Täienduskoolitus

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitusi on EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas järjepidevalt korraldatud alates 1995. aastast. Selle aja jooksul on õppekava pidevalt täiendatud ja kaasajastatud, et pakkuda uusimaid erialaseid teadmisi ning vastata võimalikult hästi tööturu vajadustele.

Kursusele on oodatud arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid, riigiasutuste, omavalitsuste ja muinsuskaitse institutsioonide töötajad, mälestiste omanikud jt. asjahuvilised. Õppe alustamiseks peab osalejal olema omandatud vähemalt keskharidus.

Muinsuskaitse valdkonnas tegutsemiseks on vajalik pädevustunnistus, mille taotlemise üheks eelduseks on restaureerimisalase täiendkoolituse läbimine. Pädevustunnistuste kohta saab lähemalt lugeda Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituse õppekava maht on 240 akadeemilist tundi (h) ja see koosneb järgmistest ainetest:

Eesti arhitektuuriajalugu (30 h)

– Eesti arhitektuuriajaloo põhijooned keskajast nõukogude perioodini
– räägime nii tippteostest kui ajastule tüüpilistest hoonetest
– kõrvalepõiked eriteemadesse: talurahva-arhitektuur, kindlusehitised jm

Muinsuskaitse alused (16 h)

– muinsuskaitse ajalugu
– olulisemad kaasaaegsed teoreetilised seisukohad
– muinsuskaitset puudutav seadusandlus
– muinsuskaitse roll kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

Ajaloolised materjalid ja tehnoloogiad I (36 h)

– Eesti põhilised traditsioonilised ehitusmaterjalid (lubjakivi, maakivi, tellis, puit, savi)
– 20. sajandi ehitusmaterjalid (raudbetoon, silikaattellis, metall)
– ülevaade materjalide omadustest, kasutusviisidest, tüüpsetest kahjustustest ja restaureerimistehnoloogiatest

Ajaloolised materjalid ja tehnoloogiad II (16 h)

– ajaloolised viimistlusmaterjalid: krohvid, välis- ja sisevärvid, tõrv
– omadused ja kasutamine restaureerimistöödel
– praktiline värvide segamise ja trafarettmaalingu tegemise koolitus

Allikad ja uurimine (22 h)

– erinevate uuringuliikide (nt arhiivi-, ehitus-, viimistlus-, arheoloogilised ja laboriuuringud) olemus ja läbiviimise põhimõtted
– ajaloolise hoone kohta info otsimine ja analüüsimine
– praktiline värvisondaaži tegemise harjutus

Projekteerimine ja planeerimine (22 h)

– valdkonda reguleerivad seadusandlikud nõuded
– restaureerimisprojekti koostamine
– planeerimine ajaloolistel hoonestusaladel

Interjöör ajaloolises hoones (16 h)

– üldine interjööri stiiliajalugu
– olulisemad interjöörielemendid (nt ahjud, tapeedid, maalingud) ja nende restaureerimine
– ajalooliste interjööride restaureerimise põhimõtted

Ajaloolise hoone restaureerimisküsimused (40 h)

– ajaloolised avatäited ja nende restaureerimine
– ajaloolised katusekatted, nende kasutamine ja projekteerimine
– ajaloolised vundamendid ja nende tugevdamine
– ajaloolise hoone soojustamine
– keldri- ja pööningukorruse kasutuselevõtt
– tuleohutus ajaloolises hoones
– olulisemad sõlmelahendused ajalooliste hoonete projekteerimisel

Muinsuskaitseline järelevalve (16 h) – uus aine õppekavas alates 2020. aastast

– muinsuskaitselise järelevalve roll ja ülesanded
– muinsuskaitselise järelevalve aruande koostamine
– restaureerimistööde kvaliteedi hindamine
– dokumenteeriv pildistamine

Mälestis ja keskkond (10 h)

– ajaloolised maastikud, pargid, kalmistud ja nende restaureerimine
– pärandihaldus rahvusparkides

Eriala praktikumid (16 h)

– avatäidete restaureerimine
– praktiline arhitektuurifotograafia
– krohvimine traditsiooniliste krohvidega
– jpm.

Soovime, et igast teemast räägiks just selle ala tõeline asjatundja. Seetõttu on kursusel palju erinevaid õppejõude, nende seas nii pikaajaliste kogemustega praktikuid kui akadeemilisi uurijaid. Loengutele lisaks toimuvad seminarid ja grupitööd, kus arutleme üheskoos restaureerimisteoreetilistel teemadel; töötoad praktiliste töövõtetega tutvumiseks ning arvukad õppekäigud põnevatele objektidele!

Õpe 2021 / 2022 õppeaastal toimub kaks korda kuus nädalavahetustel – reedeti-laupäeviti-pühapäeviti:

I poolaasta: 08.-10.oktoober, 22.-24.oktoober, 05.-07.november, 19.-21.november, 03.-05.detsember 2021.

II poolaasta: 14.-16.jaanuar, 28.-30.jaanuar, 11.-13.veebruar, 04.-06.märts, 18.-20.märts (Tartus), 01.-02.aprill 2022.

Kursuse edukaks läbimiseks tuleb lisaks auditoorsest tööst osavõtmisele koostada (aprill 2022) ja kaitsta (12. ja 13.mai 2022) lõputöö, millega õppur demonstreerib koolitusel omandatud teadmisi. Lõputööks on vabalt valitud vana hoone ajaloo, materjalikasutuse ja tehnilise seisukorra analüüs ning sellel põhinevate restaureerimissoovituste andmine. Lõputööde juhendit vaata SIIT.

Kursuse lõpetamisel saab osaleja EKA täiendkoolituse tunnistuse.
____________________________________________________

Aeg: 8.oktoober 2021 – 13.mai 2022
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 240 akadeemilist tundi
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Kursuse hind: 1790 eurot. Võimalik tasuda kahe osamaksena a 895 eurot oktoobris (sh. registreerimistasu 150 eurot) ja jaanuaris

Juhul, kui ilmneb ettenägematu asjaolu, mis mõjutab koolituse vormi (nt pandeemia vms), on akadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks.

Koolitusele registreerumisega loetakse koolitusele registreerunud isik nõustunuks käesolevate koolitusele registreerumise tingimustega.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

REGISTREERUMINE

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Lisainfo

Maris Veeremäe
maris.veeremae@artun.ee
56226344

LÕPETAJAD JA LÕPUTÖÖD 

Valikuga kaitstud lõputöödest saab tutvuda EKA muinsuskaitse digiteegis.