Õppe sisu

Muinsuskaitse ja konserveerimine on paljuski interdistsiplinaarne ala, hõlmates baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest nagu konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jms. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja ringsõidud nii Eestis kui välismaal.

Millised oskused omandatakse?

Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna bakalaureuseõppe lõpetaja:

 • Mõistab muinsuskaitse rolli ühiskonnas ning selle tähtsust kultuuripärandi väärtustamisel ja kaitsmisel, tundes rahvusvahelisi ja Eesti muinsuskaitsealaseid seadusandlikke dokumente.
 • Omab alusteadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost ning kultuuri, kunsti ja arhitektuuri ajaloost.
 • Tunneb kunsti- ja arhitektuuriväärtuste säilitamise, konserveerimise ja restaureerimise põhimõtted ning praktikat.
 • Oskab koguda, selekteerida, analüüsida, sünteesida ja kriitiliselt hinnata erialast informatsiooni, uurida arhitektuuri- ja kunstipärandit, mõõdistada ja dokumenteerida ning hinnata objektide tehnilist seisukorda, nende ajaloolist ja esteetilist väärtust.
 • Oskab koostada muinsuskaitse eritingimusi, restaureerimiskontseptsioone, hinnata restaureerimisprojektide kvaliteeti ja vastavust muinsuskaitselastele seadusandlikele dokumentidele, hinnata ajalooliste ehitiste seisundit ja hooldusvajadust, suudab osaleda miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike maastike planeerimises (arhitektuuri konserveerimise suund).
 • Oskab restaureerida ja konserveerida kunstimälestisi (kunsti ja esemete konserveerimise suund).
 • Omab kutsealast ettevalmistust, mis võimaldab taotleda konservaatori esmast kutsekvalifikatsiooni, arhitektuuri konserveerimise õppesuuna lõpetaja haridus vastab arhitektuuri konservaatori VI taseme kutsestandardile.

Kellena lõpetajad tööle asuvad

 • Konservaatorid muuseumites ja konserveerimistöökodades
 • Muinsuskaitseameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, ministeeriumite, muuseumite töötajad ning iseseisvad ettevõtjad muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas.
 • Uurimistööde teostajad ajaloolistel ehitistel ja muinsuskaitse eritingimuste koostajad, arhitektuuri konserveerimise spetsialistid arhitektuuribüroodes
 • Konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve teostajad
 • Muinsuskaitse ja restaureerimise õppejõud

Õppekava

BA õppekava vaata siit

BA 1. aasta

Üldõppe teoreetilised ained, erialaks vajalikud alusteadmised.

BA 2. aasta

Eriala eri suundade teoreetilised ja praktilised ained. Kursusetöö koostamine.

BA 3. aasta

Eriala eri suundade teoreetilised ained ja praktilised oskused, bakalaureusetöö koostamine.

Magister

Süsteemne ülevaade muinsuskaitse ja restaureerimise teooriast, kontseptsioonidest, praktikast ja seadusandlikust raamistikust ning süvenenud teadmised eriala kitsamas valdkonnas, mis väljenduvad teoreetilises või praktilises uurimistöös – magistritöös.

Doktoriõpe

Rahvusvahelisel teadustasemel muinsuskaitse ja restaureerimise teoreetilised ja praktilised teadmised, mis väljenduvad iseseisvas teoreetilises või praktilises uurimistöös – doktoritöös.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub järgmistes Põhja puiestee 7 ruumides:

maali konserveerimise stuudio

skulptuuri konserveerimise stuudio

arhitektuuri konserveerimise stuudio

auditooriumid

Osa õppetööst toimub objektipraktikate, väliuurimistööde, ekskursioonide ja õppekäikude vormis.

VAHENDID

Tudengite käsutuses on vastavalt õppetöö iseloomule ja vajadustele tehnilised vahendid, nagu fototehnika, lasermõõdik, profiilikamm, värvikaardid jms ning töö- ja isikukaitsevahendid objektidel töötamiseks.

Maali- ning skulptuuri konserveerimisstuudiotes on vajalik tehnika ja vahendid maalide, puitpolükroomia ning kivi- ja kipsskulptuuride ning muude objektide konserveerimiseks ning elementaarsemateks tehnilisteks uuringuteks (mikroskoobid, UV-lambid).

Auditooriumites on tehniline varustatus ja tarkvara õppetöös vajalike oskuste omandamiseks (AutoCad). Lisaks on tagatud juurdepääs arhiivimaterjalidele erinevates arhiivides, koostöövõimalused praktikaks ametkondades, muuseumites ja teistes valdkonnaga tegelevates organisatsioonides.

Osutatakse kaasabi organiseeritult mälestistega tutvumiseks, uurimiseks ja praktikaks kohapeal.