Lõputööd

Bakalaureusetööd

2024 Lea Tall EAÕK Lelle kiriku Kristuse surikuju konserveerimine ja säilitamine kirikutingimustes. Conservation and Preservation of the Epitaphios of EOC Lelle Church. Juhendajad: Mag Theodora Kormpaki, mag ...

Magistritööd

Kaitstud magistritöödega saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis 2024 Kateriin Ambrozevits Nõukogudeaegsed sisevärvid ja nende eemaldamine ...

Doktoritööd

2023 Mariann Raisma Muuseumi võim. Muuseum kollektiivse mälu kujundajana Eestis 20. sajandi murranguperioodidel (The Power of the Museum. ...