Miks astuda EKAsse?

Eestis ainulaadsed erialad

Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: arhitektuur, disain, kunstikultuur ja vabad kunstid. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 3O erialal. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Rahvusvaheline õpe ja tunnustatud õppejõud

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt esinema ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest. Ligi 7 % tudengitest sooritab osa õpingutest või praktikast vahetusüliõpilasena välismaal. Selleks on ülikool sõlminud üle 1OO partnerluslepingu välisülikoolidega üle maailma ning osaleb Erasmus programmis.

Huvitav õppekeskkond

Eesti Kunstiakadeemia hooned paiknevad Tallinna vana- ja kesklinnas jalutuskäigu kaugusel. Igal erialal on oma töökojad, ateljeed, stuudioruumid ja klassid, mida saavad kasutada ka teiste erialade üliõpilased. Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, praktikabaasid Muhumaal Tamses ja Vijandimaal Heimtalis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Tallinnas Kuhlbarsi tänaval.

Individuaalne õpe

Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus olulised märksõnad on inimlik aspekt ja õppejõudude isiklik mentorlus kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, kuid võimaldavad ka omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad avatud eriala sees ja kaasaegses kunstis laiemalt toimuvatele muutustele.

Aktiivne loometegevus

Tavaks on saanud aktiivne näitustegevus. EKA G egiidi all korraldatakse üliõpilaste, õppejõudude, osakondade vm ühisnäitusi erinevatel pindadel Tallinnas ja sellest väljaspool. Lisaks toimub mitmesuguseid näituseid koostöös eriala professionaalidega ja omaalgatuslikult. Käivitunud on ka avatud loengute traditsioon erinevates osakondades ja ülekooliline loengusari “Lahkavad vestlused”, kuhu kutsutakse teiste distsipliinide esindajaid ja lektoreid. Toimub aktiivne kirjastustegevus: publitseeritakse nii õppejõudude koostatud raamatuid, õpikuid, artiklikogumikke kui ka eelretsenseeritavaid teoseid teadus- ja õppekirjanduse alalt ja muud.

Elukestev õpe

Elukestva õppe võimalusi pakub Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täiendkoolituses, Suveakadeemias, Talveakadeemias ja nädalavahetustel erinevatel kunstikursustel.

Keda ootame õppima

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud, et veelgi enam arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine. Iga erialaprogrammi juurde on põimitud ka tugev teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised filosoofias, kunstiajaloos, esteetikas ja võõrkeeltes. EKA bakalaureuseõppes õpib hetkel üle 600, magistriõppes ligi 300 ning doktoriõppes 40 üliõpilast.