron objects

Juhendaja: Aive Viljus MA

Maria Klammer. Maarjamäe memoriaali uuringud ja grafiti kahjustused kivipindadel

Studies of Maarjamäe memorial and graffiti damage on stone surfaces

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova MA

Joonas Paas. Max Hoenowi maastikumaali ja iluraami konserveerimine

Conservation of Max Hoenow’s landscape painting and frame

Juhendajad: Hilkka Hiiop MA, Merike Kallas MA

Tiina Sakermaa. Antonius von der Buschi epitaafi konserveerimine

The conservation of the epitaph of Antonius von der Busch

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova MA

Anna Liisa Sikk. Eesti keskaegsete tellisehitiste restaureerimine

Conservation of medieval brick structures in Estonia

Juhendaja: Maris Suits MA

Roman Tamm. 1920-30. aastate väikemajad ja nende renoveerimise praktika Kristiine linnaosa Linnuküla asumi ja lähiala näitel

Small houses of the 1920-1930s and their renovation practice exemplified by the Linnuküla settlement with its adjoining areas in the Kristiine district

Juhendaja: Oliver Orro MA

Eva Tammekivi. Pööningult leitud altarimaal taas kirikusse. Altarimaali „Aita mind, Issand!“ uuringud ja konserveerimine

The altarpiece found in the attic makes its way to the church. The studies and conservation of the altarpiece “Lord, help me!”

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Jelizaveta Tsedenova. 14nda sajandi Inglise vitraažakna fragment. Keemiliste kahjustuste analüüs ja restaureerimine

14th century English stained glass panel. Analysis of the glass deterioration and conservation

Juhendaja: Joost Caen PhD

2011

Kadi Sikka. Klaasfotode killud – Fotomuuseumi transferotüüpide konserveerimine

Juhendaja: Merilis Roosalu MA

Merilin Sooaru. Retušeerimismeediumid ja lõuendmaali “Nümfid“ konserveerimine

Juhendajad: Hilkka Hiiop MA, Merike Kallas BA

Kaisa-Piia Pedajas. Bergi vapp-epitaafi konserveerimine. Erinevad restaureerimiskontseptsioonid Niguliste muuseumis eksponeeritavate polükroomsete vapp-epitaafide näitel

Juhendaja: Hedi Kard MA

Sille Siidirätsep. Niguliste kiriku tuulelippude konserveerimine ja korrosiooni kahjustused metallil

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova

Johanna Lamp. Kunstiajaloolase Olev Printsi uuringud Tartu Jaani kirikus 1950-ndatel-60-ndatel aastatel: seinamaalingud ja terrakota skulptuuride polükroomia

Juhendajad: Anneli Randla PhD, Hilkka Hiiop MA

Kristo Kooskora. Historitsismi ajastu puitarhitektuuri illustreeritud terminid ja idee nende digitaalsest vormistamisest

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Aleksandra Tarassova. Kaasaegsed ikoonide puhastusmeetodid

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Maarja-Liisa Raid. Viljandi muinsuskaitseala aknad ja uksed

Juhendaja: Lilian Hansar PhD

Kaidi Org. Tartu Kastani tänava miljööala ajalooline areng ja restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Egle Tamm MA

Kirsi-Merilin Põldaru. Eterniit retrospektiivis. Kasutusajalugu ja restaureerimisproblemaatika Eestis

Juhendaja: Maris Suits MA

2010

Hanna Schutting. Ikooni restaureerimine vene traditsioonis

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Lauri Vaher. Tahvelklaveri dokumenteerimine, konserveerimine ja presenteerimise kontseptsiooni välja töötamine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA, Alexander Eckert

Allan Talu. Saatse EAÕ kiriku vana puukiriku ikonostaasi kuninglike väravate konserveerimine ning ikonostaasi virtuaalne rekonstruktsioon

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Mihkel Lender. 19. sajandi instrumentide restaureerimine

Juhendaja: Isabel-Aaso Zahradnikova MA

Kille Onton. Elmar Kitse maalide „Narva panoraam kosega“ ja „Fr.R.Kreutzwald ja J.Köler Võrus“ maalitehniline võrdlus ning konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Marika Pungas. Arheoloogiliste nahaleidude konserveerimine ja hoiustamine

Juhendaja: Isabel-Aaso Zahradnikova MA

Karola Mursu. Pidula mõisa peahoone interjööri restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Andres Muts. Laudise ja vahekarniiside profiilid kalamaja hoonetel

Juhendaja: Maris Suits MA

Kadi Särgava. Miljööaladel paiknevate hoonete soojapidavuse tõstmise problemaatika

Juhendaja: Maris Suits MA

Nele Hanson. Tallinna paneelelamute välisviimistlus ja selle kaasajastamise problemaatika

Juhendaja: Maris Suits MA

Liina Viil. Suur-Sadama 11 Kuressaares. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Maria Silla. Puitmõisad Eestis. Tüpoloogia, väärtused ja kaitse

Juhendaja: Leele Välja MA

2009

Andrus Ehari. Päeva tänava ansambel Tartus Karlova linnaosas. Muinsuskaitselised väärtused ja nende säilitamine

Juhendaja: Leele Välja MA

Anne-Mari Jakobson. Keraamika kahjustused

Juhendajad: Isabel Aaso MA, Heige Peets

Kadi Jentson. Eesti saviehitused – kahjustused ja säilitamine Rannu kihelkonna näitel

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Kristin Kivi. Väike-Õismäe – väärtused ja rehabilitatsiooni võimalused

Juhendaja: Maris Suits MA

Karin Kukk. Puka linnaehituslik analüüs ja miljööalade kaitse

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Sandra Mälk. Puitvilla Pärnu mnt 492, Tallinn

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Aigar Needo. Võru muinsuskaitseala linnaruumi analüüs ja inventeerimismetoodika

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Mark Rand. Pihtla mõis-häärberi arhitektuuriväärtus. Ajalugu, uuringud ja seisukord aastal 2009

Juhendaja: Anneli Randla PhD

Ksenia Tarassova. RA-KO elamud Tallinnas. Elamutüübi kujunemine ja säästev areng

Juhendaja: Riin Alatalu MA

Kaarel Truu. Tallinna liitsihi ülemise tuletorni kompleksi ajalugu ja tulevik

Juhendaja: Anneli Randla PhD

2008

Kadi Karine. Eisma ja Andi külade arhitektuuripärandi analüüs. Kaitse- ja kasutusettepanekud

Juhendaja: Leele Välja MA

Erkki Liivak. Peeter Suure Merekindluse peapositsiooni rannakaitsepatarei number 4 restaureerimise kontseptsioon

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Mari Luukas. Kaagjärve alamõisa vabrikuhoonete restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Sirli Naska. Tapa linnaehituslik analüüs ja ettepanekud miljööaladeks

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Mari Nõmmemaa. Tartu Ülikooli endise kirikuhoone fassaadide restaureerimine ja kasutuskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Jan Persidsky. Ülevaade muinsuskaitse- ja restaureerimisalasest tegevusest Eestis aastatel 1975-1985 Tallinna linna näitel

Juhendaja: Leele Välja MA

Mae Putk. Nõva kiriku restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Maarja Sarv. Tallinna 1930. aastate korterelamute ümberehituste problemaatika

Juhendaja: Leele Välja MA

Astra Sauga. Võhma linnaehituslik analüüs ja ettepanekud miljööaladeks

Juhendja: Lilian Hansar MA

Kerli Simagina. Estonia ja Rävala puiestee vahelise ala linnaehituslik analüüs

Juhendaja: Lilian Hansar

Martin Süld. Poska 35 hoonestuse restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Sofja Kapitan. Maali “Peeter I portree” restaureerimine ja konserveerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Benita Martsoo. Aaderdamine – kaks lähenemist, konserveerida või restaureerida

Juhendaja: Mati Raal MA

Kairi Priimets. Tallinna Teletorni kohviku interjöör aastatel 1980 – tänapäev

Juhendaja: Mati Raal MA

Riin Rohtla. Gloobuste ajaloost ja esimestest eestikeelsetest gloobustest. Koolipoisi gloobuse (1913?) restaureerimine

Juhendaja: Vilja Sillamaa

Marilin Siimer. Eesti Kunstimuuseumis säilitatava kahe raami konserveerimine maaliraami näituseks

Juhendaja: Isabel Aaso-Zahradnikova MA

Holger Loodus. Maalitehnika mõju teose säilimisele Adamson-Ericu maali “Lilled” konserveerimise näitel

Juhendajad: Hilkka Hiiop MA, Maris Klaas MA

Kerstin Sillaots. Andrus Johani maal “Naine kassiga”: uuringud ja konserveerimine restaureerimine

Juhendaja: Maris Klaas MA

Triin Talk. Arhitektuurimaketid . Ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine

Juhendaja: Mati Raal MA

2007

Anneli Jüristo. Pelgulinna Lenderi maja akende kujundus

Juhendaja: Leele Välja MA

Helen Kallaste. Kuressaare puitelamute tüübid

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Madis Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel

Juhendaja: Lilian Hansar MA

Madle Lippus. Soomepapp. Tootmine, kasutus maalialusena, restaureerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Mirjam Averin. Märjamaa alev. Ettepanekud miljööaladeks

Juhendaja: Leele Välja MA

Pille Viirsalu. Rotermanni kvartali Elevaatorihoone muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Leele Välja MA

Toomas Karting. Kaasaegse puitskulptuuri konserveerimine Kunstihoone fondi näitel

Juhendaja: Isabel Aaso MA

2006

Kadri Kallaste. Papjeemašee ajalugu, tehnikad ja konserveerimine parun Ferdinand von Wrangel(l)’i vapp-epitaafi näitel

Juhendajad: Isabel Aaso MA, Heige Peets

Maarja Tüür. Lennuki/Liivalaia/Lauteri/Maakri tänavate vaheline kvartal Tallinnas. Ajalooline ja linnaarenduslik analüüs ja hoonestusettepanek

Juhendaja: prof Veljo Kaasik

Mailis Metsaoru. Tallinna Toomkiriku seinamaali avamis- ja restaureerimistööd

Juhendaja: Isabel Aaso MA

Maria Soboleva. Ühe maali lugu. Hortus Musicuse maja maali konserveerimine, restaureerimine, eksponeerimine ja uuringud

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA
Maris Suits. Suur-Kloostri 11, Tallinn. Restaureerimiskooli õppehoone. Restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja: Mart Keskküla

Merike Kallas. Maalilakid restaureerimisteoorias ning -praktikas. Suureformaadilise lõuendmaali restaureerimise näide

Juhendaja: Malle-Reet Heidelberg

Mihkel Vooglaid. Muinsuskaitse ja restaureerimine Eestis Euroopa kultuuripärandi kaitse ja ennistamise taustal aastatel 1965-1975

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Natalja Liski. Restavratsija ikonõ Bogomater s mladencem

Juhendaja: Mati Raal MA

Reesi Soodla. Tallinna vanalinna maalitud talalagede inventariseerimine ja katalogiseerimine. Kataloogi väljatöötamine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Roland Siirak. Juugendvilla Kauniainenis. Konserveerimisettepanek

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Sari Rainne. Siksalin kalmiston hautalöytö numero CCXXIV – Analysointi, konservointi ja rekonstruktio

Juhendaja: Jüri Peets PhD

Valeria Petrova. Vene õigeusu kiriku tekstiilid

Juhendaja: Heige Peets

Kais Matteus. Tallinna vanalinna maalitud talalagede inventariseerimine ja katalogiseerimine. Taustteave

Juhendaja: Svea Volmer

2005

Aive Rumm. Arheoloogilised leiud von Münnichite hauakambrist

Juhendaja: Isabel Aaso MA

Anna-Liisa Liiver. Arheoloogiliste tekstiilide konserveerimine

Juhendaja: Heige Peets

Erli Moik. Tallinna suure vapi kujutisega maalitud vitraaži ajalooline uurimus, rekonstruktsiooniprojektide koostamine ning konserveerimine

Juhendaja: dots Eve Koha

Joosep Metslang. Mundi talukompleksi restaureerimiskontseptsioon

Juhendaja prof Veljo Kaasik

Kai Merilain. Lõuendi ajalugu, liigid, omadused ja kahjustused. Sirje-Maris Horma lõuendalusel maalide konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Kristel Leivo. Kunstiteose esteetilise terviku taasloomise vajadusest ja ideedest: Elmar Kitse seinamaali restaureerimise lugu

Juhendaja: Hilkka Hiiop MA

Madis Roosalu. Arhitektuurimälestiste kaitse ja ennistamine Eesti NSV-s 1955-1965

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Merilis Sähka. Autokroomplaadid Eestis. Eesti Ajaloomuuseumi negatiivikogu kahe interjöörivaatega autokroomplaadi konserveerimine

Juhendajad: Vilja Sillamaa, Jüri Karm

Toomas Mäelt. Barokse kirstu restaureerimine

Juhendaja: dots Mati Raal

Matis Rodin. Muinsuskaitse sõlmpunktid aastatel 1944 kuni 1955, peamised arengujooned stalinistlikus muinsuskaitses Nõukogude Eesti näitel

Juhendaja: prof Juhan Maiste

Olari Kärmas. Narva Vanalinna teemaplaneering

Juhendaja: prof Veljo Kaasik

Artur Ümar. Alatskivi Lossi interjööri restaureerimine

Juhendaja: dots Mati Raal

Hedi Rosma. Kipsportreede valutehnikad ja konserveerimismeetodid. Weizenbergist Kiwani, Eesti Kunstimuuseumi kogude põhjal

Juhendaja: Isabel Aaso MA

This article was last updated

Permalink

masters’ theses

2017

Tiina Sakermaa

Nacke portaal. Niguliste kiriku peaportaali ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine

Juhendaja Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent Mag Heiti Kulmar

2016

Diana Haapsal

Piirdeaedade tüpoloogia Eesti ajaloolises linnaruumis 1770.–1930. aastatel. Ettepanekud restaureerimiseks ja taastamiseks

Juhendaja Dr. Lilian Hansar

Retsensent Mag. Tiina Tuulik

Anita Jõgiste

Eesti mõisahoonete puitpõrandad. Stiililine ülevaade ja restaureerimisproblemaatika

Juhendaja Mag. Oliver Orro

Retsensent Mag. Triin Talk

Kristo Kooskora

Kihavad või kiratsevad? Muinsuskaitsealadel paiknevate hoonete kasutuse ja seisukorra võrdlev analüüs Valga, Rakvere ja Haapsalu näitel

Juhendajad Dr. Lilian Hansar, Mag. Oliver Orro

Retsensent Mag. Kaarel Truu

Heiti Kulmar

Tartu Pauluse kiriku altarigrupi varemed. Teoreetiline analüüs ja praktiline konserveerimine

Juhendajad Dr. Anneli Randla, Dr. Kurmo Konsa, Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent Hedi Kard

Grete Nilp

Kunstiväärtuste restaureerimine nõukogude perioodil. Üldised suunad ENSV vanema kunsti ennistamisel

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Dr. Anneli Randla

Retsensent Mag. Johanna Lamp

Kaisa-Piia Pedajas

Sekundaarsete värvikihistustega puitpolükroomia konserveerimisproblemaatika. Tallinna Niguliste kiriku Kannatusaltari pealmiku uuringud, konserveerimine ja algse värvilahenduse rekonstrueerimine

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Hedi Kard

Retsensent Mag. Mati Raal   

2015

Henry Kuningas

Eesti monofunktsionaalsed tööstusasulad.

Juhendaja Mag. Leele Välja

Retsensent Mag. Oliver Orro

Nele Rent

Kultuuripärand planeeringutes.

Juhendaja Dr. Riin Alatalu

Retsensent Mag. Liisa Pakosta

Anna Liisa Sikk

Tellis kui ehiskivi. Konserveerimisproblemaatika Pöide kiriku näitel.

Juhendajad Dr. Anneli Randla ja Mag. Maris Mändel

Retsensent Mag. Villu Kadakas

Dan Lukas

Eesti tuuleveskite ehituslik / arhitektuurne uurimus, väärtused ja kaitsevajaduse eksperthinnang puidust hollandi tüüpi tuuleveskite näitel.

Juhendaja prof. Kurmo Konsa

Retsensent Tõnu Sepp

Grete Ots

Uurimus klappköidetest Tallinna Linnaarhiivis.

Juhendaja Marian Habicht

Retsensent Mag. Rene Haljasmäe

2014

Kadi Sikka

Klaasnegatiivide konserveerimine ja säilitamine filmiarhiivi Jaan Rieti kogu näitel.

Juhendajad prof. Kurmo Konsa ja mag. Merilis Roosalu.

Konsultant Sandra Maria Petrillo (Itaalia)

Retsensent Ivi Tomingas

Anne-Mari Jakobson

Keraamika konserveerimine ja restaureerimine. Kadude käsitlemine.

Juhendaja mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent mag. Maria Lillepruun

Karoliine Korol

Plastartefaktide konserveerimine.

Juhendaja prof. Kurmo Konsa

Retsensent mag. Jaan Lehtaru

Eva Tammekivi

Puitalusel plafoonimaalingud ajaloolises interjööris. Maalitud laudislae konserveerimine-restaureerimine Tallinna vanalinnas Rahukohtu 5.

Juhendaja Dr. Hilkka Hiiop

Retsensent Hedi Kard

Kaarel Truu

Keskaegsed kerishüpokaustid Tallinna vanalinnas.

Juhendajad Dr. Anneli Randla ja Boris Dubovik

Retsensent mag. Villu Kadakas

Triin Talk

Puitasumi areng miljööalalana Kalamaja näitel.

Juhendaja Dr. Riin Alatalu

Retsensent mag. Leele Välja

Siim Raie

Subjekti ja objekti suhe muinsuskaitses, vältimatu väärtuskonflikt võimusuhtes.

Juhendaja prof. Lilian Hansar

Retsensent Carolin Pihlap

2013

Mariliis Vaks

ERMi kogudesse kuuluvate kohtukullide konserveerimismudel

Juhendaja Prof. Kurmo Konsa
Konsultant Küllike Pihkva
Retsensent Heige Peets

Sille Siidirätsep
Kirikuvalgustuse areng ja restaureerimine Eestis. Niguliste kroonlühtri konserveerimine

Juhendaja Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova, Rein Kaur
Retsensent Mag. Aive Viljus

Johanna Lamp
Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid. Keskaegse ehitusplastika polükroomiast

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Dr. Anneli Randla
Retsensent Mag. Merike Kurisoo

Kärt Pauklin
Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni „Visiidid” näitel

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Margit Pajupuu, Alar Nurkse
Retsensent Vilja Sillamaa

Elle Lepik
VÄIKE MUINSUSJUTT. Pärandiõpe üldhariduskoolis kunsti tundide kaudu

Juhendaja Dr. Riin Alatalu,
Konsultant mag. Edna Vaher
Retsensent Mag. Piret Viirpalu

Anu Seidla
Muinsuskaitseameti kuvand ajakirjanduse põhjal. Kuvandi muutumine ajas 1996.,2001. ja 2007. aasta Postimehe ja Eesti Päevalehe näitel

Juhendaja Dr. Riin Alatalu
Retsensent Mag. Kais Matteus

2012

Aigar Needo 
Võru vanalinna muinsuskaitseala dokumenteerimine ja visualiseerimine

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Urve Russow

Jane Pärnamaa 
Kärdla linna miljööväärtuslik hoonestusala, väärtused ja kaitsetingimused

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Mag. Yoko Alender

Sandra Mälk 
Eesti maa-algkoolid 1920-1940. Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Heiki Pärdi

Theodora Kormpaki
The Textile Environmental Conditions and the Resource Needs of Building up Shared Storage Facilities for Museum Collections. (Keskkonnatingimused tekstiilide säilitamiseks ja muuseumikogude ühishoidla rajamiseks vajalikud ressursid).

Juhendaja Dr. Kurmo Konsa
Retsensent Mag. Kaie Kukk

2011

Sirli Naska 
Muinsuskaitsealade kujunemine ja korraldus. Eesti ja teiste Euroopa riikide võrdlev analüüs

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Mag. Riin Alatalu

Karin Kukk 
Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Mag. Rita Peirumaa

Kadi Karine 
Vormsi hoonestuse väärtused ja kaitsmise võimalused

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Mag. Riin Alatalu

Kais Matteus 
Eesti kirikute keskaegsete seinamaalingute uurimise ja restaureerimise ajalugu ning tulevikuperspektiiv

Juhendajad Dots. Anneli Randla , Mag. Hilkka Hiiop
Retsensent Mag. Kaire Tooming

Merike Kallas 
„Simson ja Deliila” (Andrea Vaccaro ring, 17. saj. Õli lõuendil). Teaduslikud uuringud ning konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja Mag. Hilkka Hiiop
Retsensent Mag. Kai Merilain

2010

Maria Lillepruun
Tallinna Issanda Muutmise Peakirik: eksterjöör ja interjöör.  I. Zarudnõi ikonostaasi restaureerimine läbi aegade.

Juhendaja Dr. Pia Ehasalu
Konsultant mag. Kriste Sibul
Retsensent Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Virge Schmidt
Värv Viljandi villaarhitektuuris – juugendvillast valge majani aastatel 1900 –1930

Juhendaja Prof. Juhan Maiste
Retsensent Mag. Rita Peirumaa

Mariette Aavik
Sõjajärgne individuaalelamu Nõmme miljööalal

Juhendaja Mag. Riin Alatalu
Retsensent Dots. Leele Välja

Villu Kadakas
Stratigraafia põhimõtted ja metoodika ehitusarheoloogias ja selle rakendamisvõimalustest Eesti vanema arhitektuuri uurimisel

Juhendaja Dr. Erki Russow
Retsensent Mag. Kaur Alttoa

2009

Liisi Lauer 
Dekoori loomise eeskujud ja tüpoloogia Eesti historitsistlikus puitarhitektuuris

Juhendaja Dots. Leele Välja
Retsensent Mag. Mart Siilivask

Maris Suits 
Varajane raudbetoon eesti arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk

Juhendaja Prof. Mart Kalm
Konsultant prof. Karl Õiger
Retsensent Mag. Epp Lankots

Kai Merilain 
Dubleerimise poolt ja vastu

Juhendaja Mag. Hilkka Hiiop
Konsultant Helje Vernomasing
Retsensent Mag. Malle-Reet Heidelberg

Kai Kuusing 
Paraskeva-austamisest Satserinna kiriklikus traditsioonis

Juhendaja Prof. Juhan Maiste
Konsultant Dr. Mare Piho
Retsensent Dr. Heiki Valk

2008

Aive Rumm
Eesti vara-uusaegsete müntide konserveerimine. Metoodika ja probleemid

Juhendajad Dr. Mart Viljus, Mag. Mauri Kiudsoo
Retsensent Dr. Andres Tvauri

Merilis Sähka
Fotokogu säilitamine muuseumis

Juhendaja Dr. Kurmo Konsa
Konsultant Jüri Karm
Retsensent Ivi Tomingas

Kati Männik
Gentrifikatsiooniprotsess. Tartu Supilinna näitel, aastatel 2003 – 2007

Juhendaja Prof. Jussi S. Jauhiainen
Retsensent Mag Kalle Komissarov

2007

Riin Alatalu 
Eesti taluarhitektuur kui rahvuspärand. Rahvusliku taluarhitektuuri kestmine ja kaitse arengukava “Maa-arhitektuur ja -maastikud. Uurimine ja hoid” valguses

Juhendaja Dr Epp Kangilaski
Retsensent Dr Hannes Palang

Anni Nool
Tallinnas 20. sajandi algul ehitatud tööliselamu. Hoonetüübi kujunemine ja säästev renoveerimine

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Liis Keskküla
Tallinna vanalinna ajaloolised puitaknad. Juhendmaterjalid projekteerijatele ja restaureerijatele

Juhendaja magister Elo Sova
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Joosep Metslang
Palgist ehituspärandi taastamine hooldatud hoonete näitel

Juhendaja erakorraline prof. Lilian Hansar
Retsensent magister Elo Lutsepp

2005

Janno Meriloo
Ajaloolistel kivihoonetel 1994 – 2003 restaureeritud lubikrohvfassaadide seisundiuuring

Juhendaja prof. Lembi-Merike Raado
Retsensent magister Tanel Tuisk

Kriste Sibul
Polükroomsete puitobjektide konserveerimisest. Ülevaade konserveerimismaterjalide kasutamisest 1970 – 2004

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent Tannar Ruuben

2004

Taimi Kull
18. – 19. sajandi lakk-pitserite uuring ja ennistamine

Juhendaja prof. Liivi Aarma
Retsensent Heige Peets

Mark Sepp
Tallinna maja elamutüübi säästev renoveerimine

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Malle-Reet Heidelberg
Tallinna Püha Vaimu kiriku vääride restaureerimine

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent dots. Mati Raal

Hilkka Hiiop
Kaasaegse kunsti konserveerimise teoreetilisi ja metoodilisi lähtekohti Eesti näitel

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent prof. Krista Kodres

Leele Välja
Miljööväärtusliku puitasumi väärtuste määratlemine ja kaitse

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline prof. Lilian Hansar

Maie Nisu
Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise ideeprojekt

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent dots. Mati Raal

2002

Mati Raal
Vanamööbli visuaalse määramise metoodika ja praktilised võtted

Juhendaja prof. Krista Kodres
Retsensendid Dr. Jüri Kermikprof, Endel Valk-Falk

Lilian Hansar
Linnaehituslikult miljööväärtuslikud alad. Hindamise alused ja metoodika

Juhendaja emeriitprof. Veljo Kaasik
Retsensendid prof. Jussi S. Jauhiainen, Dr. Jaan Tamm

Elo Sova
Eestirootslaste ajalooline asustus, selle struktuur ja arhitektektuur Noarootsi vallas

Juhendaja emeriitprof. Rein Zobel
Retsensent Prof. Jüri Soolep

Merike Limberg
Kivi konserveerimise metoodika uurimine ja selle rakendamine Eestis

Juhendaja Dr Thorborg von Konow
Retsensendid prof. Urve Kallavus, tead. knd. Rein Einasto

 

This article was last updated

Permalink

Doctoral Theses

2013

Kadri Kallaste
Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors. Addressing Issues of  Wallpaper Conservation on the Basis of  Projects Carried out in Austria, Estonia and Romania. (Ajalooliste tapeetide säilitamine interjööris. Ajalooliste tapeetide konserveerimise problemaatika käsitlus Austrias, Eestis ja Rumeenias läbiviidud projektide põhjal).
Juhendajad: prof. Krista Kodres ja mag. Markus Krön
Oponent: prof. Anne van Grevenstein-Kruse

2012

Urve Sinijärv
KUNST JA LOODUS PARGIS. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel
Juhendaja: prof Juhan Maiste
Konsultandid: dr Jaan Liira ja dr Merit Otsus
Eelretsensendid: dr Kristiina Hellström ja prof Kalev Sepp
Oponent: Prof. Juhan Maiste

Riin Alatalu
Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986-2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis
Juhendaja: prof dr Mart Kalm
Eelretsensendid: dr Jaak Valge ja dr Tamás Fejérdy
Oponent: dr Tamás Fejérdy

Hilkka Hiiop
Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod
Juhendajad: Sirje Helme, MA ja dotsent dr Anneli Randla
Eelretsensendid: dr Heie Treier ja Kirsti Harva, MSc
Oponent: dr Heie Treier

2010

Lilian Hansar
Linnast muinsuskaitsealaks. Linnehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades  13.-20. sajandil
Juhendaja: Dots. Kaia Lehari
Konsultant: Mag Kaur Alttoa
Eelretsensendid:  Prof. Kaisa Broner-Bauer ja prof. Juhan Maiste
Oponent:  Prof. Juhan  Maiste

This article was last updated

Permalink