Õppe sisu

Muinsuskaitse ja konserveerimine on paljuski interdistsiplinaarne ala, hõlmates baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest nagu konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jms. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja ringsõidud nii Eestis kui välismaal.

Millised oskused omandatakse?

Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna bakalaureuseõppe lõpetaja:

 • Mõistab muinsuskaitse rolli ühiskonnas ning selle tähtsust kultuuripärandi väärtustamisel ja kaitsmisel, tundes rahvusvahelisi ja Eesti muinsuskaitsealaseid seadusandlikke dokumente.
 • Omab alusteadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost ning kultuuri, kunsti ja arhitektuuri ajaloost.
 • Tunneb kunsti- ja arhitektuuriväärtuste säilitamise, konserveerimise ja restaureerimise põhimõtted ning praktikat.
 • Oskab koguda, selekteerida, analüüsida, sünteesida ja kriitiliselt hinnata erialast informatsiooni, uurida arhitektuuri- ja kunstipärandit, mõõdistada ja dokumenteerida ning hinnata objektide tehnilist seisukorda, nende ajaloolist ja esteetilist väärtust.
 • Oskab koostada muinsuskaitse eritingimusi, restaureerimiskontseptsioone, hinnata restaureerimisprojektide kvaliteeti ja vastavust muinsuskaitselastele seadusandlikele dokumentidele, hinnata ajalooliste ehitiste seisundit ja hooldusvajadust, suudab osaleda miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike maastike planeerimises (arhitektuuri konserveerimise suund).
 • Oskab restaureerida ja konserveerida kunstimälestisi (kunsti ja esemete konserveerimise suund).
 • Omab kutsealast ettevalmistust, mis võimaldab taotleda konservaatori esmast kutsekvalifikatsiooni, arhitektuuri konserveerimise õppesuuna lõpetaja haridus vastab arhitektuuri konservaatori VI taseme kutsestandardile.

Kellena lõpetajad tööle asuvad?

 • Konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades
 • Muinsuskaitseameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna, ministeeriumide, muuseumide töötajatena ning iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas
 • Uurimistööde teostajatena ajaloolistel ehitistel, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, arhitektuuri konserveerimise spetsialistidena arhitektuuribüroodes
 • Konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve teostajatena
 • Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala õppejõududena

ÕPPEKAVAD

Muinsuskaitse ja konserveerimise BA õppekava

BA 1. aasta
Üldõppe teoreetilised ained, erialaks vajalikud alusteadmised.

BA 2. aasta
Eriala eri suundade teoreetilised ja praktilised ained. Kursusetöö koostamine.

BA 3. aasta
Eriala eri suundade teoreetilised ained ja praktilised oskused, bakalaureusetöö koostamine.

Bakalaureusetöö juhend ja kaitsmise kord.

Muinsuskaitse ja konserveerimise MA õppekava

Süsteemne ülevaade muinsuskaitse ja restaureerimise teooriast, kontseptsioonidest, praktikast ja seadusandlikust raamistikust ning süvenenud teadmised eriala kitsamas valdkonnas, mis väljenduvad teoreetilises või praktilises uurimistöös – magistritöös.

Muinsuskaitse ja konserveerimise PhD õppekava

Rahvusvahelisel teadustasemel muinsuskaitse ja restaureerimise teoreetilised ja praktilised teadmised, mis väljenduvad iseseisvas teoreetilises või praktilises uurimistöös – doktoritöös.

ÕPPEKESKKOND

Õppetöö toimub EKA Põhja puiestee 7 auditooriumites ning maali, skulptuuri ja arhitektuuri konserveerimise stuudiotes. Osa õppetööst toimub objektipraktikate, väliuurimistööde, ekskursioonide ja õppekäikude vormis.

ÕPPEVAHENDID

Tudengite käsutuses on vastavalt õppetöö iseloomule ja vajadustele tehnilised vahendid, sh. fototehnika, lasermõõdikud, profiilikammid, värvikaardid jmt. ning töö- ja isikukaitsevahendid objektidel töötamiseks.

Maali- ning skulptuurikonserveerimise stuudiotes on vajalik tehnika ja vahendid maalide, puitpolükroomia ning kivi- ja kipsskulptuuride jt. objektide konserveerimiseks ning elementaarsemateks tehnilisteks uuringuteks (mikroskoobid, UV-lambid).

Auditooriumites on tehniline varustatus ja tarkvara õppetöös vajalike oskuste omandamiseks (AutoCad). Lisaks on tagatud juurdepääs materjalidele erinevates arhiivides, koostöövõimalused praktikaks ametkondades ja muuseumides ning teistes valdkonnaga tegelevates organisatsioonides.

Osutatakse kaasabi organiseeritult mälestistega tutvumiseks, uurimiseks ja praktikaks kohapeal.