Sisseastumine

Keda ootame õppima

Graafika osakonda oodatakse mõtlemis- ja tegutsemishimulisi noori. Iga graafikahuviline sisseastuja võiks omada visandiplokki. Kuna graafika ei võimalda üldjuhul väga spontaanset tegutsemist, nõuab tööprotsess graafikatudengilt keskmisest suuremat süvenemistahet ning püsivust. Sisseastujalt ootame elementaarseid teadmisi kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist, samuti ettekujutust jooksvast näituseelust.

Ajakava

13.-27.06.2022 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
13., 20. ja 27.06.2022 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

Kunsti erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

29.-30.06.2022 toimuvad vestlused
01.07.2022 konsultatsioon
01.-04.07.2022 kohapeal toimuvad sisseastumiseksamid
hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
11. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava KUNST (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur)

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

ESIMENE EKSAMIVOOR: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja portfoolio

Eksamiülesanne 1: Näituse arvustus vabalt valitud näituse põhjal

Näituse arvustus tuleb esitada  hiljemalt 27. juuniks. Arvustus lisatakse avalduse juurde SAIS’i.

Näituse arvustuse nõutavaks pikkuseks on 1 lehekülg A4 formaadis (font Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5, veeris 2 cm). Kindlasti märkida essee pealkirjas arvustatava näituse pealkiri, toimumiskoht ja aeg ning autori nimi. Palume esitada essee .docx vormingus, palume essee dokument nimetada enda täisnimega.

Näituse arvustuse puhul hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust, analüüsivõimet ja argumenteerimise võimekust. teksti sidusust ja terviklikkust. Samuti hinnatakse kirjutaja mõttekäikude originaalsust, maailmavaatelist avarust ning vastavust EKA-s õppimiseks vajalikele nõudmistele. 

Portfoolio:

Avalduse juurde SAISis tuleb lisada digitaalse kunstnikuportfoolio ning soovi korral väljavõtted visandiplokist (vt. “vestlusele kaasa”).

Esitatud portfoolio alusel valib vastuvõtukomisjon välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele. Avaldused kinnitatakse hiljemalt 28. juunil kella 15:00ks.


TEINE EKSAMIVOOR: Vestlus

Vestlus toimub 29. ja 30. juuni. 2022 Põhja pst 7-D306

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlus etteantud artikli teemal (kandidaat peab olema valmis rääkima kõigil kolmel teemal).

Artiklite nimekiri:
Eero Epner “Maastiku vaatamisest eesti vanemas maalikunstis” (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/maastiku-vaatamisest-eesti-vanemas-maalikunstis/)
Mats Laes Nuter “Kunst on linnas kunsti näha” (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/kunst-on-linnas-kunsti-naha/)
Neeme Lopp ja Jaak Tomberg “Tulevik on tunni aja pärast” (https://www.muurileht.ee/tulevik-on-tunni-aja-parast/).

Vestlusele kaasa:

Vestlusele palume kaasa võtta kunstniku portfoolio, mis sisaldab vähemalt 8 teose dokumentatsiooni ning lühikest kunstnikupositsiooni tutvustavat teksti. Soovi korral võib kaasa võtta 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja olemasolu korral ka visandiplokk. 

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.


KOLMAS EKSAMIVOOR: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamitele eelneb konsultatsioon 01.07.2022 kell 10.00 Põhja pst 7-B205

Eksamiülesanne 2: joonistamine 01.07.2022 11.00- 18.00 Põhja pst 7- B205
Joonistatakse kohapeal valmisseatud ülesande alusel. Joonistusvahendid saab kohapealt. Joonistus peab valmima esimese eksamipäeva lõpuks. Joonistus seatakse üles oma Loomingulise ülesande teose lähedusse.

Hinnatakse proportsioonide, mahtude, valguse, vormi, perspektiivi paikapidavust ja veenvust.

 

Eksamiülesanne 3 “Loominguline ülesanne” 02.-03.07.2022 kell 10.00–18.00 Põhja pst 7

Erialaeksami loomingulise ülesande teema antakse eksamile eelneval konsultatsioonil.

Ülesande teostamiseks on kandidaatidel aega kaks päeva, mille jooksul peab valmima terviklik kunstiteos, mis kujutab, kirjeldab või peegeldab üliõpilaskandidaadi kui isiksuse maailmavaadet, soove, kirgi, isiklikke üleelamisi ning hoiakuid, mälestusi või tuleviku prognoose, mida kandidaat soovib kommunikeerida.

Valmiv kunstiteos võib väljendada kandidaadi sõnumit ühiskonnale – või ka ühele konkreetsele isikule – läbi otsese (või kaudse) kujutamise, kirjelduse või mõne muu visuaalsele kunstile omase meetodi. Teose formaat on vaba, teos võib olla nt joonistus, installatsioon, graafiline teos,  skulptuur, maal, video, foto, performance, heliinstallatsioon vm. Töö teostus peaks kandidaadi ideed ja kontseptsiooni toetama ning võimaldama tal näidata oma erialaseid oskusi.

Terviklik teos võib tähendada ka tööde seeriat või isegi mitmeid erinevates kohtades paiknevaid taieseid.

Lubatud on kõik kunstilise eneseväljenduse vormid ja tehnikad, mis jäävad seadusandluse raamidesse ja mida kandidaat suudab veenvalt ära põhjendada. Kogu spetsiifiline varustus selliste projektide teostamiseks ja eksponeerimiseks peab sel juhul olema tagatud sisseastuja enda poolt. Näiteks video puhul eeldame salvestamise ja  monteerimise vahendite olemasolu kandidaadilt. Samuti peavad kandideerijal kaasas olema oma varustus joonistamiseks, maalimiseks, skulptuuri teostamiseks jne.

Teose kõrval võib vajadusel olla lühike selgitav tekst.

Töö teostamise vahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Tööks vajalikud joonistusalused ja mõned lihtsamad tööriistad on olemas ka eksami paigas. Töölaudade ja muu kohapealse inventari osas abistavad osakondade meistrid. 

Loomingulise ülesande hindamisel hinnatakse töö teostamisel kasutatud tehniliste oskuste taset, teose kontseptsiooni tugevust, ideelist  potentsiaali ja originaalsust, lahenduse kaasaegsust, valitud tehniliste vahendite ning kujutamise meetodite asjakohasust ja veenvust valminud teose kontekstis ning kogu lahendusega saavutatud kunstilist tervikväljundit. 

 

Eksamiülesanne 4 “Loomingulise ülesande esitlus” 04.07.22 kell 10.00 Põhja pst 7

Teose esitlus toimub hindamiskomisjoni ja kaas-kandidaatide ees. Selleks tuleb ette valmistada ja esitada umbes viie minuti pikkune teost selgitav ning põhjendav sõnavõtt, millele järgneb küsimuste voor. Loomingulise ülesande esitlusel hinnatakse esituse veenvust ja ladusust, adekvaatsust teose kontseptsiooni analüüsimisel ja esitlemisel. Oluline on töö ideelise ja kavatsusliku külje arusaadavaks tegemine, kontseptsiooni selge sõnastamine.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend*: 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Tööde tagastamine:

 

Lisainfo

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Täpsemalt loe kandideerimise kohta SIIT

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee