Kaitstud magistritööd

2022

Karin Luuk,”Kunstiõpetaja kvalifikatsioon ja täiendushariduse vajadused”, juhendaja Jane Remm
Reti Kokk, “Kuidas õpetada fotograafiat? Foto valikkursuse ainekava loomine Sally Stuudio Kunstikoolile“, juhendaja Anneli Porri
Piret Suviste,”Tehnoloogia integreerimise vajalikkus kunstitunnis loovuse toetamiseks”, juhendaja Anna-Kaisa Vita
Laura Berta Vahtra, “Kunstiõpetajate kogemused empaatia arendamisel II kooliastmes”, juhendaja Helen Arov
Anna Kõuhkna, “Kunstiõpetajate arusaamad isemääramisteooria pädevuste toetamisest põhikooli III kooliastme tunnis”, juhendaja Helen Arov
Merle Vingerfeld, “Õpetajate uskumused loovuse õpetamisel Reggio Emilia pedagoogika ja koolieelse lasteasutuse näitel”, juhendja Jane Remm
Liina Oja, “Eelkooliealiste laste loovuse arendamine läbi kunstitegevuste ja selle teostamise kitsaskohad koolieelses õppeasutuses”, juhendaja Helen Arov
Kertu Tort, “Kuidas kunstiolümpiaad toetab ja tunnustab kunstis andekaid õpilasi kunstiolümpiaadi korraldajate hinnangul”, juhendaja Anneli Porri
Ilmi Laur-Paist, “Vabariiklike kunstiolümpiaadide 2018–2021 teooriatööde analüüs”, juhendaja Jane Remm
Anna Malkin, “Tehnoloogiaga toetatud loovtöö esitamine ja vastastikhindamine”, juhendaja Anneli Porri
Marju Rajasalu, “Õppemäng III kooliastme kunstitunnis”, juhendaja Birgy Lorenz
Zhanna Toht, “Õpiloovust edendava õppeühiku „Väljendusrikas akvarellimaailm” arendamine II ja III kooliastme kunstiõpetajate kogemuste ja ettepanekute põhjal”, juhendaja Anna-Kaisa Vita
Tanel Roomere, “Kunstiõpetuse praktikad distantsõppe kogemuse näitel”, juhendaja Kaja Toomla
Triin Resik, “Õpetaja kogemus hariduslike erivajadustega õppijate õpetamisest kunstitunnis II ja III kooliastmes”, juhendaja Helin Puksand

 

2020

Ilona Kroon “II kooliastme õppekäigu eel- ja järeltegevused muuseumitunni “Fantastiline
perspektiiv” näitel”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Anneli Porri

 

Berit-Bärbel Rebane “8. klassi õpilaste visuaalse päeviku kasutamise kogemus enesemääratluspädevust ja eneseväljendust toetava töövahendina”

Juhendaja: Eve Kiiler

Kaasjuhendaja: Margot Kask

Retsensent: Helen Arov

 

Liisa PähkKlassiõpetaja valmisolek ja kompetentsus põhikooli I kooliastme kunstitundide läbiviimisel ning õppekvaliteeti parandavad koostöövormid kunstiõpetajatega”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Helen Arov

 

Kristin Kutti “Loovust mõjutavad tegurid ja loovustõkked kunstitundides III kooliastme näitel”

Juhendaja: Jane Remm

Retsensent: Marit Mõistlik-Tamm

 

Marjam Tamm “Õpetajate arusaamad III kooliastme õpilaste valikuoskuse arendamisest kunstitunnis ennastjuhtiva õppija kujundamisel”

Juhendaja: Edna Vahter

Retsensent: Jane Remm

 

Valeriya Shemyakina “Kunsti ja eesti keele kui teise keele õppimise lõimimine põhikooli
kunstiringis”

Juhendaja: Mare Kitsnik

Retsensent: Ingrid Krall

Varasemad kunstiõpetaja erialal kaitstud magistritööd, 2007-2017

2017 Keiu Kuresaar "Kunstiõpetajate arusaamad loovusest ja seda arendavatest ning takistavatest teguritest "("Art ...