Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Anna oma senisele kogemusele väärtust ja hoogu juurde – või tee karjääripööre – ning astu Eesti Kunstiakadeemia magistriõppesse!

Tutvu lähemalt vastuvõtutingimustega

NB! SAISis saab kandideerida ka kehtivate õpingutega. Kandideerimise aluseks tuleb valida “Kehtivad õpingud“. Lõpetamise andmed peavad olema esitatud (avalduse andmed SAISis värskendatud) 26. juuniks.

 • Magistriõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Kõigil magistriõppe õppekavadel on nõutud inglise keele oskus. Täpsed nõuded on SIIN
 • Magistriõppe nominaalne õppeaeg on 2 aastat (neli semestrit) ja õppekava maht 120 EAP.
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Rahvusvahelistel õppekavadel õppimine on tasuline. Täpsem info SIIN
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt. ENIC/NARIC Keskuse hinnang tuleb esitada koos avaldusega.
 • Tutvu lähemalt Vastuvõtu tingimuste ja korraga 2024 aastaks


Alates 1. augustist 2024. aastal jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused

Kõrgharidusseaduse muudatustega antakse kõrgkoolidele võimalus küsida õppeteenustasu üliõpilaselt:

 1. kes on eelnevalt juba kaks korda samale õppetasemele tasuta õppesse immatrikuleeritud ja viimasest eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat. See tähendab, et hoolimata tasuta õpitud päevade arvust, läbitud semestritest või õppekavast, saab üliõpilane kolmandat korda sama kõrgharidusastme õppekavale õppima asuda ainult tasulisel õppekohal.
 2. kes on õpingud katkestanud peale ühe aasta ehk 365 kalendripäeva möödumist (päevade hulka ei arvestata akadeemilist puhkust). Neil avaneb tasuta õppimise võimalus kümne aasta möödumisel eksmatrikuleerumisest. Muudetud on ka põhimõtet, mille kohaselt loeti õppetasu hüvitamise mõttes rakenduskõrgharidusõpe, bakalaureuseõpe ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe  erinevateks õpeteks. Kui üliõpilane on tasuta õppinud vähemalt 365 kalendripäeva või lõpetanud bakalaureuseõppe, ei ole tal võimalik kohe asuda tasuta rakenduskõrgharidusõppesse või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppesse ning vastupidi.
 3. kes õppima asudes juba õpib tasuta mõnel teisel kõrghariduse õppekaval.

Neile üliõpilastele, kes on kõrgkooli astunud ja õpingud katkestanud enne 2024/2025. õppeaastat, kehtib kuni 2026/2027. õppeaasta lõpuni praegune kord, mille järgi saab samas kõrgharidustaseme õppes uuesti tasuta õppima asuda, kui õpingud on katkestatud enne õppekava poole nominaalaja täitumist.

Haridus- ja teadusministeeriumi uudis

Kandideerimine, kui kõrgkool on veel lõpetamata

Kandideerimiseks ei pea eelnev haridustase olema lõpetatud, kui lõpetamine toimub 2024. aasta kevadel. Kui lõpetad kõrgkooli käesoleval aastal, siis nõutud haridusdokumendid tuleb esitada hiljemalt 27. juuniks või värskendada oma andmeid SAISis. SAISis avaldust esitades tuleb valida kandideerimise aluseks kehtivad õpingud ning esitada avaldus.

Kandideerimine vahemikus 01.02.–04.03.2024

 • Avalduste esitamine toimub SAISis ja kandideerida saab järgmistele magistriõppe õppekavadele:
  Animatsioon (ingliskeelne)
  Graafiline disain (ingliskeelne)
  Interaktsioonidisain (ingliskeelne)
  Kaasaegne kunst (eesti- ja ingliskeelne)
  Ringdisain (eestikeelne)
  Sotsiaalne disain (eestikeelne)
  Stsenograafia (eestikeelne)
  Taidestuudium (eesti- ja ingliskeelne)
  Urbanistika (ingliskeelne)
 • Kui SAISis avaldust esitades selgub, et  avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta ja oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil, saates nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee või tuua kohapeale.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid SAISis!
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon.  Vajadusel võtab vastuvõtutöötaja sinuga ühendust. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

Kandideerimine vahemikus 01.02.–27.06.2024

 • Avalduste esitamine toimub SAISis  ja kandideerida saab järgmistele magistriõppe õppekavadele:
  Arhitektuur ja linnaplaneerimine, 4. kursusele (eestikeelne)
  Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud (eestikeelne)
  Muinsuskaitse ja konserveerimine (eestikeelne)
  Sisearhitektuur (eestikeelne)
 • Kui SAISis avaldust esitades selgub, et  avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta ja  oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil. Dokumendid võib tuua  kohapeale ajakavas näidatud kuupäevadel või kokkuleppel mõnel muul ajal. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid SAISis!
 • Avaldust esitades saab valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. Vajadusel võtab vastuvõtutöötaja sinuga ühendust. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

 

Avalduste esitamine kohapeal

Kohapeal saab avaldust esitada 17. juuni, 26. juunil ja 27. juunil 2024 kell 10.00–16.00 Põhja puiestee 7- D206, Tallinn.

Kohapeal magistriõppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Kõrgharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang) Kui haridusandmed on EHISes olemas siis paberil dokumente kaasa võtta ei ole vaja.
 • Digitaalne foto. Pildi formaadid: png; jpeg; gif
 • Motivatsioonikiri/magistritöö projekt/portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgi täpseid nõudmisi SAISi avalikust vaatest.
 • Pass või ID kaart

Taidestuudiumi õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeedi küsimused leiad SIIT

Välisriigis kõrgkooli lõpetanud kandidaadile

 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb taotleda  Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust. Kui ENIC/NARIC hinnang on kekuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel.
 • Kui sul on varasemalt olemas Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang, mis ei kajastu SAISis, siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab EKA hiljem ise. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde ja originaalharidusdokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.

Oluline teada

 • EKA vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud, ning annab võimalusel kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi. Vahetult enne tähtaja lõppu esitatud avaldustele ei pruugi jõuda enam tagasisidet anda seega veendu, et kõik vajalik oleks avaldusel olemas ja võimalusel ära jäta esitamist viimasele minutile.
 • EKA lükkab tagasi avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või hinnete kohta või on esitamata mõni nõutud lisa (motivatsioonikiri, portfoolio vms.).
 • Oma individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist oma avalduse juurest peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.
 • Tulemused teatatakse olenevalt vastuvõtuperioodist kas 28. märtsiks või 5. juuliks läbi SAISi keskkonna.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel.
 • Kandideeriv staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingereida jõuab sinuni siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  Vastuvõetavaks. Õppekohtade täitmine lõppeb hiljemalt 16. augustiks.

Vastuvõtu tulemuste vaidlustamine

Vastuvõtu tulemusi on kandidaadil õigus vaidlustada vastuvõtukomisjonile esitatava kirjaliku vaidega, kui rikutud on vastuvõtueeskirja. Vaie tuleb esitada hiljemalt 7. juuliks 2024 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Vaides kirjeldatakse väidetava rikkumise kõiki asjaolusid ja viidatakse võimalikele tõenditele.

Üliõpilaskandidaadi poolt esitatud vaie peab sisaldama:
1) vaidlustatava otsuse või toimingu selgitust;
2) põhjendust, miks üliõpilaskandidaat leiab, et otsus või toiming rikub tema õigusi;
3) vaide esitaja üheselt mõistetavat taotlust.

Bakalaureuse- ja magistriõppe vastuvõtuga seotud tähtajaks esitatud vaided vaatab läbi vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni otsus edastatakse vaide esitajale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale vastuvõtukomisjoni toimumist.

EKA magistriõppe infoõhtu 2023

Neljapäeval, 11. mail kell 17.00-19.00 toimub EKA magistriõppekavasid tutvustav infotund.  Oodatud on nii EKA tänavused lõpetajad kui ka kõik teised ...

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee